Предмет на закрила
ЗПД предвижда закрила на дизайна чрез регистрация. Съгласно принципа за „кумулиране на закрилата“, дизайнът може да бъде защитен и с различни правни средства, като Закона за авторското право и сродните права и Закона за марките и географските означения.
Член 3, ал. 1 от ЗПД съдържа определение за промишлен дизайн. За целите на този закон „промишлен дизайн“, наричан по-долу само „дизайн“, означава „видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях“. Това определение трябва да се тълкува в най-широк смисъл, като по този начин осигурява закрила на всички двумерни (плоскостни) или тримерни (релефни) характеристики на външния вид на продукта. По смисъла на тази дефиниция „продукт“ означава „всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми“. Както при патентната закрила компютърните програми не могат да бъдат предмет на закрила и като дизайн.
296 http://www.bpo.bg/bg/Law/en d1 laws.html
297 Влиза в сила на 15 септември 1999 г., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., последно изменение в ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г . Английският текст на Закона за дизайна, публикуван на адрес: http://www.bpo.bg/images/stories/design/lawdesignam.pdf.
298 Наредбата е публикувана в ДВ, бр. 9 от 2000 г., последно изменение в ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г.
– 202 –
От горепосоченото определение може да се види, че закрилата на тези обекти обхваща и двете понятия съгласно чл. 5QUin‘rUies от Парижката конвенция, а именно „индустриален дизайн“ и „индустриален модел“.
Член 11, ал. 2 от ЗПД предвижда, че дизайни, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави, не се защитават. Изключени от закрила като дизайн са също дизайни, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта, освен ако дизайнът няма за цел да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система (например Lego). Такива технически характеристики могат да бъдат предмет на изобретение. Основната разлика между дизайн и изобретение е, че дизайнът има специален външен вид и форма на продукта (естетически характер) и може да служи като образец за неговото производство, докато изобретението служи само за получаване на технически резултат. Промишленият дизайн се различава на същите основания от полезния модел, чиито аспекти са чисто функционални. Тази материя се счита за влизаща в обхвата на патентното право и правото относно полезния модел.
Заявката за регистрация на дизайн може да се отнася до външния вид на даден продукт, на част от него (волан, рефлектор или предно стъкло на кола) или на набор от продукти (комплект за чай, комплект мебели и т.н.). Предоставя се закрила за плоски (платове, покривки, корици на печатни издания, тапети и др.), триизмерни (коли, телефони, ютии и др.) и от плоски и триизмерни изделия (плочки с релефни орнаменти, или цветен дизайн и т.н.).