Име на проекта

Достигане до младото поколение и гражданите

Правна защита на интелектуалната собственост: Кой се нуждае от нея? Защо?

Резюме на проекта

Студентите в университите са основни „потребители” на интелектуална собственост (ИС): те прекарват времето си в Интернет, в библиотеките, създават обекти на ИС в университетските лаборатории и са автори на стихотворения, есета, разкази, дори пиеси и мюзикъли, представяни в студентските театри на университетите.
Знаят ли те обаче какво представлява правната защита на обектите на ИС? И какво означава понятието ИС? Има ли санкции за нарушения на ИС? Какво представлява тези санкции?
Основната цел на проекта, ръководен от Сдружението за правна помощ на потребителите, гр. Пловдив, заедно с най-големия университет в Южна България – Пловдивския университет, е да промени отношението на студентите към обектите на ИС, като повиши тяхната осведоменост относно стойността на оригиналните продукти, с цел да започнат да зачитат собствената си креативност, иновации и предприемачество.
Пловдивският университет (ПУ) се състои от 9 факултета, разположени в Пловдив и 2 филиала в други градове в Южна България – Смолян и Кърджали, с 20 000 студенти записани в редовна или задочна форма на обучение в началото на 2017/2018 учебна година. Студентите от всички факултети и филиали ще бъдат обучавани относно рисковете, свързани с фалшифицирането и пиратството, тъй като те носят риск за потребителите. За тях е важно да знаят как да извлекат финансови ползи от техния интелектуален потенциал, особено в ИТ сектора, но и в инженерството.
Проектът ще има като целева група всички студенти от различните факултети.
Конкретните цели (КЦ) на проекта са следните:
КЦ1- да предостави на заинтересованите студенти обучение от компетентни преподаватели,
КЦ2 – да подготви учебни материали,
КЦ3 – да организира срещи с творци: артисти, дизайнери, представители на ИТ компании, съдии, участващи в съдебни процеси, свързани с ИС. По този начин дейностите за осведоменост ще се провеждат хоризонтално за студентите по време на всички планирани дейности.
Проектът ще се състои от две фази: през първата фаза (1-ви месец – края на 3-тия месец) ще бъде изготвено помагало от около 100-120 страници от преподаватели по право. То ще включва както въпроси на индустриалната собственост, така и на авторското право. Помагалото ще бъде ориентирано към студенти, които не учат право, като различните понятия ще бъдат обяснени на популярен език.
Също така за целите на проекта ще бъде разработен уебсайт. Съдържанието му ще включва: информация за събитията, организирани в рамките на проекта; текстовете на основните нормаривни актове в Република България, регулиращи въпросите на ИС, придружени с кратки коментари и посочване наа съответната съдебна практика. Информацията в уебсайта ще бъде постоянно актуализирана и след края на проекта от членовете на Сдружението.
Втората фаза на проекта (4- ти – 12-ти месец) ще включва два вида обучение. Първият вид ще бъде под формата на „обучение на обучители” – семинари, организирани за всеки от факултетите и филиалите според спецификата на различните области на обучение. По време на тези срещи между членовете на екипа и преподаватели от различните факултети ще бъдат подготвени семинарите за студентите.
За семинарите със студентите от различни факултети ще бъдат формирани различни екипи от преподаватели и творци.
Проектът е ориентиран към следните целеви групи:
– студенти (на възраст 19-30 години) от всички факултети и филиали на университета;
– други студенти от различни висши училища от регионите на Пловдив, Смолян и Кърджали;
– млади хора (18-30), участващи в дейността на Сдружението;
– младежки лидери и работници от предвидените региони.

