6. Обхват на изключителните права
По силата на чл. 19, ал. 1 от ЗПРПМ, изключителното право върху патентовано изобретение се състои от три основни аспекта:
а) право на използване на изобретението;
б) право на забрана за други лица да го използват без съгласието на патентопритежателя; и
в) право на разпореждане с патента.
Когато патентът се издава на повече от едно лице (съвместна собственост), освен ако не е уговорено друго между тях, изобретението може да бъде използвано от всеки един от тях в пълен обем, но правото да се издават лицензии, включително лицензии по право163 и за разпореждане с изобретението, се предоставя със съгласието на всички съпритежатели на патента.
Патентът за изобретение поставя своя собственик в правно положение, в което е необходимо разрешението му за използване на патентованото изобретение. Без съгласието на притежателя на патента използването на изобретението е незаконно. Правото за използване на изобретението включва по силата на чл. 19, ал. 3 от ЗПРПМ следните действия:
161 Виж чл. 21, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
162 За повече подробности относно лицензионните договори в България, виж Джелепов, С.
/ Стефанов, С., Ръководство за упражняване на патентно и лицензионно управление, ТУ- София, 1990. Виж Също Stefanov, S., Wettbewerbsrechtliche Aspekte des
Patentlizenzvertrages zwischen bulgarischen Untemehmen und EWG-Partnem, в: Ausgewahlte Beitrage zum Symposium „Probleme bei der Umgestaltung von der Planwirtschaft auf die Marktwirtschaft“, Sammelband der TU Braunschweig, 1991, стр. 137-161.
163 Българският ЗПРПМ урежда и правния режим на лицензиите по право, предвиден в чл. 30 от ЗПРПМ. Такова разрешение може да бъде предложено за публично ползване по искане на заявителя или на патентопритежателя, ако все още не му е предоставен изключителен лиценз за изобретението. Това искане трябва да съдържа писмена декларация, че заявителят или патентопритежателят е готов да разреши на всяко лице да използва своето изобретение при условията на обикновена лицензия, срещу което той е длъжен да плати справедливо възнаграждение. Лицензията по право води до 50% намаление на всички такси по чл. 5 и чл. 30, ал. 5 от ЗПРПМ с изключение на вече платените. Отнемането на лицензията по право няма да има действие по отношение на вече издадените лицензии.
– 136 –
а) производство;
б) предлагане 3а продажба;
в) търговия с предмета на изобретението, включително внос;
г) използване на предмета на изобретението;
д) прилагане на патентования метод.
Следователно тези действия обикновено се наричат „защитени действия“.
Що се отнася до изобретенията, включени в продукти (изделие, устройство, машина, съоръжение, вещество и др.), чл. 19, ал. 4 от ЗПРПМ предвижда, че патентопритежателят има право да забрани на трети лица да извършат следните действия:
а) произвеждане на продукта;
б) предлагане за продажба, търговия с продукта, включително внос, използване или съхраняване на склад на продукта за предлагане, продажба или използването му.
Когато предмет на патента е метод, чл. 19, ал. 5 от ЗПРПМ предвижда патентопритежателят да може да забрани на трети лица да извършват следните действия:
а) прилагане на метода;
б) извършване на всички действия, изброени в ал. 4, т. 2 от ЗПРПМ (по отношение на изобретения, включени в продукти), по отношение на продукта, директно получен при използване на метода.
Ако методът може да бъде приложен изключително за цели, различни от производството на продукти, само прилагането на метода ще бъде защитено действие.164
Производството на продукта означава, че продуктът, описан в описанието на патентната заявка, е реализиран на практика, особено когато продуктът се произвежда в голямо количество. Един основен и важен въпрос, който възниква по отношение на производството на продукт, е въпросът за обхвата на закрилата. Известно е, че „около“ едно изобретение може да има голям брой технически изменения, които могат да бъдат създадени от специалисти в конкретната област на
164 Например метод, който служи за измерване на много високи температури. Показанието за температурата, достигнато чрез използването на метода, не е продукт.
– 137 –
базата на разкритието на изобретението.165 Отговорът на въпроса дали и в каква степен изключителното право върху изобретението обхваща производството на подобни продукти зависи от оценката на обхвата на закрилата. Съгласно чл. 17 от ЗПРПМ, обхватът на закрила се определя от това, което е посочено в претенциите. Описанието и чертежите166 обаче се използват за тълкуване на претенциите.
Претенциите покриват не само признаците, както са изразени, но и техните еквиваленти. По силата на чл 17, ал 2 от ЗПРПМ един признак се счита за еквивалентен на признак, както е изразен в претенциите, когато:
а) изпълнява по същество една и съща функция по един и същ начин и постига по същество един и същ резултат; и
б) за специалист в областта е очевидно, че към датата на приоритета резултатът, постиган от признака, изразен в претенциите, може да бъде достигнат чрез еквивалентния признак.167
Както вече беше споменато, съгласно чл. 42 от ЗПРПМ, заявителят може да прави промени или ограничения на описанието, претенциите, чертежите и реферата на изобретението до получаване на решението за отказ или за издаване на патент, или до публикуването. На този етап обаче следва да се отбележи, че за определяне на обхвата на правната закрила следва да се вземе предвид всяко ограничение на твърденията, направени от заявителя или от патентопритежателя в процедурата по разглеждане на заявката за издаване на патент или съдебно дело за неговото анулиране. Следователно преценката за обхвата на закрила по отношение на подобни решения или технически изменения изисква не само техническо изследване, но също и прецизно тълкуване на претенциите в светлината на описанието и чертежите, съдържащи се в патента за изобретение.
165 Например, може да е възможно да използвате други материали в изобретението или да промените размерите на изобретението, за да го направите в различни размери или леко да промените механизма на изобретението, без това да се отрази на резултата.
166 Рефератът не се взема предвид при определяне обхвата на правна закрила, предоставен от патента (чл. 17, ал. 5 от ЗПРПМ).
167 За повече подробности по отношение на еквивалентите, виж Бенбасат, Н., Научно- техническа експертна експертиза за изобретения, ВМИИ-София 1988, с. 141 и сл.