формалности (производство за предоставяне и получаване на патентна закрила)
Патентното ведомство получава, разглежда и обработва националните заявки за патент. Заявките за европейски патент могат да се подават в Българското патентно ведомство (БПВ) или в
143 Точно това е причината за непатентоспособността на обектите, посочени в чл. 6, ал. 2 от ЗПРПМ.
144 За повече информация относно формалните изисквания виж следващия параграф.
145 По силата на чл. 17, ал. 2 от Наредбата, посочена в бел. 15 по-горе, специфичните технически характеристики са новите технически елементи, определящи приноса на всяко от изобретенията, разглеждани като цяло, във връзка със съвременното състояние на техниката.
146 Виж чл. 18, ал. 1 от горепосочената Наредба.
– 129 –
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен или в неговия клон в Хага на един от езиците, посочени в чл. 14 от EPC, освен ако не са отделни заявки, които трябва да се подават само в ЕПВ. Заявителите, които имат постоянен адрес или седалище в България съгласно чл. 72а, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗПРПМ са задължени да подават заявления за европейски патенти в БПВ, освен ако заявката ползва приоритет от по- ранна заявка, подадена във ведомството. БПВ изпраща заявката за европейски патент на ЕПВ. Заявка за европейски патент с установена дата на подаване и приоритет, когато такъв е претендиран, в която Р България е посочена страна, е еквивалентна на редовно подадена в Патентното ведомство национална заявка.
Заявките за патенти трябва да са във формата и да съдържат информацията, предвидени в ЗПРПМ. Датата на подаване е датата на получаване в БПВ на следните документи:
а) заявление за патент с наименование на изобретението, за което се иска издаване на патент, както и с идентификационните данни на заявителя на български език;
б) описание на изобретението, разкриващо най-малко неговата същност.
в) Освен задължителните документи по чл. 34, ал. 2 от ЗПРПМ заявката за патент трябва да съдържа и:
г) една или повече претенции;
д) чертежи, ако са необходими за поясняване на изобретението;
е) реферат;
ж) декларация и приоритетно свидетелство, когато се претендира приоритет;
з) документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост, за претенции и за претендираните приоритети.
Всяка от тези части на заявката трябва да съдържа определени данни или информация и да се спазва определен ред в представянето им съгласно членове 36-39 от ЗПРПМ. Описанието, претенциите, чертежите и рефератът се представят в три екземпляра. Когато документите по чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 1, т. 1, 2 и 3 са представени на друг език, датата на подаване се запазва, ако в тримесечен срок от тази дата те бъдат представени на български език.
– 130 –
По силата на чл. 3, ал. 2 от ЗПРПМ заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България, са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство чрез представители по индустриална собственост. В този случай към заявлението се прилага и пълномощно. Представителството в съдебни спорове, основани на ЗПРПМ, се осъществява по реда на Гражданския процесуален кодекс от 1952 г.147
Европейски патент, в който е посочена Република България, предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението за издаването му в европейския патентен бюлетин правата по този закон, ако в тримесечен срок от тази дата се представи превод на описанието и претенциите на български език в три екземпляра и се плати такса за публикация. Някои данни, идентифициращи притежателя на патента, също са необходими заедно с превод, напр. името на
патентопритежателя, номера на заявката за европейски патент, номера на публикацията на европейския патент, номера и датата на европейския патентен бюлетин, в който е направено съобщението за издаване на патента. След получаване на превод, предоставен с посочените по-горе данни и заплащане на таксата за публикуване, БПВ съгласно чл. 72в, ал. 4 от ЗПРПМ148 прави съобщение в официалния бюлетин за получения превод и публикува превода на европейския патент на български език. Трансформация в национална заявка за патент е възможна при условията на чл. 72е от ЗПРПМ. БПВ поддържа специален регистър, който съдържа данни за заявките за европейски патент и европейските патенти, които имат действие на територията на Република България и всички промени в правния им статут.
След като заявката бъде подадена, БПВ проверява първо формалните изисквания в рамките на т.нар. „предварителна експертиза“. Когато заявката за патент не отговаря на изискванията на чл. 35 – 42, включително единството на изобретението, експерт от експертизния отдел уведомява заявителя за формалните грешки и недостатъци, които могат да бъдат коригирани, и го кани да ги отстрани в рамките на три месеца. Ако кандидатът не отговори или не
147 Граждански процесуален кодекс, обн. в ДВ, бр. 59 от 28 юли 2007 г., последно изменение в ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г.
