формалности (производство по заявяване и регистрация на полезни модели)
За да се постигнат двете основни предимства на закрилата на полезните модели от гледна точка на бърза и рентабилна закрила, е необходимо да се въведе т. нар. „система за регистрация“ без публикуване на заявката и без разглеждане по същество на критериите за закрила. Тази система вече е въведена в изменения през 2006 г. ЗПРПМ и включва само проверка на формалните изисквания относно пълнотата на документите за кандидатстване, единството на изобретението и абсолютните основания за отказ.
– 158 –
Процедурата по регистрация на полезния модел започва с подаването на заявление пред Патентното ведомство. Възможно е, обаче, за едно и също изобретение да бъде направена едновременно заявка за патент и за полезен модел (паралелна закрила). С по-бързата регистрация на полезния модел, от една страна, незащитеният период на заявката за патент се покрива до публикуването му на осемнадесетия месец. От друга страна, недостатъците на временната закрила до предоставянето на патента също се компенсират.
Подадената заявка 3а полезен модел трябва по принцип да отговаря на определени изисквания, които на пръв поглед са почти идентични с тези на патентните заявки. Въпреки това съществуват някои различия, които се изразяват във факта, че при подаване на заявка за полезен модел не само заявката и описанието, както в случая на патентна заявка, но и една или повече претенции и необходими чертежи трябва също да бъдат представени. След това, останалите документи по заявката трябва да бъдат представени в рамките на един месец. С изключение на декларацията за готовност за лицензия, която не е предвидена за полезните модели, това са същите документи, които са необходими за заявките за патенти. Освен това изискванията за описанието са по-либерални, отколкото за патентите. Необходимо е единствено описанието да включва името на полезния модел и неговото разкритие, като заявителят може да посочи познатото от него преди това състояние на техниката.
Съгласно чл. 75б от ЗПРПМ, заявителят може да подаде заявление за полезен модел за същото изобретение, за което по-рано е подадена заявка за патент, като се позове на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент или на решението на експертизния отдел или на отдела по спорове по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент. Тази разпоредба в българския ЗПРПМ е почти идентична с разпоредбата на „Rechtsinstitut der Abzweigung“ (правния институт на паралелната заявка) в германския закон за полезния модел.217 Законодателят е намерил, че тази възможност за т. нар. „отклоняване“ на заявка за полезен модел
217 Виж § 5 от германския закон за полезните модели (GbmG) от 5 май 1936 г. във версията от 28 август 1986 г. (BGBL I 1986, 1455), изменян неколкократно, най-наскоро в BGBL I 2002, 2081.
– 159 –
(паралелна заявка) от вече подадена заявка 3а патент 3а много интересна и полезна. Съществени предимства например са споменатата по-горе паралелна закрила като полезен модел на публикувана, но все още непризната, патентна заявка и се подчертава „принципа на спасяването“ на закрилата, който предлага „отклоняването“ в случай на опорочаваща новостта публикация от заявителя или неговия праводател или предварителното използване в чужбина. Отклоняването по принцип може да заеме мястото на пропуснато искане за вътрешен приоритет.218
Поради паралелната заявка обаче може да се стигне до това, че за едно и също изобретение да е предоставен полезен модел и патентна закрила. Този случай може да представлява проблем, ако притежателят на правата иска да използва и двата вида закрила независимо един от друг, както би се получило в случай на изключителна лицензия, предоставена на двама различни лицензополучатели По този начин той със сигурност нарушава договорните си задължения като лицензодател на изключителна лицензия, като предоставя втора лицензия, макар и за другия вид закрила на същото изобретение, и носи договорна отговорност. Би било още по-проблематично, ако
патентопритежателят и собственикът на полезния модел са две различни лица. Това може да се случи при прехвърлянето на едно от двете права. Този проблем може да бъде разрешен и с правни средства. Независимо от това, за да може правото на разпореждане при тази двойна закрила да бъде предмет на ясна регулация, законът е въвел съответния правен регламент.219 Съгласно последния, разпореждането с което и да е от двете права се счита и за разпореждане с другото, независимо от това кое от двете права е било придобито първо.
За всяка заявка най-напред се проверяват формалните изисквания относно датата на подаване, което означава, дали заявката, описанието, претенциите и евентуално чертежите са редовно подадени.
След това се проверява дали заявката за полезен модел е обект на държавна тайна. За разлика от тримесечния период при патентното производство, за тази проверка е предвиден само един месец. Освен това, един месец е крайният срок за разглеждане на формалните изисквания за
218 Виж Buhring, М., Utility Model Law, Heymann’s pocket comments on industrial property rights, sixth edition, Cologne, Berlin, Bonn, Munich 2003, p. 168.
219 Виж чл. 74г от ЗПРПМ относно разпореждането при паралелна закрила.
