Защита на права. Наказателноправна защита

Те бяха въведени в Наказателния кодекс през 1968 г. и през 1995 г., когато Парламентът прие изменение на Наказателния кодекс. Това стана под влиянието на международни организации, настояващи за приемането на ефективни мерки в българското законодателство за борба с нарушенията.

By |2018-11-05T15:53:22+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Защита на права. Наказателноправна защита

Защита на права. Административноправна защита

Наред с гражданскоправната защита ЗАПСП предвижда и административноправна защита при нарушаване на защитените от него права. Тя се състои в определени правомощия на Министъра на културата и на митническите органи да предприемат определени административни действия при извършване на нарушения на авторски и сродни права, които са уредени в чл.96б - 98г от закона.

By |2018-11-05T15:52:15+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Защита на права. Административноправна защита

Защита на права. Гражданскоправна защита

Съгласно член 95 от ЗАПСП нарушителят на авторско право сродно на него право или друго право по този закон, дължи обезщетение на носителя на правото или на лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване.

By |2018-11-05T15:50:05+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Защита на права. Гражданскоправна защита

Сродни права. Права на излъчващите организации

Всъщност това са единствените права, които не са собственост на физическо лице, а на юридическо лице102. Предмет на защита са собствените предавания на радио-телевизионната организация. Телевизионната програма може да съдържа различни произведения: литературни, музикални, драматични и др., които са защитени от авторски права.

By |2018-11-05T15:48:18+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Сродни права. Права на излъчващите организации

Сродни права. Права на продуцентите

Защитата на правата на продуцентите е важна, защото тя има определен художествен и творчески характер100. Тя е свързана с избора на произведението, което трябва да бъде записано, подбора на изпълнителите, подходящото подреждане, репетициите с изпълнителите, участващи в звуковото фиксиране, и накрая самото фиксиране, резултатът от което е звукозаписът.

By |2018-11-05T15:36:30+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Сродни права. Права на продуцентите

Сродни права. Права на артистите изпълнители

Международни източници79: • Международна конвенция за закрила на артистите- изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации, обн. Държавен вестник брой: 111 от 26.02.200480. • Договор на СОИС за изпълненията и звукозаписите (WPPT), Обн. - ДВ, бр. 60 от 22.07.2005 г. в сила за Р България от 20.05.2002 г.81 • Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (TRIPS). РБългария се присъединява през 01.12.1996г.82 Споразумението TRIPS и WPPT са подписани от Европейския съюз и одобрени съответно с Решения 94/800 и 2000/278. Ето защо това споразумение и посоченият договор обвързват институциите на Съюза и държавите членки* 80 81 82 83.

By |2018-11-05T14:50:39+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Сродни права. Права на артистите изпълнители

Сродни права. Източници

Международна конвенция за закрила на артистите- изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации, обн. Държавен вестник брой: 111 от 26.02.200480. • Договор на СОИС за изпълненията и звукозаписите (WPPT), Обн. - ДВ, бр. 60 от 22.07.2005 г. в сила за Р България от 20.05.2002 г.81 • Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (TRIPS). РБългария се присъединява през 01.12.1996г.82

By |2018-11-05T14:48:33+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Сродни права. Източници

Многотериториално разрешаване на използването на музикални произведения в интернет

Многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения Глава единадесета „и" от ЗАПСП се съдържа реда 3а многотериториалното резрешаване на използването в интернет на музикални произведения.

By |2018-11-05T14:46:24+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Многотериториално разрешаване на използването на музикални произведения в интернет

Колективно управление на права

През 2014г. в ЕС се прие Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар текст от значение за ЕИП.

By |2018-11-05T14:44:38+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Колективно управление на права

Наследяване на авторското право

От самото начало на защитата на авторските права идеята установява, че срокът на закрила трябва да бъде свързан с живота на автора. По-късно продължителността на защитата е удължена отвъд естествената продължителност на живота му. В началото на 20 век тя е била само 10 години след смъртта на авторите.

By |2018-11-05T14:33:58+00:00ноември 5th, 2018|Авторско право, Теория|Коментарите са изключени за Наследяване на авторското право