Условия 3а патентоспособност
Общопризнато е, че патентната закрила за изобретение трябва да се предоставя само когато изобретението е патентоспособно. Едно изобретение е патентоспособно, когато изпълнява следните три условия: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Както бе споменато по-горе, това са съществените условия за патентоспособност по силата на чл. 6, ал. 1 от ЗПРПМ в България, който е идентичен с чл. 52, ал. 1 от EPC.
Новостта на изобретението е очевидно изискване за патентоспособност и един от основните критерии за предоставяне на патент. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПРПМ, изобретение се счита за ново, ако не съставлява част от съществуващото състояние на техниката. Състоянието на техниката включва всичко, което е достъпно за обществеността чрез писмено или устно описание, използване или обявяване по друг начин на света преди датата на подаване, съответно до датата на приоритета на заявлението. С други думи, ЗПРПМ в България изисква така наречената универсална или световна новост. Състоянието на техниката покрива и съдържанието на национални, европейски и международни патентни заявки, подадени в Р България и заявени преди датата по ал. 2 от чл. 8, ако те са публикувани в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. Причината за това е ясна: за да се избегне издаването на патент за едно и също изобретение, Патентното ведомство отхвърля второто заявление за предотвратяване на „двойно патентоване“. Съгласно принципа на „първият подал“, патентът се предоставя на най-рано подалия заявка и неговите права биха били значително накърнени, ако се предостави патент и на по-късно подал заявка кандидат..
Разпоредбата на чл. 11 от ЗПРПМ регламентира случаите на разкриване, което не влияе на новостта на изобретението по аналогия с чл. 55 от EPC. Срокът на привилегията също се нарича „гратисен период”,
142 В този смисъл виж Трансгенни мишки (дело Onco Mouse), Апелативен съвет на Европейското патентно ведомство, Решение от 6 юли 2004 г., Т 315/03.
– 127 –
определен в чл. 11 от ЗПРПМ, който предвижда, че разкриването на изобретението не влияе на новостта, ако е направено в рамките на шест месеца преди датата на подаване, съответно преди приоритетната дата, и ако е в следствие от:
a.
очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или
предходния притежател на правото на заявяване;
b.
фактът, че заявителят или предходният притежател на
правото на заявяване е изложил изобретението на официална
или официално призната изложба.
Във втория случай, заявителят е длъжен да направи изявление при подаване на заявлението, че изобретението е било изложено, и да представи доказателства за това в тримесечен срок от датата на подаване на заявката.
Във връзка с изобретателската стъпка като условие за патентоспособност на изобретението, няма разлика между чл. 9 от ЗПРПМ и чл. 56 от EPC. По силата на чл. 9 от ЗПРПМ, едно изобретение има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката съгласно чл. 8, ал. 2 за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата. Очевидността, разбира се, не е обективен критерий. Уменията на лицето, което прави преценката чрез сравняване на претендираното изобретение с най-съвременното състояние на техниката, съществувало към съответната дата на подаване, трябва да бъдат „обикновени“, а не да се вземат предвид уменията в дадената област на най-големия експерт в света.
Също така, няма разлика между разпоредбите на чл. 57 от EPC и чл. 10 от ЗПРПМ по отношение на промишлената приложимост като трето условие за патентоспособност. Съгласно чл. 10 от ЗПРПМ, промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство. Ако изобретението е продукт или част от него, този продукт трябва да може да бъде направен. Освен това, ако изобретението е процес или част от него, този процес трябва да може да се използва на практика. За да бъде промишлено приложим, предметът на изобретението трябва да бъде и обективно работещ. Например не се дават патенти за изобретения, които са невъзможни (perpetuummobile). С други думи, изобретението
– 128 –
трябва да бъде реализирано чрез технически средства и не може да бъде чисто теоретично.143
Съществуват, разбира се, и други изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се даде възможност за предоставяне на патент за изобретение. Самата патентна заявка трябва да отговаря на някои формални144 и някои материални изисквания. Сред материалните изисквания са и правилата относно „единството“ на изобретението. Що се отнася до единството на изобретението, заявлението трябва да се отнася само до едно изобретение или група от взаимосвързани изобретения, изразяващи общ изобретателски замисъл. Когато заявката се отнася до група изобретения, изискването за единство съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗПРПМ се удовлетворява, ако между тези изобретения съществува техническа връзка, отнасяща се до една или повече от еднаквите или подобните специфични технически характеристики.145 Така например, изискването за единство ще бъде изпълнено, ако в една заявка са налице следните комбинации от независими искания:
а)
продукт и процес за неговото производство и използване;
б)
процес и средства за прилагане на този процес или на част от
него;
в)
продукт и процес за неговото производство, и средства за
прилагане на този процес или на част от него.146
Други съществени изисквания са и ясното и пълно разкриване на предмета на изобретението по начин, който трябва да бъде реализиран от експерт в същата област и подкрепата на претенциите от описанието на изобретението.