Ограничение на обхвата на закрила марката
По силата на чл. 14 от ЗМГО, притежателят на правото върху марка няма право да забрани на трето лице да използва в търговската си дейност своето собствено име или адрес, указания, отнасящи се до вида, качеството, количеството, предназначението, стойността,
географския произход, времето на производство на стоките или на предоставянето на услугите или други характеристики на стоките или услугите или да използва самата марка, когато е необходимо да се посочи предназначението на стоките или на услугите и по-специално в качеството им на принадлежности или резервни части. В тези случаи използването не трябва да противоречи на добросъвестната търговска практика.
При липсата на съдебна практика в България, настоящият ЗМГО приема разбирането за изчерпване на правата върху марката. Принципът на изчерпване на правата е валиден, когато притежателят на търговската марка или трети страни с негово съгласие пускат посочените продукти на пазара. В такива случаи маркопритежателят няма право да забранява на трети лица да използват марката във връзка с продукти или услуги, законно продавани в страната под тази марка.
– 191 –
Изключение представлява случаят, когато притежателят на правото има основателна причина да се противопоставя на по-нататъшните продажби на стоките, особено когато състоянието им се е променило или се е влошило от момента на пускането им на пазара. Така трети лица могат да продават отново тези стоки и могат да използват марката при популяризиране на такива продажби, без намеса от собственика на марката.
Също така липсва съдебна практика относно изчерпването на правата извън страната при паралелен внос. Такъв би могъл да е случаят, когато лицензополучателят на търговската марка в страната на износ внася стоки, обозначени с търговска марка, регистрирана в България, в същата държава, когато действителният собственик на марката е същият като в България. Безспорно е, че продажбата на стоки в чужда страна от собственика на търговската марка в България или под неговото ръководство води до изчерпване на правото на собственика да внася или препродава пазарните стоки в България.275