Собственост, прехвърляне, лицензии
Изключителното право върху топологията се придобива чрез регистрацията Й в Патентното ведомство. Правото на регистрация принадлежи на лицето, което има право на заявяване. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗТИС това е лицето или лицата, които съвместно са създали топологията. В случай, че топологията е създадена при изпълнение на задължения по трудово правоотношение или по поръчка, правото на заявяване и съответно на получаване на регистрация принадлежи на работодателя или на поръчващия, освен ако не е договорено друго.332 В този случай е налице служебна топология, която дава на създателя Й само право на допълнително възнаграждение.333
Чл. 19, ал. 1 от ЗТИС предвижда възможността за прехвърляне на права, придобити по този закон. Това са по-горе определеното право на заявяване съгласно чл. 11, правото на регистрация по чл. 13 и изключителното право върху регистрираната топология по чл. 15 от ЗТИС. За разлика от правото на съвместно притежаване, при което всеки съпритежател има право да използва топологията без ограничения и без съгласието на другите съпритежатели, частичното или пълното прехвърляне на права върху топологията на трети лица, в съответствие с член 19, ал. 2 от ЗТИС, е възможно само след като всички съпритежатели дадат своето писмено съгласие, освен ако не са договорили друго. За да бъде действително и да има действие по отношение на трети лица, договорът за прехвърляне (цесия) трябва да бъде вписан в Държавния регистър на топологиите по искане на една от страните, обикновено цесионера.
331 Тарифа за таксите, събирани от Патентното ведомство на Р България, утвърдена с Указ на Министерски съвет № 242/27.12.1999 г., ДВ, бр. 114/99, в сила от 27.12.1999 г., изм. ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017,
http ://ш^Ьро.Ь2/та2е8/8Шпе8/1аш8/ТАРИФА%203А%20ТАКСИТЕ%20КОИТО%20СЕ %20СЪБИРАТ%200Т%20ПАТЕНТН0Т0.рбБ
332 Съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗТИС, правото на заявяване преминава върху лицето, създало топологията, ако в тримесечен срок от писменото уведомление за създадената топология работодателят, съответно поръчващият, не подаде заявка, освен ако между тях е уговорено друго.
333 В случай на спор за възнаграждението създателят на топологията може да се обърне към Софийски административен съд.