Нарушения и средства 3а защита
Няма съмнение, че неразрешеното използване на марката за стоки или услуги, които са от същия вид като предлаганите от притежателя на марката, представлява нарушение. Българското законодателство не прави разлика между възпроизвеждането и незаконната имитация. Това означава, че използването на марката за сходни стоки или услуги или на подобен знак за същите или сходни стоки или услуги може също да представлява нарушение, ако такова използване причинява объркване в съзнанието на потребителя.285 С други думи, ако средният потребител смята, че продуктите или услугите, за които марката се използва от ответника, произхождат от предприятието на притежателя на запазената марка, тогава съществува объркване и следователно притежателят има право да забрани тази незаконна употреба. Дори подготвителни актове, като например складирането на продукти за продажба или предлагането на услуги, както и рекламирането им във връзка със запазената марка, също се приемат като нарушение на изключителното право. Същото се отнася и за незаконното използване на марката в бизнес книжа, върху пликове или други печатни материали или за друга употреба в търговската дейност по смисъла на чл. 13 от ЗМГО.
В зависимост от формата на нарушението законодателството предвижда различни санкции, които имат административен, граждански и наказателен характер. Административната и наказателната отговорност са уредени в чл. 81 от ЗМГО. В него се посочва, че на физическо, съответно юридическо лице, се налага глоба от 500 до 1500 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., ако те предлагат за продажба, места на пазара или запаси за тези цели стоки,
285 Сходството може да е видимо, чуваемо или в произношението на езика на страната, където трябва да се регистрира марката, както и по отношение на значението й.
– 198 –
носещи знак, който е идентичен или сходен с регистрирана марка без съгласието на притежателя.286 Такива стоки, внесени или произведени в България, които незаконно носят друга марка, също се конфискуват и след това се унищожават. Контролните органи на Патентното ведомство имат право да установяват нарушенията с официален документ. Председателят на ведомството има право да издаде наказателно постановление за санкциониране на нарушителите и за конфискация на стоките. Всяко заинтересовано лице или държавен орган (например прокуратурата) може да поиска конфискация, но по правило това става по искане на притежателя на нарушената марка. Както вече беше посочено, нарушение представлява притежаването на продукти, които незаконно носят марка на друго лице. В някои случаи Патентното ведомство трябва да конфискува стоките в магазина, преди те да бъдат продавани на пазара, независимо от собствеността върху тези продукти. Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления, издадени във връзка с чл. 81 могат да бъдат обжалвани в седемдневен срок от връчването пред Районния съд, в чийто район е извършено престъплението.287 Конфискацията може да бъде наложена не само от Патентното ведомство, но и от съд, който решава спорове за неразрешено използване на марка по искане на заинтересованото лице. Административната отговорност е независима от евентуална гражданска или наказателна отговорност.
Нарушението на правото върху марка представлява незаконно и увреждащо действие, отговорност за което може да се търси по общите правила на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)288 относно гражданската отговорност. Оправомощени да подадат жалба пред компетентния съд289 са притежателят на марката, неговият правоприемник или надлежно упълномощен представител. Притежателят на изключителна лицензия също има право да предяви иск, ако притежателят на марката не успее да упражни това право в рамките на един месец след получаването на уведомлението от
286 Когато нарушението е повторно, наложената глоба е 1500 до 3000 лв., а имуществената санкция, наложена на еднолични търговци или юридически лица, е от 3000 до 5000 лв.
287 Процедурата е установена в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., многократно изменян; за компетентността на районните съдилища виж чл. 59 от този закон.
288 Виж чл. 45-49 от Закона за задълженията и договорите.
289 По силата на чл. 77 от Закона за търговските марки, компетентният съд е Софийският градски съд.
– 199 –
лицензополучателя 3а нарушението. Лицензополучателят на неизключителна лицензия по правило не е упълномощен да предявява иск, но може да поиска такъв да бъде предявен от лицензодателя.290
Ако се докаже нарушение, притежателят на търговската марка може да поиска от съда следното:
а) установяване на факта на нарушението;
б) прекратяване на нарушението;
в) обезщетение на притежателя за всички претърпени вреди (имуществени и неимуществени), които са пряка и
непосредствена последица от вредоносния акт, включително
пропуснати ползи.
Преработката или унищожаването на обекта на нарушението и публикуването на съдебното решение в две ежедневни публикации за сметка на нарушителя могат също да бъдат поискани от ищеца.
Българското законодателство предвижда и наказателна отговорност за случаите на неразрешено възпроизвеждане и имитация на регистрирана марка. По силата на чл. 172б от Наказателния кодекс291 този, който без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската си дейност марка, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.292
Както вече бе споменато по-горе, само регистрирани марки могат да бъдат защитени чрез изключителни права. Съществуват обаче и други възможности за закрила на нерегистриран знак срещу действия на нелоялна конкуренция (например, узурпиране на знака, имитация и всякакви други действия, които могат да доведат до объркване между стоките или услугите на притежателя на марката и тези на нарушителя). Такива действия нарушават разпоредбите на чл. 10а от Парижката конвенция, която е пряко приложима и в Р България. Разпоредбите на този член са възпроизведени в чл. 30 от ЗЗК, който
290 Преди подаването на иска, притежателят на марката може да поиска предварително обезпечение съгласно чл. 389 – 403 от Гражданския процесуален кодекс пред съответния окръжен съд, при условие че ищецът предяви иск в рамките на един месец и предостави гаранция. Обезпечителните мерки могат да бъдат, например, изземване на предмети, носещи марката, която е нарушена, задържане на средствата, чрез които е извършено нарушението или такива, които се считат за подходящи от съда.
291 Наказателен кодекс от 1968 г., ДВ, бр. 26 от 1968 г., последно изменен в ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г.
292 Ако деянието е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет хиляди до осем хиляди лева
– 200 –
урежда всички случаи на нелоялна конкуренция (генерална клауза). По силата на чл. 35, ал. 2 от този закон, използването на корпоративна идентичност, търговска марка, търговско наименование, специални обозначения и символи по начин, който може да служи за подвеждане на потребителя представлява акт на нелоялна конкуренция. Нерегистрираната марка може да бъде отнесена към категорията специални обозначения или символи. Обхватът на гражданската отговорност в случаите на нелоялна конкуренция е по-широк от този на чл. 45 от ЗЗД, споменат по-горе.