РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

10 май 2012 година(*)

„Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 5 — Словни марки на Общността „BOTOLIST“ и „BOTOCYL“ — Фигуративни и словни марки на Общността и национални марки „BOTOX“ — Обявяване на недействителност — Относителни основания за отказ — Увреждане на добрата репутация“

По дело C‑100/11 P,

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 28 февруари 2011 г.,

Helena Rubinstein SNC, установено в Париж (Франция),

L’Oréal SA, установено в Париж,

представлявани от A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

жалбоподатели,

като другите страни в производството са:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г‑н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

Allergan Inc., установено в Irvine (Съединени щати), за което се явява F. Clark, barrister,

страна в производството пред апелативния състав на СХВП

 

На 6 май 2002 г. на основание Регламент № 40/94 Helena Rubinstein подава в СХВП заявка за регистрация на словния знак „BOTOLIST“ като марка на Общността. На 19 юли 2002 г. L’Oréal подава подобна заявка относно словния знак „BOTOCYL“.

Стоките, за които е поискана регистрацията, са от клас 3 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание: „Парфюми, тоалетни води и др.“.

Марките на Общността „BOTOLIST“ и „BOTOCYL“ са регистрирани съответно на 14 октомври и 19 ноември 2003 г.

На 2 февруари 2005 г. Allergan Inc. подава искане за обявяване на недействителността на регистрацията на марките „BOTOLIST“ и „BOTOCYL“.

Исканията за обявяване на недействителност се основават на съществуването на няколко по-ранни марки — фигуративни и словни, на Общността и национални, свързани със знака „BOTOX“ — регистрирани по-специално за стоки от клас 5 по смисъла на посочената по-горе Ницска спогодба и отговарящи на следното описание: „фармацевтични продукти за лечение на неврологични заболявания. Най-старата от тези марки е регистрирана на 12 април 1991 г., а най-новата — на 7 август 2003 г.

Съдът приема, че макар спорните марки да не създават объркване с „по-ранната марка“, исканията за обявяване на недействителност въз основа на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 са основателни.

Общият съд констатира, че направените от Allergan искания за обявяване на недействителност се основават на съществуването на няколко марки — на Общността, национални, фигуративни и словни, — свързани със знака „BOTOX“, които в по-голямата си част са регистрирани преди подаването на заявките за регистрация на марките „BOTOLIST“ и „BOTOCYL“.

Като доказателство за установяването на добрата репутацията на по-ранните марки Общият съд разглежда популяризирането на марката „BOTOX“, извършено по-специално чрез статии, съставени на английски език и публикувани както в научни списания, предназначени за практикуващите специалисти, така и в общия печат.

Ако дадена марка има добра репутация сред широк кръг потребители, по принцип се приема, че тя е известна на специалистите. Следователно предвид значителното информиране в медиите сред широкия кръг потребители за продаваните на пазара стоки с тази марка или включването на термина „BOTOX“ в речници на английски език, е неоснователно да се твърди, че е възможно добрата репутация на марката „BOTOX“ да не е била известна на здравните специалисти.

Прочети повече детайли