Продължителност на закрилата, подновяване, прекратяване
Както вече беше отбелязано, действието на регистрацията на марка е ограничено във времето. Продължителността на
280 Виж Дамянова, К., цит. съч., с. 37.
281 Виж делото „Golden Lights”, решение на Софийски градски съд № 137 от 11 ноември
1985 г. по гр.д. № 4098/1985 г., потвърдено от Върховния съд с решение № 199 от 16 март
1986 г. на IV ГО по гр.д. № 64/1986 г., публикувано в GRUR Int. 1988, стр. 355 и сл.; за повече подробности виж също Дамянова, К., цит. съч., стр. 34-36.
– 195 –
изключителното право е десет години от датата на подаване на Заявката 3а регистрация. Чл. 20, ал. 1 от ЗМГО предвижда, че този срок може да бъде подновен неограничено за последващи периоди от по 10 години. Подновяването е обикновена процедура, изискваща само искане на регистрирания притежател на правото върху марката и заплащане на такса за подновяване и такса за публикуване. Съгласно чл. 39 от ЗМГО, посоченото искане се подава през последната година от всеки срок на закрила, както и до шест месеца от изтичането на този срок срещу заплащане на допълнителна такса. Удълженият срок на закрила на търговската марка трябва да бъде вписан в регистъра и вписан в удостоверението за регистрация, представено от притежателя. Когато той е възпрепятстван да представи оригинала, му се издава удостоверение за подновяване. Ако подновяването не се осъществи, регистрацията на марката изтича.
Не се допускат промени в марката по време на срока на валидност на регистрацията или при подновяването Й. Когато марката включва името или адреса на притежателя, той може да внесе промени в знака с искането си, при условие че промените не са съществени по отношение на отличителните характеристики и цялостната визия на запазената марка.
В допълнение към ситуацията, при която регистрацията изтича поради не възобновяване, съществува ситуация, при която регистрацията се прекратява преди изтичането на срока на валидност на марката. Прекратяването на регистрацията може да бъде осъществено на следните основания:
а) изтичане на десетгодишния срок, посочен по-горе;
б) отказ на притежателя и
в) прекратяване на юридическото лице-притежател без правоприемство.282
Всяка заинтересована страна може да поиска отмяна на регистрацията, ако:
а)
марката не е била използв
ана в продължение на пет години,
както е предвидено в чл. 19;
282 След това Патентното ведомство изважда търговската марка от регистъра, считано от датата на решението за прекратяване, и публикува този факт.
– 196 –
б) в резултат на действието или бездействието на притежателя марката е станала обичайно означение (родово понятие) за стоката или услугата, за която е регистрирана;
в) използването на марката от притежателя или от друго лице с негово съгласие за стоките или услугите, за които е регистрирана, е по начин, който въвежда в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите.283
В допълнение към обстоятелствата, предвидени в чл. 25 от ЗМГО, регистрацията на колективен или сертификатен знак може да бъде отменена и когато притежателят му е разрешил или е дал съгласието си за използване в нарушение на правилата за неговото използване. Отмяната на регистрацията има действие ех пипе (за в бъдеще) – в първия случай от началото на петгодишния период на неизползване, а в последните два случая от датата на подаване на искането за отмяна.
Регистрацията се прекратява и с обявяване на недействителност въз основа на решение на Патентното ведомство или на съд с действие от момента на първоначалната регистрация (ех tunc)284, т. е. с обратна сила. Най-честите основанията за обезсилване са уредени в чл. 26 от ЗМГО, когато регистрацията е извършена в нарушение на забраните по чл. 11 и 12 от този закон. В тези случаи марката може също да бъде обезсилена служебно от Патентното ведомство. Съгласно административната практика почти всички искания за недействителност се основават на неотличителния характер на марката или на приликата с вече регистрирана марка или с известна такава.
Друго основание за недействителност може да бъде регистрацията на името на лице, което не отговаря на изискванията на чл. 2 (принцип на реципрочност) или на името на представител по индустриална собственост или представител на титуляря без
283 Когато молбата за отмяна засяга само някои от стоките или услугите, регистрацията се отнема само по отношение на тези стоки или услуги.
284 Ефектът от заличаването в тези случаи в миналото е бил обект на спор. Някои автори са изразили мнение, че аргументът за отмяна само за в бъдеще (ех пипе) е по-убедителен, тъй като обявяването на недействителността се отнася до валидна марка. В това отношение виж Eskenazi, I., loc.cit., р. 285.
– 197 –
съгласието на последния, както и установяването с влязло в сила съдебно решение, че заявителят е действал недобросъвестно.
Отмяната и обезсилването на регистрацията нямат действие по отношение на изпълнени съдебни решения относно нарушенията, доколкото са били извършени преди отмяната или обезсилването, и по отношение на лицензионни договори, сключени преди отмяната или обезсилването, освен ако не е уговорено друго.