Обхват на изключителните права
Както вече беше споменато, регистрацията на търговска марка предоставя на носителя Й изключителното право да използва Запазената марка. Това е абсолютно, самостоятелно икономическо право, чийто обхват на закрила е ограничен териториално и времево.
Регистрацията на търговска марка в България има действие на цялата територия на страната. За да получите закрила в други държави, търговската марка трябва да бъде регистрирана във всяка страна (освен в случай на международна или регионална регистрация). ЗМГО предвижда, че действието на регистрацията е ограничено за период от десет години, но може да бъде подновено за неограничен брой последователни периоди от десет години срещу заплащане на такса за всяко подновяване. Следователно закрилата на търговската марка на практика е неограничена във времето.
Обхвата на закрила налага използването на марката във връзка с определени обекти. Въпреки липсата на изрични разпоредби, безспорно е, че притежателят има изключителното право да поставя марката върху стоките, за които е регистрирана, да продава стоките или да използва марката в търговски документи, рекламни материали, и т.н.
Обхватът на изключителното право зависи не само от начина на представяне на марката като отличителен знак, но и от броя на стоките и услугите, за които тя е регистрирана. В тази връзка ЗМГО предвижда, че както български, така и чуждестранни юридически и физически лица могат да регистрират една марка за всичките си стоки или услуги или различни марки за отделни видове стоки или услуги.
Във връзка със спецификацията на стоките или услугите, за които марката е регистрирана, възниква въпросът дали разширяването или ограничаването на списъка на стоките или услугите е възможно след регистрацията на марката. Действащото законодателство не дава пряко решение на този проблем. Следователно законът по принцип позволява изменение на списъка на стоките или услугите след регистрацията на марката. Административната практика обаче счита, че разширяването на списъка след регистрацията може да стане възможно само чрез нова заявка за регистрация на една и съща търговска марка за стоки или услуги, които допълнително са включени.274 Ако става въпрос за ограничаване на списъка след регистрацията, то може да бъде
274 Виж Коджабашев, М., цит. съч., стр. 35-36.
– 190 –
направено с обикновено искане на притежателя на търговската марка, който трябва да заплати таксата, посочена в Тарифата на Патентното ведомство. Докато не бъде взето решение по заявката, заявителят може да ограничи списъка на стоките или услугите, за които се иска марка, без да заплаща такса.
Следва да се отбележи, че изключителното право се отнася не само до използването на марката за стоки или услуги, изброени в документа за регистрация. Тя обхваща и подобни (сходни) стоки и услуги. Същото важи и за използването на знаци, сходни на търговската марка. Сходен знак се счита, че е в противоречие с регистрирана марка, ако средният потребител може да вярва, че предлаганите от него стоки или услуги произхождат от предприятието, към което принадлежи регистрираната марка. При прилагането на този тест се взема предвид продължителността и обхвата на използването на регистрираната марка. Колкото по-дълго и по-широко е използвана, толкова по-широк е обхватът на закрилата, тъй като се приема, че потребителят може по- лесно да се довери, че подобен знак или използването на знака за подобни стоки или услуги се отнася до едно и също предприятие.