Продължителност, запазване и прекратяване на
патентната закрила.
Чл. 16 от ЗПРПМ предвижда, че срокът на закрила е двадесет години, считано от датата на подаване на заявката. Това означава, че самата дата на подаване на заявката не се взема под внимание.
Изключителното право на патентопритежателя приключва в деня, в който патентът за изобретение губи своето действие или патентът за изобретение „умира“. По силата на чл. 26, ал. 1 от ЗПРПМ, патентът прекратява действието си за в бъдеще при:
а) изтичане на срока, за който е издаден;
б) отказ на патентопритежателя;188
в) неплащане на такси за поддържане на патента в сила съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗП.189
Патентът ще бъде прекратен, но в случая и за минал период, ако бъде обявен за недействителен. ЗПРПМ предвижда четири основания за обявяване на недействителност на издадения патент, както следва:
а) изобретението е непатентоспособно;
188 Считано от датата на получаване в Патентното ведомство на писмено заявление от патентопритежателя; Необходимо е да се знае, че отказът от патент на един от съпритежателите не прекратява действието на патента, който остава в притежание на останалите.
189 Г одишната патентна такса се изплаща в последния ден на последния месец, отбелязващ патентната година, която започва на датата на подаване на заявката. Ако таксата не бъде платена в този срок, патентът се счита за изтекъл на датата, на която таксата е дължима; но ако в крайна сметка бъде платена двойно в рамките на шестмесечния гратисен период, патентът се поддържа без прекъсване, все едно е бил платен своевременно. В случай на неплащане на годишната такса прекратяването на патента се вписва в държавния регистър и се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство.
– 146 –
б) не е разкрита достатъчно ясно и пълно същността на изобретението;
в) патентопритежателят не е имал право на патент, което е установено с влязло в сила съдебно решение;190
г) предметът на патента излиза извън съдържанието на заявката, както е подадена, или когато патентът е издаден по разделена заявка – извън съдържанието на по-ранната заявка, както е подадена.
Освен това, ако основанията за недействителност засягат само патента в част от претенциите, недействителността се обявява под формата на съответно ограничение на съответния патент.191 В този случай патентът остава в сила само по отношение на другите претенции, ако те са патентоспособни.
Действията, посочени в чл. 19, ал. 3 – 5 от ЗПРПМ, са забранени само ако са извършени докато патентът е в сила.192 Съгласно казаното по-горе, издаден патент за изобретение е в сила при условията на чл. 26 от ЗПРПМ по време на целия срок на закрила. Срокът на патентната закрила за целите на нарушението е разделен на два периода. Първият включва периода между публикацията на заявката193 и издаването на патента194, който попада в обхвата на чл. 18 от ЗПРПМ, а вторият – между датата на издаване на патента и датата на изтичането му. Закрилата през първия период обикновено се нарича „временна“ или „условна“ закрила.
По силата на чл. 18, т. нар. „временна закрила“ се предоставя с обратно действие от публикацията за издаване на патента, доколкото
190 По искане на лицето, което има право на патент съгласно посочената разпоредба, патентът се издава на негово име без прекратяване.
191 По аналогия с чл. 47, ал. 4 от ЗПРПМ, ограничаването може да се извърши под формата на изменение на претенциите, описанието или чертежите.
192 В този смисъл в ЗПРПМ не съществува изрично писмено предписание, но чл. 19, ал. 4 и 5 от ЗПРПМ се отнасят до продукти или методи, които са „предмет на патента”.
193 Съгласно чл. 46в, ал. 1 от ЗПРПМ, Патентното ведомство публикува информация за заявката в Официалния бюлетин непосредствено след изтичането на осемнадесет месеца от датата на подаване или приоритетната дата. Той също така осигурява достъп до описанието, претенциите и чертежите на заявката, освен ако: а) заявката е отменена или се счита, че не е подадена или отхвърлена; б) заявката е публикувана преди изтичането на този срок по искане на заявителя; в) заявката е секретна; и г) на заявката е издаден патент, който е публикуван.
194 По силата на чл. 51 от ЗПРПМ, Патентното ведомство публикува и издадени патенти, с изключение на секретните патенти, едновременно с описанието, претенциите и чертежите на патента.
– 147 –
патентът не я разширява. При условията на временната закрила, Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което без негово разрешение е извършило някое от действията по чл. 19, ал. 3 за периода на временната закрила при условие, че за това изобретение бъде издаден патент.
Патентната закрила не се предоставя на притежателя по време на междинния период, който може да бъде най-малко осемнадесет месеца, с продължителност от подаване на заявката или приоритетната дата до публикуването на заявката. Отговорността за умишлено използване на изобретението в този период, при знание за подадената заявка, може да се търси по реда на деликтната отговорност или нелоялната конкуренция.195 Все пак, лице, което е използвало изобретението или се е подготвяло да го използва по време на този междинен период, няма право да продължи тази употреба след публикуването на заявката. Следователно продажбата или използването на продукти, произведени през този период, попада в обхвата на чл. 18 от ЗПРПМ след публикуването и такива действия са забранени съгласно чл. 19 от ЗПРПМ след издаване на патента. В този контекст може да се припомни, че моментът, в който ползването по чл. 18 или нарушение по чл. 19 започва, е когато ползвателят вече е направил или е приложил всички съществени елементи на изобретението, които се определят от претенциите.