Що се отнася до въздействието на проекта, иницииращият екип предвижда около 1200 студенти от Пловдивския университет да участват в семинарите. Всеки от участниците ще получи учебно помагало, съдържащо общ преглед на правната защита на интелектуалната собственост в България. Студентите ще трябва да попълнят въпросник преди всеки семинар и да отговорят на основни въпроси относно защитата на интелектуалната собственост, а след семинара ще получат друг въпросник. По този начин ще може да се оцени ефективността на планираното обучение и ще може да се прецени реалния брой на участниците. Броят на пряко засегнатите млади хора ще бъде около 1200. Непряко, всички студенти, учещи в Пловдивския университет, ще бъдат засегнати: връзката с уебсайта на проекта ще бъде налична на интернет страницата на Пловдивския университет. Последният ще предостави достъп до основни правни материали и информация за организирането на семинарите и на други събития във връзка с проекта.
Сдружението ще покани и студенти в задочна форма на обучение да участват в проекта. На тях също ще бъдат предложени учебни помагала с подходяща програма за обучение. Това ще спомогне за разпространяването на знания за ИС сред по-голям брой млади хора на възраст между 20 и 30 години.
Дългосрочна цел на проекта е засегнатите факултети да въведат преподаване по право на ИС в своята учебна програма.

Срок

01.01.2018 / 31.12.2018

Подробно описание на проекта

4.1 Значимост на проекта

Студентите в университетите са основни „потребители” на ИС: те прекарват времето си в Интернет, в библиотеките, създават обекти на ИС в университетските лаборатории, те са автори на стихотворения, есета, кратки разкази, дори пиеси и мюзикъли, представяни в студентските театри на университетите.
Знаят ли те обаче какво представлява правната защита на обектите на ИС? И какво означава понятието ИС? Има ли санкции за нарушения на ИС? Какво представлява тези санкции?
Целта на проекта, ръководен от Сдружението за правна помощ на потребителите, гр. Пловдив, е да промени отношението на студентите към обектите на ИС, като повиши тяхната осведоменост относно стойността на оригиналните продукти, с цел да започнат да зачитат собствената си креативност, иновации и предприемачество.
Пловдивският университет получи признание като „водещ университет в България” (вж. в. Марица, юни 2017 г.). Той се състои от 9 факултета, разположени в Пловдив и 2 филиала в други градове в Южна България – Смолян и Кърджали. Той е най-големият държавен университет в южната част на България с приблизително 20 000 студенти записани в редовна или задочна форма на обучение в началото на 2017/2018 учебна година.
Изследователската дейност на персонала (преподаватели, доценти и асистенти) и студентите включва различни аспекти на природните и социални науки. Следните направления са изключително активни: информатика и информационни технологии, микробиология, лазерни технологии и синтез на нови органични и неорганични материали, изследване на социални, религиозни и етнически идентичности. Съществува специален отдел за приложни научни дейности в Пловдивския университет, в който около 120 договора се предоставят ежегодно, като последните са финансирани по международни програми. Работейки по тези проекти, докторантите и персоналът могат да изминат собствен път в креативност и изобретателност.
Смолянският филиал на Пловдивския университет е спечелил признание като престижен образователен и научен център, предлагащ бакалавърски програми по математика и компютърни науки, екология, маркетинг и др. за 800-те студенти, записани в него. В Смолян се намира още едно висше учебно заведение, а именно Техническият колеж, където студентите се обучават в следните специалности: Машиностроене, Автомобилно инженерство, Компютърни и комуникационни системи; Електрооборудване, Телематика.
Филиалът на Пловдивския университет в гр. Кърджали подготвя ежегодно над 800 студенти в пет области, а именно биологични науки, туризъм, педагогика, езици.
Деветте факултета на Пловдивския университет, разположени в Пловдив са:
– Биологически факултет
– Факултет „Икономика и социални науки“
– Факултет по математика и информатика
– Физически факултет
– Факултет по педагогика
– Историко-философски факултет
– Химически факултет
– Филологически факултет
– Юридически факултет
Студентите от всички факултети и филиали ще бъдат обучавани относно рисковете, свързани с фалшифицирането и пиратството, тъй като те носят риск за потребителите. За тях е важно да знаят как да извлекат финансови ползи от техния интелектуален потенциал, особено в ИТ сектора, но и в инженерството. Необходимо ще е различни видове знания за авторското право и сродните му права да бъдат придобити от студентите от факултетите по филология, педагогика и социални науки.
Единствено юридическият факултет предвижда правото на ИС като задължителен предмет в своята учебна програма. Ето защо проектът ще има като целева група всички студенти от различните факултети, с изключение на студентите по право.

