Срок на закрилата
Чл. 15 от ЗПД предвижда срок на закрила на регистрацията. Съгласно този член изключителното право се предоставя за срок от 10 години, считано от датата на подаване на заявката. Освен това е предвидена възможност за подновяване на срока, а именно за три последователни периода от по 5 години. Така цялата продължителност на закрилата на промишления дизайн е 25 години съгласно ЗПД, което е в съответствие с Хагската спогодба от 1925 г.
Закрилата на дизайна може да отпадне на основанията, посочени в чл. 27 от ЗПД при:
а) изтичане на срока на регистрацията;
б) отказ на притежателя на правото;313
в) прекратяването на юридическо лице
– притежател на дизайн
без правоприемство.
Прекратяването по буква (в), се извършва
по искане на всяко
заинтересовано лице.
Регистрацията на дизайн може да бъде заличена съгласно чл. 29, ал.
1 от ЗПД по искане на всяко лице314, ако дизайнът е:
312 Виж чл. 23 от ЗПД.
313 Отказът влиза в сила от датата на получаване на писмената декларация от Патентното ведомство. Последното завежда отказа в регистъра и го публикува. В случай на регистрация, която обхваща няколко дизайна, отказът може да се отнася до всички или някои от регистрираните дизайни. Ако е налице регистриран лицензионен договор, отказът се вписва само след уведомяване на лицензополучателя.
314 Регистрацията може също да бъде обявена за недействителна по искане на председателя на Патентното ведомство.
– 210 –
а) регистриран в нарушение на чл. 3 (легално определение) или чл. 11, ал. 1 (в противоречие с обществения ред или добрите нрави);315
б) изключен от закрила по чл. 11, ал. 2 (техническа функция);
в) идентичен по смисъла на чл. 12, ал. 2 на дизайн, станал общодостъпен по какъвто и да е начин преди датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, където и да е по света, или е идентичен на дизайн, който е заявен преди датата на подаване на заявката за регистрация, съответно приоритетната дата, и регистриран по национален или международен ред или като дизайн на Общността;
г) регистрирани при неспазване на изискванията по чл. 2 (при липса на реципрочност).
Регистрацията на дизайн може да бъде заличена и по искане на лице с правен интерес, въз основа на:
а) по-ранно право, принадлежащо на това лице по Закона за авторското право и сродните му права;
б) по-ранно право на индустриална собственост на това лице, което се ползва от закрилата по друг закон.
Регистрацията се заличава и когато по исков ред е установено, че вписаният притежател не е едно от лицата, посочени в чл. 16, и ако в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение не е постъпило искане за вписване на действителния притежател.
Заличаването има действие от датата на подаване на заявката, т. е. ех tunc (с обратна сила).