РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

21 февруари 2013 година(*)

„Марки на Общността — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9, параграф 1 — Понятие за трето лице — Притежател на последваща марка на Общността“

По дело C‑561/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Испания) с акт от 27 октомври 2011 г., постъпил в Съда на 8 ноември 2011 г., в рамките на производство по дело

Fédération Cynologique Internationale

срещу

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

FCI притежава словна и фигуративна марка на Общността № 4438751 „FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE“. Регистрацията на марката е заявена на 28 юни 2005 г. и е публикувана в регистъра на 5 юли 2006 г. Регистриран е следният знак:

Тази марка е регистрирана по-конкретно за организиране и провеждане на изложби с търговска или рекламна цел във връзка с кучета, обучение в областта на развъждането, грижите и отглеждането на кучета, организиране и провеждане на изложения, свързани с развъждането на кучета, издаване на удостоверения за произход и за контрол по отношение на кучета в областта на популациите и генетиката, както и развъждане и грижи за кучета.

FCIPPR притежава следните национални марки:

национална словна марка № 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA — F.C.I.“, чиято регистрация е заявена на 23 септември 2004 г. и е публикувана в регистъра на 20 юни 2005 г.,

национална словна и фигуративна марка № 2786697, „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA“, чиято регистрация е заявена на 9 август 2007 г. и е публикувана в регистъра на 12 март 2008 г.:

национална словна и фигуративна марка № 2818217, „FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.“, чиято регистрация е заявена на 11 февруари 2008 г. и е публикувана в регистъра на 26 август 2008 г:

FCIPPR притежава също така фигуративната марка на Общността № 7597529. Регистрацията на тази марка е заявена на 12 февруари 2009 г. и е публикувана в регистъра на 3 септември 2010 г. Регистриран е следният знак:

Посочените марки на FCIPPR са регистрирани по-специално за конкурси и изложби на чистокръвни породи, издаване на титли, дипломи и сертификати за акредитация, публикации, печатни издания и материали, свързани с родословието на кучетата, и публикации и каталози относно чистокръвните породи кучета.

С искова молба от 18 юни 2010 г. FCI предявява два иска срещу FCIPPR пред Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de la Marca Comunitaria:

‑        иск за нарушение на марка на Общността № 4438751, притежавана от FCI, и

‑        иск за обявяване на недействителността на националните марки № 2614806, № 2786697 и № 2818217, притежавани от FCIPPR, основан по-специално на създаваната от тези марки вероятност от объркване с марка на Общността № 4438751, притежавана от FCI.

При това положение Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„В рамките на спор относно нарушение на изключителното право на притежателя на марка на Общността, предвиденото в член 9, параграф 1 от Регламента […] право да се забрани използването на марката в процеса на търговия противопоставимо ли е на всяко трето лице, което използва предполагащ вероятност от объркване знак (поради сходство с марката на Общността и сходство между стоките или услугите), или обратно — от приложното поле на понятието „трето лице“ са изключени лицата, които използват предизвикващите объркване знаци, регистрирани в тяхна полза като марки на Общността, до заличаването на регистрацията на по-късните марки?“.

Съдът на ЕС при горната фактическа обстановка дал следното тълкуване:

Член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че изключителното право на притежателя на марка на Общността да забрани използването в процеса на търговия на идентични или сходни на марката му знаци на всяко трето лице обхваща третите лица, които притежават последваща марка на Общността, без да е необходимо предварително установяване на недействителността на последната марка.

Прочети повече детайли