Словни марки на Общността. Обявяване на недействителност — Относителни основания за отказ — Увреждане на добрата репутация

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 10 май 2012 година(*) „Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 5 — Словни марки на Общността „BOTOLIST“ и „BOTOCYL“ — Фигуративни и словни марки на Общността и национални марки „BOTOX“ — Обявяване на недействителност — Относителни основания за отказ — Увреждане на добрата репутация“

By |2018-08-29T20:48:50+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Словни марки на Общността. Обявяване на недействителност — Относителни основания за отказ — Увреждане на добрата репутация

Промишлен дизайн — Регламент (ЕО) № 6 2002 — Клауза, наречена „за поправка“ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 6 октомври 2015 година(*) „Преюдициално запитване — Промишлен дизайн —Директива 98/71/ЕО — Член 14 — Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 110 — Клауза, наречена „за поправка“ — Използване от трето лице на марка, без съгласието на притежателя, за резервни части или принадлежности за автомобили, идентични със стоките, за които е регистрирана марката“

By |2018-08-29T20:47:15+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Промишлен дизайн — Регламент (ЕО) № 6 2002 — Клауза, наречена „за поправка“ 

Подаване на заявка за знака _памуков цвят_

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 8 юни 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Членове 9 и 15 — Подаване на заявка за знака памуков цвят от сдружение — Регистрация като индивидуална марка — Концесия на лицензи за използване на тази марка в полза на производителите на текстилни изделия от памук, членове на това сдружение — Искане за обявяване на недействителност или за отмяна — Понятие за „реално използване“ — Основна функция на указание за произход“

By |2018-08-29T20:45:13+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Подаване на заявка за знака _памуков цвят_

Марки — e-Bay- Отговорност на оператора на електронен пазар

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 12 юли 2011 година(*) „Марки — Интернет — Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави — Отстраняване на опаковките на посочените стоки — Директива 89/104/ЕИО — Регламент (ЕО) № 40/94 — Отговорност на оператора на електронен пазар — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) — Налагане на съдебна забрана на този оператор — Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост)“

By |2018-08-29T20:43:19+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марки — e-Bay- Отговорност на оператора на електронен пазар

Марки на Общността — Понятие за трето лице — Притежател на последваща марка на Общността

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 21 февруари 2013 година(*) „Марки на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1 — Понятие за трето лице — Притежател на последваща марка на Общността“

By |2018-08-29T20:41:28+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марки на Общността — Понятие за трето лице — Притежател на последваща марка на Общността

Марки — Понятие за реално използване

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 18 юли 2013 година(*) „Марки — Регламент (ЕО) №°207/2009 — Член 9, параграф 1, букви б) и в), член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква a) — Основания за отмяна — Понятие за реално използване — Марка, използвана в съчетание с друга марка или като част от комбинирана марка — Цвят или съчетание от цветове, в който или което се използва марка — Репутация“

By |2018-08-29T20:39:45+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марки — Понятие за реално използване

Марката като обект на собственост — марка, регистрирана на името на агента или представителя на притежателя на марката

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав) 23 ноември 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Член 16 — Марката като обект на собственост — Приравняване на марката на ЕС на национална марка — Член 18 — Прехвърляне на марка, регистрирана на името на агента или представителя на притежателя на марката — Национална разпоредба, даваща възможност да се предяви иск за собственост върху национална марка, регистрирана при злоупотреба с правата на притежателя ѝ или в нарушение на законово или договорно задължение — Съвместимост с Регламент № 207/2009“

By |2018-08-29T20:37:48+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марката като обект на собственост — марка, регистрирана на името на агента или представителя на притежателя на марката

Марка на Общността — Използване на марката на Общността на територията на една-единствена държава членка

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 19 декември 2012 година(*) „Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 15, параграф 1 — Понятие за реално използване на марката — Териториален обхват на използването — Използване на марката на Общността на територията на една-единствена държава членка — Достатъчност“

By |2018-08-29T20:35:57+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка на Общността — Използване на марката на Общността на територията на една-единствена държава членка

Марка на Общността – Право да предяви иск за нарушение на права върху марка, въпреки че лицензията не е вписана в регистъра

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) 4 февруари 2016 година(*) „Преюдициално запитване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 23 — Лицензия — Регистър на марките на Общността — Право на лицензополучателя да предяви иск за нарушение на права върху марка, въпреки че лицензията не е вписана в регистъра“

By |2018-08-29T20:33:41+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка на Общността – Право да предяви иск за нарушение на права върху марка, въпреки че лицензията не е вписана в регистъра

Марка на Европейския съюз — Презумпция за действителност — Насрещен иск за обявяване на недействителност

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (девети състав) 19 октомври 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 96, буква a) —Иск за нарушение на права — Член 99, параграф 1 — Презумпция за действителност — Член 100 — Насрещен иск за обявяване на недействителност — Връзка между иск за нарушение и насрещен иск за обявяване на недействителност — Процесуална автономия“

By |2018-08-29T20:31:59+00:00август 29th, 2018|Практика|Коментарите са изключени за Марка на Европейския съюз — Презумпция за действителност — Насрещен иск за обявяване на недействителност