4.2 Обхват и въздействие

Целта на проекта е да предостави на заинтересованите студенти обучение от компетентни преподаватели, да подготви учебни материали, да организира срещи с творци: артисти, дизайнери, представители на ИТ компании, съдии, участващи в съдебни процеси, свързани с ИС. По този начин дейностите за осведоменост ще се провеждат хоризонтално за студентите по време на всички планирани дейности.
За заинтересованите студенти от всички факултети и филиали на Пловдивския университет (с изключение на Юридическия факултет) ще се организират двудневни семинари с активно участие на техните преподаватели и практици. (Преди тези семинари ще се провеждат сесии за „Обучение на обучителите” с членове на екипа и преподаватели, представители на съответните факултети). Около 1200 студенти от Пловдивския университет ще участват в семинарите. Всеки от участниците ще получи учебно помагало, съдържащо общ преглед на правната защита на ИС в България. Студентите ще трябва да попълнят въпросник преди семинара, в който ще отговорят на основни въпроси за защитата на ИС, а след семинара ще получат друг въпросник. По този начин ще може да се оцени ефективността на планираното обучение и ще може да се прецени реалния брой на участниците. Броят на пряко засегнатите млади хора ще бъде около 1200. Непряко, всички студенти, учещи в Пловдивския университет, ще бъдат засегнати: връзката с уебсайта на проекта ще бъде налична на интернет страницата на Пловдивския университет. Последният ще предостави достъп до основни правни материали и информация за организирането на семинарите и на други събития във връзка с проекта.
Благодарение на възможността да се прецени степента на ангажираност и придобитите знания, ще бъде възможно да се предостави в края на проекта конкретни сравнителни данни за еволюцията, свързана с промяната на възприятието и по-доброто разбиране на ИС от страна на студентите, участвали в обучението, предлагано от Сдружението.
Екипът на проекта определи следните ключови показатели за ефективност (КПИ):
КПИ 1: Брой на пряко засегнатите млади хора – 1200
КПИ 2: Брой на непряко засегнатите млади хора – 2400
КПИ 3: Брой на други участници (студентски съвети, ученически клубове, екипи от студенти) – 30
КПИ 4: Брой регистрирани последователи – 600
КПИ 5: Брой предоставени въпросници с обратна връзка – 400
КПИ 6: Процент на положителна промяна в отношението -> 60%