148 Разпоредбите на този член се прилагат и за европейското патентно описание и претенциите, изменени по време на процедурата по възражение по чл. 102, параграф 3 от ЕРС.
– 131 –
отстрани недостатъците, се взема решение 3а прекратяване на производството. Предварителната експертиза разглежда и въпроса дали заявката се отнася до един от изключените видове изобретения. Ако става дума за чл. 6, ал. 2 или чл. 7 от ЗПРПМ експертът от експертизния отдел отхвърля заявлението и производството приключва там.
Ако БПВ установи, че заявката не съдържа никакви недостатъци и че същата не се отнася до един от изключените видове изобретения, то ще направи публикация за патентната заявка в официалния си бюлетин незабавно след изтичането на осемнадесет месеца от датата на подаване, съответно приоритетна дата, освен ако:
а) заявката е оттеглена, счита се за оттеглена, производството по нея е прекратено или е постановено решение за отказ;
б) по молба на заявителя, придружена с документ за платена такса, публикацията за заявката е извършена преди изтичането на този срок;
в) заявката се подава за изобретение, което съдържа класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация149 или
г) въз основа на заявката е издаден вече публикуван патент.
БПВ също така осигурява достъп до описанието, претенциите и
чертежите едновременно с публикацията на заявката.
След предварителната експертиза се извършва разглеждането по същество без искане от страна на заявителя. Разглеждането по същество се извършва за всяка заявка, подадена в БПВ. Ведомството оценява патентоспособността на изобретението в съответствие с изискванията (новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост) на чл. 6, ал. 1 и чл. 8, 9 и 10 от ЗПРПМ. За тази цел експертът от експертизния отдел може да покани и да изслуша заявителя или негов представител по всяко време, за да изясни заявката, да извърши допълнителни проучвания на състоянието на техниката,
149 Закон за защита на класифицираната информация, ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., последно изменение в ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г.
– 132 –
както и да вземе под внимание писменото възражение с доказателства от трети страни,150 получени след публикуването на заявлението.
По силата на чл. 42 от ЗПРПМ, заявителят има право да инициира промени151 в описанието, претенциите, чертежите и резюмето до вземане на решение за отказ или издаване на патента или до публикуването на заявката по чл. 46в. Заявителят може също да оттегли заявката си по реда на чл. 43 от ЗПРПМ, ако вече не е издаден патент. В този случай заявлението не се включва в състоянието на техниката по чл. 8, ал. 3 от ЗПРПМ.
БПВ издава патента, ако прецени, че изобретението е патентоспособно.152 В този случай, заявителят е длъжен да заплати съответните такси съгласно чл. 53153 от ЗПРПМ и да представи коригирано описание, чертежи и резюме съгласно посочените претенции и изискванията на чл. 37 и 39 от ЗП, ако е необходимо. Не се издава патент и експертизният отдел взема решение за прекратяване на производството по заявката, ако заявителят не успее да направи това.
В противен случай, ако експертизният отдел прецени, че не са изпълнени едно или повече от условията за предоставяне на патент, той писмено уведомява заявителя и му дава срок от три месеца за отговор и коригиране на заявката. Ако заявителят не отговори или не коригира заявката, експертизният отдел взема решение за отказ за издаването на патент.
В такъв случай заявителят може да обжалва решението и да поиска то да бъде преразгледано. Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗПРПМ жалбата се подава в отдела по спорове от заинтересуваните лица в тримесечен срок от получаване на решението и към нея се прилага документ за платена такса. Производството приключва с обосновано решение от отдела по спорове, което се изпраща на страните в 7-дневен срок. Страната, недоволна от решението на отдела по спорове, в тримесечен срок от получаване на решението може да подаде жалба до
150 Лицето, подало възражение, не може да стане страна в производството по чл. 46г от ЗПРПМ.
151 Измененията в заявлението не могат да се отклоняват от първоначалното разкриване. Плащане на дължимата такса също е необходимо.
152 Издаденият патент се публикува от БПВ в неговия Официален бюлетин.
153 Ако заявителят не плати в тримесечен срок от получаването на решението за издаване на патент, таксата може да бъде допълнително заплатена в двоен размер в рамките на един месец.
– 133 –
Административния съд – град София по реда на Административно- процесуалния кодекс.154