РЕШЕНИЕ НА СЪДА (девети състав)

19 октомври 2017 година(*)

„Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 96, буква a) —Иск за нарушение на права — Член 99, параграф 1 — Презумпция за действителност — Член 100 — Насрещен иск за обявяване на недействителност — Връзка между иск за нарушение и насрещен иск за обявяване на недействителност — Процесуална автономия“

По дело C‑425/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) с акт от 12 юли 2016 г., постъпил в Съда на 1 август 2016 г., в рамките на производство по дело

Hansruedi Raimund

срещу

Michaela Aigner,

Г-н Raimund е притежател на словната марка на Европейския съюз „Baucherlwärmer“ и от около 2000 г. предлага на пазара обозначена с тази марка билкова смес за приготвяне на препарати на спиртна основа. От своя страна, г-жа Aigner също предлага за продажба билкова смес за накисване във високопроцентов етилов спирт, която също обозначава с наименованието „Baucherlwärmer“.

Г-н Raimund предявява пред Handelsgericht Wien (Търговски съд, Виена, Австрия) иск за установяване на нарушение на права върху марката на Европейския съюз, на която е притежател, за да се забрани на г-жа  Aigner да използва знака „Baucherlwärmer“ за стоките и услугите от класовете, за които е регистрирана посочената марка. От своя страна, г-жа Aigner, която е ответник в главното производство, предявява пред посочената юрисдикция насрещен иск за обявяване на недействителността на същата марка, тъй като по-специално счита, че г-н Raimund е придобил правата върху марката недобросъвестно и в противоречие с добрите нрави.

Пред съда във Виена възникнал следният въпрос:

Може ли иск за нарушение на права върху марка на ЕС (член 96, буква а) от Регламент № 207/2009  да бъде отхвърлен поради повдигнато възражение за недобросъвестност при подаването на заявката за марката (член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009], ако ответникът е предявил на това основание насрещен иск за обявяване на недействителността на марката на ЕС [член 99, параграф 1 от Регламент № 207/2009], но съдът още не се е произнесъл по него?

На базата на горната фактическа обстановка Съдът на ЕС е отговорил следното:

Член 99, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че искът за установяване на нарушение на права, предявен пред съд за марките на Европейския съюз съгласно член 96, буква а) от този регламент, не може да бъде отхвърлен поради абсолютно основание за недействителност като предвиденото в член 52, параграф 1, буква б) от посочения регламент, без този съд да е уважил насрещния иск за обявяване на недействителност, който ответникът по иска за установяване на нарушение на права е предявил въз основа на член 100, параграф 1 от посочения регламент, позовавайки се на същото основание за недействителност.

Разпоредбите на Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат съд за марките на Европейския съюз да може да отхвърли иск за установяване на нарушение на права по смисъла на член 96, буква а) от този регламент поради абсолютно основание за недействителност като предвиденото в член 52, параграф 1, буква б) от посочения регламент, въпреки че решението по насрещния иск за обявяване на недействителност, предявен съгласно член 100, параграф 1 от същия регламент въз основа на същото основание за недействителност, не е станало окончателно.

Прочети повече детайли