4.3 Методлогия и устойчивост

Проектът ще се състои от две фази: през първата фаза (1-ви месец – края на 3-ти месец)
– Учебно помагало от около 100-120 страници ще бъде подготвено от проф. д-р Стефан Стефанов и ас. д-р М. Кавръкова. То ще включва както въпроси на индустриалната собственост, така и на авторското право. То ще включва както въпроси на индустриалната собственост, така и на авторското право. Помагалото ще бъде ориентирано към студенти, които не учат право, като различните понятия ще бъдат обяснени на популярен език. Струва си да се отбележи, че в България липсват учебни помагала по правната защита на ИС. Учебното помагало ще бъде съставено и публикуван в рамките на 4-тия и 5-ия месец от проекта. Всеки студент, участващ в семинарите, ще получи екземпляр от учебника преди началото на семинарите. Броят на издадените копия се планира да бъде 1500. Те ще бъдат собственост на студентите, участвали в двудневните семинари. В началото на семинарите, студентите ще трябва да попълнят въпросници, като ще направят същото и в края на всеки семинар. Резултатите от въпросниците ще бъдат на разположение, за да се разбере дали има промяна във възприемането на ИС от студентите. Те също така ще получат сертификат от организаторите на семинарите. Както бе споменато по-горе, ще бъдат отпечатани 1500 копия – не знаем предварително колко студенти от всеки факултет и филиал ще изявят готовност да участват в обучението. Броят на студентите в различните факултети и филиали е различен – от 1000 до над 3000. Помагалата, които не са раздадени на студентите, ще бъдат разпределени между библиотеките на други университети в България. Точните цифри ще бъдат дадени в края на проекта.
– През първия месец ще бъде разработен уеб сайт за проекта. Съдържанието му ще включва: информация за събитията, организирани в рамките на проекта; текстовете на основните нормаривни актове в Република България, регулиращи въпросите на ИС, придружени с кратки коментари и посочване наа съответната съдебна практика. Информацията в уебсайта ще бъде постоянно актуализирана и след края на проекта от членовете на Сдружението.
Втората фаза на проекта (4- ти – 12-ти месец) ще включва два вида обучение. Първият вид ще бъде под формата на „обучение на обучители” – семинари, организирани за всеки от факултетите и филиалите според спецификата на различните области на обучение. По време на тези срещи между членовете на екипа и преподаватели от различните факултети ще бъдат подготвени семинарите за студентите.
Семинарите със студентите ще завършват с попълване на друг въпросник, който ще даде информация за напредъка, постигнат от тях по време на обучението.
Много добър резултат от проекта би бил ако някои от факултетите решат да включат обучението по защита на ИС в учебната си програма. Това ще гарантира устойчивостта на проекта.
По време на предварителните разговори с Ректора на университета и някои от деканите по обсъждането на този проект, те изразиха готовността си да включат специален курс по ИС в преподаването на някои специалности.
За семинарите със студентите от различните факултети и различните специалности ще се формират екипи от преподаватели и съответните влиятели. Например, за педагогика и филология ще се организират срещи с артисти – илюстратори на книги, и ще се проведат дискусии по темата за съавторството. За студентите по ИТ и тези с техническа подготовка, ще бъдат приложени различни методи на обучение. За някои от тях може да бъде организирано посещение в ИТ компания, както и посещение в Патентното ведомство в София – например за заинтересовани студенти от инженерните специалности. Член на екипа ще се срещне със студентите в Патентното ведомство в София и ще обясни как се прилагат различните закони в областта на ИС. Идеята е студентите да се срещнат не само с преподаватели, но и с практици.
Сдружението ще покани и студенти в задочна форма на обучение да участват в проекта. На тях също ще бъдат предложени учебни помагала с подходяща програма за обучение. Това ще спомогне за разпространяването на знания за ИС сред по-голям брой млади хора на възраст между 20 и 30 години.

4.4 Ефективност на разходите (Изпълнимост и ефективност)

Пловдивският университет се съгласи да бъде партньор в този проект. Това означава, че Сдружението ще използва инфраструктурата, създадена от Пловдивския университет и неговите филиали (класни стаи, някои учебни материали). Имайки предвид тесните контакти, които имаме с юридическия факултет, ние вярваме, че проектът ще бъде осъществим и рентабилен.

План на дейностите

Вид дейност

Резултати

Поддейности (ако са приложими)

Общ брой човекодни

Начална/крайна дата

Подготовка на материали за обучение и на допълнителни материали

Учебник от около 100-120 страници по въпросите на индустриалната собственост и авторското право, ориентирано към студентите, които не учат право – 1500 броя

120

01.01.2018/30.04.2018

Провеждане на въвеждащи семинари по ИС

Въпросници в началото и в края на семинарите

240

01.05.2018/30.06.2018

Публичност и повишаване на осведомеността

Създаване на специален уебсайт на проекта и онлайн платформа за обучение

80

01.01.2018 / 31.12.2018

Провеждане на семинари по „обучение на обучаващите”

Създаване на групи от лектори

140

01.09.2018/30.09.2018

Провеждане на основни семинари със студенти

Въпросник за оценка на напредъка и за обратна връзка

240

01.10.2018/30.11.2018

Допълнителни дейности

Обобщение на направените предложения и коментари

Посещение на Патентното ведомство в София

Посещение на офиса на Сдружението

180

01.09.2018 / 30.11.2018

Дейности по устойчивостта

Решение за откриване на курсове по ИС

20

01.12.2018 / 31.12.2018