формалности (производство по заявяване и предоставяне на закрила)
По силата на чл. 31, ал. 1 от ЗПД във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредбата, заявката за регистрация на дизайн трябва да бъде подадена в Патентното ведомство лично или чрез представител, по пощата, по факс или по електронен път.
Автор, който е създал дизайн независимо от предприятието или организацията или независимо от официални отношения с неговия работодател, има право да подаде заявка за регистрация. Ако дизайнът е създаден в изпълнение на служебните или договорни задължения на неговия автор (служебен дизайн), само неговият работодател или лицето, което е възложило създаването му, може да подаде заявление за регистрация.300
Заявката за регистрация на дизайн съдържа:
а) искане за регистрация на дизайна;
б)
име и адрес на заявителя;
299 GRUR Int. 2002, рр. 221 et seq.
300 В случай на дизайн на служител, правото на подаване на заявка принадлежи на автора, ако работодателят или лицето, което му е възложило работата, не подаде заявление в срок от три месеца след получаване на писмено съобщение от автора, освен ако не е уговорено друго по договор.
– 204 –
в) едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, 3а който се иска Закрила.
Датата на подаване на заявката е датата, на която в
Патентното ведомство са получени горепосочените документи. В допълнение се изискват и други документи съгласно чл. 32 от ЗПД и чл. 4 – 8 от Наредбата:
а) документ за конвенционален приоритет, както е предвидено
в чл. 4 от Парижката конвенция301 или изложбен приоритет
съгласно чл. 11 от Парижката конвенция, ако се изисква такъв
приоритет;302
б)
пълномощно, подписано от заявителя, ако заявлението е
подадено чрез представител;303
в)
кратко описание на специфичните особености на дизайна;
г) документ за заплащане на предписаните такси за подаване,
разглеждане и приоритет;
д) искане за отлагане публикуването на регистрацията съгласно
чл. 48а.
Всички тези документи трябва да се подадат на български език,
с изключение на удостоверението за приоритет, чийто превод може да бъде депозиран само по специално искане на Патентното ведомство. Ако
301 По силата на чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗПД, конвенционалният приоритет може да бъде заявен в момента на подаване на заявката от заявителя, който трябва да посочи датата и страната на първата си заявка или в рамките на два месеца от датата на подаване на заявлението. В рамките на три месеца от подаването на заявлението заявителят трябва да представи доказателство за своето право на приоритет с копие от предишната молба, заверено от компетентния орган на страната-членка на Парижкия съюз или на СТО. По-ранното заявление, което е първото заявление, посочено в чл. 4 от Парижката конвенция, трябва да се подаде в Патентното ведомство в срок от шест месеца от датата на подаване на първото заявление.
302 Правото на изложбен приоритет за промишлен дизайн, изложено на официални или официално признати международни изложения, организирани в страната или в страна- членка на Парижкия съюз или на СТО, се признава, ако искането за приоритет е подадено в рамките на шест месеца след дата на представяне на промишления дизайн на изложението. Необходимо е също така да се представи документ, издаден от организаторите на изложбата, посочващ датата на представяне на проекта, датата на закриване на изложбата и данни за дизайна. Ако предметът на заявката бъде изменен, приоритетът се признава от датата на подаване на изменената заявка. Това правило важи и за конвенционния приоритет (Виж предишната бележка под линия).
303 Чуждестранните заявители са длъжни да подават заявки за регистрация на промишлени дизайни чрез местен представител по индустриална собственост съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗПД и в съответствие с чл. 8 от Наредбата.
– 205 –
документите се представят на друг език, датата на подаване се съхранява, ако те се представят на български език в срок от три месеца от датата на подаване.
По силата на чл. 5 от Наредбата, подаденото в едно копие заявление съдържа:
а) пълно име и адрес на заявителя;
б) броя на дизайните, за които се иска закрила;
в) списък на продуктите, в които е включен или използван промишленият дизайн, с посочване на индекса на класификация съгласно спогодбата от Локарно;
г) име и адрес на автора (съавтори) на дизайна, ако са различни от заявителя;
д) представяне на заявения дизайн по искане;
е) списък на документите, придружаващи заявката;
ж) подпис на заявителя и
з) друга информация, съгласно стандартния формуляр на Патентното ведомство.
Едно искане може да съдържа повече от един дизайн.304
Описанието на дизайна (до 100 думи) може да бъде подадено по желание на заявителя. Описанието трябва да даде точна представа за това какво е ново по отношение на формата на дизайна, без да се споменава вътрешното конструиране, промишления технологичен процес, техническото въздействие и други технически характеристики за продукта. Не се допускат качествени термини като „луксозен“, „модерен“, „ефективен“ и други подобни. Описанието завършва с обобщение на новостта на дизайна. Ако заявлението включва разновидности на дизайна, всяка от тях трябва да бъде описана по отношение на различията спрямо другите и да бъде обобщена в края на описанието. Разновидностите на дизайна не трябва да се различават по същество от основния дизайн.
Представянето на дизайна или на продуктите, в които е включен, или към които е приложен, трябва да се представи в основно изображение и в толкова допълнителни изображения, колкото са необходими за ясните, пълни и подробни разкрития на дизайна, за който
304 По силата на чл. 2 от Наредбата, когато заявката се отнася до няколко дизайна, продуктите, в които са включени или са приложени дизайните, трябва да принадлежат към един и същ клас на Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или на същия набор от части или същия състав от части.
– 206 –
се търси закрила. Представянето на дизайна може да бъде реализирано чрез снимки, рисунки, аксонометрични фигури, компютърна графика и други илюстративни материали с размери най-малко 3/4 см и не повече от 14/24 см. Две копия от всяко представяне трябва да бъдат приложени към заявката.
Заявките за регистрация на дизайни се разглеждат от Патентното ведомство по отношение на формалните изисквания. Проверката на последните има за цел да определи дали заявката отговаря на всички формални условия, дали са платени съответните такси и, при приоритет, дали е поискано да се изпълнят съответните формалности.
Всяка заявка първо се преценява за съответствие с изискванията, определени в чл. 31, ал. 2 от ЗПД, и за определяне на датата на подаване. Ако тези изисквания не са изпълнени, Патентното ведомство връща заявката на заявителя.
За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложена такса за заплащане, експертиза и отлагане на публикуването на регистрацията, когато е поискано отлагане. В двумесечен срок от представянето на документа за платени такси се извършва формална експертиза. Ако при формалната експертиза на заявката се установи, че тя не отговаря на изискванията, посочени в чл. 31, ал. 1, чл. 32 и 33, чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 2, 3 и 4 от ЗПД, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването на недостатъците. Ако заявителят не успее да го направи или дизайнът е в противоречие с обществения ред или добрите нрави, производството се прекратява.
В рамките на два месеца след формалната експертиза се извършва експертиза дали заявеният дизайн е дизайн по смисъла на чл. 3 (легално определение) и не е изключен от закрилата по чл. 11, ал. 2, т. 1 (противоречие с обществения ред или добрите нрави) и т. 2 и 3 (техническа функция). Условията за новост и оригиналност на дизайна не се разглеждат.
Държавният експерт взема решение да откаже регистрацията, ако има основания за това и заявителят не направи основателни възражения в рамките на два месеца от поканата за това. Ако експертизата покаже, че дизайнът отговаря на съществени условия, в едномесечен срок от уведомлението заявителят трябва да заплати таксите за регистрация, за издаване на свидетелство за регистрация и
– 207 –
За публикация. След това Патентното ведомство вписва дизайна в регистъра на дизайните.