Източници – законодателство
I. Международни договори
Единствената международна конвенция, която съдържа регламентация на полезните модели като обект на индустриалната собственост, е Парижката конвенция 3а закрила на индустриалната собственост от 1883 г.
Следва да се отбележи, че все още няма специално международно споразумение относно полезните модели. Единствената конвенция, по която може да се получи международна закрила на полезни модели чрез преобразуване на заявката за патент в заявка за полезен модел е Договора за патентно сътрудничество (РСТ) и само в страните-членки на РСТ, където такава закрила е осигурена.204
203 Следователно обезщетението може да се разглежда като разумно възнаграждение за използването на изобретението, а не като санкция; виж Г ерманския федерален върховен съд: решението по случая за хлебната мая, публикувано в 16 IIC 430, 1975 и решението за делото Open and Spinning Machine – 21 IIC 241, 1990.
204 Понастоящем повече от 60 държави-членки на РСТ предлагат защита на полезните модели. По този въпрос Виж Стефанов, Ст. Международна закрила на полезните модели. монография, издателство на ТУ-София, София 2014 г.
– 152 –
Липсват също така влезли в сила регламенти или директиви относно закрилата на полезните модели в ЕС.205
II. Национално законодателство
Както бе посочено в глава 2, полезните модели са защитени за пръв път в България от ЗП от 1993 г. Това е опит да се даде на малките и средните предприятия (МСП) възможността да защитят своите не толкова сложни технически решения, т.нар. „малки изобретения“ по- ефективно, по-бързо и по-рентабилно, дори и само за период от 10 години. По мое мнение този първи опит за регулиране на полезния модел нямаше реален ефект поради заложените условия за патентоспособност (липсата на изобретателска стъпка) и други изисквания (същата процедура като патентната закрила), които по същество се различават от международните стандарти за закрила на полезните модели в тази област.206 Това доведе до съществена промяна в Закон за патентите, особено в частта за полезните модели, която се изразява в изменения ЗПРПМ от 2006 г.
Председателят на Патентното ведомство издаде на 30.01.2018 г. нови Указания относно съдържанието на заявката за регистрация на полезни модели и процедурата по нея207.