Продължителност на закрилата
Срокът на закрила на топологията е хармонизиран с международните стандарти334 и възлиза на 10 години от:
а) датата на първото търговско използване на топологията, осъществено от заявителя335 където и да е по света, ако в двегодишен срок от тази дата е подадена редовна заявка в Патентното ведомство или
б) датата на подаване на заявка в Патентното ведомство, ако топологията не е била търговски използвана или ако е използвана само секретно.
Правната закрила на топологията може да бъде прекратена преди изтичането на нейния срок, ако тя бъде прекратена или нейната регистрация бъде заличена.
Чл. 21, ал. 1 от ЗТИС посочва условията, при които може да бъде прекратена закрилата и освен изтичането на срока на закрила, това са писменият отказ на притежателя на изключителното право и
334 Виж чл. 38 от ТРИПС, чл. 7, ал. 3 от Директива 87/54 / ЕИО на Съвета и чл. 8 от Вашингтонския договор. За да сме в крак с уредбата в Европа и света, законодателят трябваше да включи възможността закрилата на топологията да бъде прекратена и да не бъде допусната закрила след изтичането на 15-годишния срок от създаването на топологията, ако тя не е била използвана и надлежно заявена за регистрация.
335 Тук могат да се видят усилията на българския законодател да прецизира разпоредбите на закона, включително с някои ограничителни условия и да създаде пропуски в законодателството. Включването на израза „осъществено от заявителя” по отношение на търговското използване е доказателство за това твърдение. Още повече, че законодателят е наясно, че правото на подаване е също прехвърляемо.
– 219 –
прекратяване на юридическото лице336 – притежател на правото върху топологията без правоприемство. При съвместно притежание отказът на един или няколко от съпритежателите не води до прекратяване на правната закрила по отношение на останалите съпритежатели. В случай на регистрирана лицензия337, отказът от право се вписва само след като притежателят представи доказателство, че е уведомил лицензополучателя за намерението си да се откаже от правото върху топологията. В този случай вписването се извършва след изтичането на двумесечен срок от представяне на доказателството. Във всички тези случаи прекратяването на правната закрила има действие за в бъдеще (ех пипе).
Заличаването на регистрацията на топология е другата възможност за преждевременно прекратяване на правното действие на закрилата на топологията.338 Всяко заинтересовано лице може да поиска заличаване, когато е налице поне едно от следните условия:
а)
топологията не е оригинална; заявката за регистрация не е
подадена в рамките на двугодишния срок след датата на
първото търговско използване;
б) образецът, представен за идентификация на топографията,
не съответства на подадената топология.
Заличаването е възможно и когато по исков ред е установено, че вписаният притежател не е имал право на заявяване и в едномесечен срок от влизането в сила на съдебното решение не е постъпила молба за вписването на действителния притежател. Във всички тези случаи заличаването има обратно действие (ех tunc), от датата на получаване на правната закрила съгласно чл. 14 от ЗТИС. Заличаването няма обратно действие по отношение на влезлите в сила решения по искове за нарушение, доколкото са изпълнени преди заличаването и по отношение на лицензионните договори, доколкото са изпълнени преди заличаването, освен ако е уговорено друго.
336 Прекратяването на правото в този случай може да бъде извършено по искане на заинтересованото лице, при условие че няма правоприемник.
337 Виж § 5 по-горе за регистрирането на лицензионния договор.
338 Въпреки че законът не посочва изрично възможността за частично заличаване на регистрацията на определена топология, следва да се приеме, че е възможно условията за заличаване да се отнасят и за част от топологията на интегралната схема.
– 220 –