Обхват на изключителните права
Издаването на свидетелство за регистрация по чл. 19 от ЗПД предоставя на притежателя на промишления дизайн изключителното право да го използва на територията на България или да разреши на други лица да го ползват, както и правото да се противопостави на третите лица да копират промишления дизайн или да го излагат на пазара без неговото съгласие.
По аналогия със ЗПРПМ, ЗПД310 налага известни ограничения върху изключителното право, например:
а) действия по отношение на даден продукт, след като е бил законно продаден (изчерпване на правото);311
б) използване на дизайна само за лични цели, за целите на преподаване, научни изследвания или с експериментална цел;
308 Виж чл. 26, ал. 6 от ЗПД.
309 Виж чл. 26, ал. 1 от ЗПД.
310 Виж чл. 20 от ЗПД.
311 Виж чл. 21, ал. 1 от ЗПД.
– 209 –
в) използването му в чужди наземни, морски или въздушни превозни средства, които временно или случайно навлизат в територията на страната и в които той се прилага изключително 3а техните нужди, както и върху вноса на резервни части и спомагателни приспособления с цел използването им при ремонт на тези превозни средства;
г) използването на дизайна, без знание, че е бил произведен и продаден без разрешението на собственика;
д) от лице, което до датата на подаване на заявка за регистрация на дизайна добросъвестно го е използвало на територията на Република България или е извършило необходимата подготовка за това (преждеползване).312