Начало//Индустриална собственост

Закрила на търговска тайна. Поверителна информация

ЗЗК забранява споразумения, решения и съгласувани практики, които имат 3а предмет или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

By |2018-11-06T09:00:06+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на търговска тайна. Поверителна информация

Закрила на търговска тайна.Източници

Република България е ратифицирала следните международни договори относно търговската тайна и поверителната информация: • Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, посочена по-горе. • Споразумението TRIPs, посочено по-горе.

By |2018-11-06T08:58:32+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на търговска тайна.Източници

Закрила на интегрални схеми. Нарушения и средства за защита

Счита се 3а нарушение всяко използване на регистрирана топология в търговската дейност без съгласието на притежателя на правото върху нея.

By |2018-11-06T08:57:23+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Нарушения и средства за защита

Закрила на интегрални схеми. Продължителност на закрилата

Срокът на закрила на топологията е хармонизиран с международните стандарти334 и възлиза на 10 години от: а) датата на първото търговско използване на топологията, осъществено от заявителя335 където и да е по света, ако в двегодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство или

By |2018-11-06T08:56:12+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Продължителност на закрилата

Закрила на интегрални схеми. Ограничения на обхвата на закрила. Ограничителни лицензии

Чл. 17 от ЗТИС посочва определени действия на трети лица, предприети без разрешението на притежателя, които не се считат за нарушение на правото върху топологията.

By |2018-11-06T08:54:44+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Ограничения на обхвата на закрила. Ограничителни лицензии

Закрила на интегрални схеми. Обхват на изключителните права

Подобно на другите изключителни права върху обекти на индустриална собственост, правото на притежателя върху топология се състои от три групи права:

By |2018-11-06T08:53:00+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Обхват на изключителните права

Закрила на интегрални схеми. Собственост, прехвърляне, лицензии

Изключителното право върху топологията се придобива чрез регистрацията Й в Патентното ведомство. Правото на регистрация принадлежи на лицето, което има право на заявяване. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗТИС това е лицето или лицата, които съвместно са създали топологията. В случай, че топологията е създадена при изпълнение на задължения по трудово правоотношение или по поръчка, правото на заявяване и съответно на получаване на регистрация принадлежи на работодателя или на поръчващия, освен ако не е договорено друго.332

By |2018-11-06T08:51:58+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Собственост, прехвърляне, лицензии

Закрила на интегрални схеми. Формалности. Процедура за заявяване и предоставяне на закрила

Процедурата за регистрация на топологии започва с подаването на заявка в едно копие по пощата, по факс, директно в Патентното ведомство или чрез други комуникационни средства.326 Заявката трябва да съдържа съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗТИС, най-малко искането за регистрация на топологията, името и адреса на заявителя, материал, позволяващ идентифициране на топологията, за която се иска

By |2018-11-06T08:50:45+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Формалности. Процедура за заявяване и предоставяне на закрила

Закрила на интегрални схеми. Условия на закрила

Член 3, ал. 1 от ЗТИС не се отнася само до топологията като обект на правна закрила съгласно същия закон, но също така се позовава на законовите изисквания за предоставяне на закрила, т.е. топологията трябва да бъде оригинална.

By |2018-11-06T08:48:39+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Условия на закрила

Закрила на интегрални схеми. Предмет на закрила

Заглавието на ЗТИС и неговият чл. 3 показват, че обектът на правна закрила е оформлението (топологията) на интегралната схема. Не се предоставя закрила на технологията за производство на интегралната схема, нито за съхраняваната в нея информация.

By |2018-11-06T08:46:38+00:00ноември 6th, 2018|Индустриална собственост, Теория|Коментарите са изключени за Закрила на интегрални схеми. Предмет на закрила