– 160 –
пълнотата на заявката. В случай на недостатък или грешка заявителят има още един месец, за да отстрани нередностите. Едва тогава ще се из&ърши преценка по същество за наличието на абсолютните основания за отказ. Заявителят може да отстрани съществуващите нередовности в рамките на три месеца. През този период той може също да разделя или променя заявката, без да се въвежда нова материя в същата. В зависимост от отговора, молбата може да бъде регистрирана, отхвърлена или прекратена или в случай на пропуск да бъде счетена за оттеглена.
Противниците на закрилата на полезните модели многократно заявяват, че непроверяването на критериите води до висока правна несигурност. За да се намалят правната несигурност и рисковете и да се осигури начин за оценка на правната валидност, при искане и при заплащане на такса беше въведено проучване на състоянието на техниката. Тук искането за проучване може да бъде подадено от заявителя или от притежателя, както и от трета страна. В случай на подадено искане за проучване и платена такса, Патентното ведомство трябва да изготви доклад от проучването в рамките на три месеца. Докладът за проучването и свързаните с него документи се изпращат на молителя, като Патентното ведомство позволява на трети страни достъп до този доклад.
Едновременно с подаването на заявката, заявителят може да подаде молба за отлагане регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца от датата на подаването, съответно от датата на приоритета. Тази възможност е особено важна, ако заявителят вече е подал заявка за проучване и чака докладът за проучването, за да реши дали да поддържа заявката за полезен модел или не, дали да търси промени или дали да се стреми към трансформация в патентна заявка. При искане за трансформация заявителят следва да състави описанието съгласно изискванията на патентната заявка и да заплати съответната такса. Преобразуваната заявка запазва приоритета на първоначалното подаване.
Както бе посочено по-горе, срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде удължен за два последователни периода от по 3 години, така че общият срок на закрила на полезния модел не може да надвишава 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията на полезния модел може да изтече и преди изтичането на този период.
– 161 –
Първият случай се отнася до прекратяването на регистрацията при следните условия:
а) изтичането на четиригодишния срок от подаването на заявката без удължаване за още 3 години или изтичането на срока на първото продължение без второ такова;
б) отказ на притежателя – от датата на получаване на писмената декларация за отказ в Патентното ведомство.
Вторият случай се отнася до преждевременното (преди изтичането на срокът на закрила) заличаване на регистрацията на полезен модел. Заличаването е обикновено преразглеждане на издадения полезен модел. Само в процедурата за заличаване се разглеждат съществените условия на закрила, като новост и изобретателска стъпка. Процедурата за заличаване е предвидена като т.нар. „популярен метод“. Следователно всеки има възможност да подаде заявка за заличаване на регистрацията на полезния модел до Патентното ведомство срещу лицето, регистрирано като притежател, при определени условия.
Чл. 74б от ЗПРПМ предвижда общо четири основания 3а Заличаване. Първата се отнася до липсата на защитна способност на обекта на полезния модел по отношение на съществените изисквания за закрила. Втората причина за заличаване е липсата на технически характер на полезния модел, поради което същият не може да бъде обект на правна закрила сам по себе си, както и ако са налице абсолютните основания 3а отказ (метод, биологичен материал, нарушение на морала и т.н.). Следващите основания за заличаване са недостатъчно ясно и пълно разкриване на същността на полезния модел, така че лице с обичайни знания и умения в областта да може да го осъществи, както и излизането на полезния модел извън съдържанието на първоначалната заявка. В този случай може да се стигне до частично заличаване, когато основанията за заличаване се отнасят само до част от претенциите. Така обхватът на закрила се ограничава чрез внасяне на съответни промени в претенциите, описанието и чертежите.
Регистрацията на полезния модел се заличава и когато притежателят не е имал право на заявяване, което е установено с влязло в сила съдебно решение. По молба на лицето, което има право на заявяване, полезният модел може да се регистрира на негово име без прекратяване действието на регистрацията.
– 162 –
Регистрацията на полезен модел може да се заличи и след като е прекратила действието си поради изтичане на срока, например по искане на лице, което е ответник по иск за нарушение. Заличаването винаги има обратно действие (ex tunc), поради което често се използва и неговия синоним „анулиране“.
Анулирането на регистрацията не засяга влезлите в сила решения за нарушаване на правото върху полезен модел, доколкото са били изпълнени, както и лицензионните договори, сключени и изпълнени преди заличаването, освен ако в тях е уговорено друго.
Очевидно е, че представените въпроси не обхващат всички аспекти на закрилата на полезните модели в България. Редица въпроси, като например поддържане, нарушение на полезния модел, прехвърляне, договорни лицензии, принудителни лицензии и т.н., не са разгледани, тъй като в много отношения те са идентични с патентната закрила на изобретенията, с изключение на чл. 18 (временна закрила), чл. 22 (послеползване) и чл. 30 (лицензия по право) от ЗПРПМ, които липсват при полезните модели.