Източници – законодателство I. Международни договори
Република България е ратифицирала следните международни договори относно търговската тайна и поверителната информация:

Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост,
посочена по-горе.

Споразумението TRIPs, посочено по-горе.

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно
прилагането на правилата 3а конкуренция, предвидени в членове 81 и
82 от Договора за създаване на Европейската общност.339

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация
(търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване,
използване и разкриване340
II. Национално законодателство
През май 2011 г. ЕК приема цялостна стратегия за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар относно правата върху интелектуалната собственост. Според стратегията, всеки патент и всеки дизайн или марка започват първоначално като конфиденциална информация. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, фирмите са уязвими и изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания.
Законодателството в областта на търговската тайна свежда до минимум рисковете, пред които са изправени иновационните предприятия и научно-изследователските организации, като
предоставя правни механизми за закрила срещу незаконно присвояване на резултати от научно-изследователската и развойна дейност, ноу-хау и друга ценна информация.
339 Текст от значение за ЕИП, ОВ L 1/1, 4.1.2003 г., стр. 1-25; https://eur-lex.europa.eu/legal- content/BG/TXT /PDF/?uri=CELEX: 32003R0001&from=en
340 Текст от значение за ЕИП, ОВ L 157/1, 15.06.2016; https://eur-lex.europa.eu/legal- content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32016L0943 &from=EN