формалности (процедура за заявяване и предоставяне на закрила)
Процедурата за регистрация на топологии започва с подаването на заявка в едно копие по пощата, по факс, директно в Патентното ведомство или чрез други комуникационни средства.326 Заявката трябва да съдържа съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗТИС, най-малко искането за регистрация на топологията, името и адреса на заявителя, материал, позволяващ идентифициране на топологията, за която се иска регистрация327 и декларация за датата на първото търговско използване. В този последен случай се изисква и образец на интегралната схема, в която е реализирана заявената топология, ако търговското използване е осъществено преди подаване на заявката. Наличието на този минимум от правилно изготвени на български език328 документи е основание за
325 Чл. 2, ал. 2 от Директива 87/54 /ЕИО на Съвета дори не споменава термина „новост”, а само посочва двете условия, определящи това понятие.
326 Виж чл. 8, ал. 1 от Инструкцията.
327 Съгласно изискванията на чл. 18 и 19 от Инструкцията, въпросът е за цялостна схема на топологията и схемите на всеки топографски слой на интегралната схема. В случай че представляват ноу-хау, те могат да бъдат определени като „търговска тайна”.
328 Документите от заявлението могат да се подават и на друг език, но за продължаване на производството тези документи трябва да бъдат преведени на български език съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗТИС.
– 215 –
приемане на заявката и получаването на входящ номер и дата на подаване.
Заявката също така трябва да съдържа данни 3а представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв (както и пълномощно) и името на държавата, на която заявителят е гражданин, в която има местожителство или в която извършва действителна търговска или производствена дейност, и разбира се документ за платени такси. Законът установява тримесечен срок329, в рамките на който тези допълнителни данни към заявлението по чл. 26, ал. 1 от ЗТИС трябва да бъдат предоставени. От друга страна, чл. 9 от Инструкцията изисква заедно със заявката да бъдат подадени: искане за регистрация, пълномощно, ако е необходимо, и документ за платена такса. Имайки предвид изискванията към заявката, е видно, че практически всички документи трябва да бъдат подадени едновременно със заявката. Законът позволява подаването на заявката без да се ползва образеца, т.е. в свободен текст (писмо), в случай че всички данни съгласно горепосочения чл. 25, ал. 2 от ЗТИС са налице.
В случай, че недостатъците на заявката, установени в хода на формалната експертиза330, не бъдат отстранени в срок или заявката е подадена след двугодишния период след първото търговско използване в търговията, производството се прекратява. Това решение представлява административен акт на държавен орган и може да бъде обжалвано в тримесечен срок пред Софийски административен съд на основание на АПК.
Когато формалните изисквания по чл. 25 и 26 от ЗТИС са спазени, топологията се вписва в Държавния регистър на топологиите и се извършва публикация за регистрацията в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Инструкцията, производството допуска промени в името и адреса на заявителя, както и поправка на очевидни грешки. След регистрацията на топологията това е възможно само по отношение на името и адреса на притежателя
329 Крайният срок за отстраняване на нередностите в заявката съгласно чл. 27 от ЗТИС започва с уведомяването на заявителя за наличието на същите в заявката по чл. 20, ал. 3 от Инструкцията. Чл. 31, ал. 1 от ЗТИС дава възможност този срок да бъде удължен два пъти с по три месеца. При непредвидени обстоятелства всички не спазени срокове могат да бъдат продължени до една година, ако председателят на Патентното ведомство вземе такова решение.
330 Формалната експертиза може да се извърши във връзка с изискванията на чл. 26 от ЗТИС, във вр. с чл. 2, чл. 25, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗТИС.
– 216 –
(чл. 30 от ЗТИС). И в двата случая се заплаща такса, посочена в тарифата.331