Източници – законодателство
I. Международни договори
Република България е ратифицирала следните международни
договори относно промишления дизайн:

Парижката конвенция 3а закрила на индустриалната собственост,
посочена по-горе

Споразумението TRIPS, посочено по-горе

Хагска спогодба 3а международния депозит на промишлени дизайни,
подписана в Хага, 6 ноември 1925 г., изменена в Хага на 28
ноември 1960 г.293

Спогодба от Локарно за установяване на международна класификация
3а промишлени дизайни, от 8 октомври 1968 г., изменена на 28
септември 1979 г.294

Регламент № 6/2002 на Съвета (ЕО) от 12 декември 2001 година
относно дизайните на Общността295
293 В сила за България от 11 декември 1996 г., ратифицирана със закон, ДВ, бр. 83 от 1994 г., изм. ДВ, бр. 90 от 1996 г. Българският текст на спогодбата е публикуван в ДВ, бр. 4 от 1997 г.
294 Ратифицирана със закон на Народното събрание на 12 юли 2000 г., ДВ, бр. 61 от 2000 г. Влиза в сила по отношение на Република България на 27 февруари 2001 г.
295 ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1., http://192.168.1.10/bg/Law/en d2 laws.html или http://www.bpo.bg/images/stories/acquis/euregulation 06 02.pdf
– 201 –
• Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002
година 3а прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета 3а
промишления дизайн на Общността296
II. Национално законодателство
Основните източници на законодателството по отношение на
закрилата на промишлените дизайни в България са:
а) Закон за промишления дизайн (ЗПД) от 1999 г.297 и
б) Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за
регистрация на промишлен дизайн от 2000 г. (наричана по-долу
Наредбата).298