Условия на закрила
За да бъде защитен, промишленият дизайн трябва да бъде нов и оригинален. Чл. 12, ал. 1 от ЗПД определя универсално изискване за новост за регистрация на дизайни. В тази връзка оповестявания на идентични дизайни, които са станали общодостъпни чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин, където и да е по света, преди датата на подаване на заявката или датата на приоритета, могат да се считат за релевантни фактори, които да опорочат новостта на дизайна за целите на регистрацията. От ал. 2 на същия член става ясно, че дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи.
– 203 –
Незначителна промяна в особеностите или всяка друга незначителна промяна, която не е очевидна на пръв поглед, не се счита за нов дизайн.
Чл. 14 от ЗПД предвижда гратисен период за разгласяване на дизайни, направено от автора, неговия правоприемник или трето лице в техен ущърб, в срок от дванадесет месеца преди датата на подаване или датата на приоритета на заявлението. Такива оповестявания не влияят на новостта на промишления дизайн. Видно е, че този период на оповестяване е същият като гратисния период, предвиден в Регламент № 6/2002 (ЕО) 12 на Съвета от декември 2001 г.299
По отношение на оригиналността, предвидена в чл. 13 от ЗПД, се предвижда, че даден дизайн се счита за такъв, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или, когато се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.