Предмет на закрила
Заглавието на ЗТИС и неговият чл. 3 показват, че обектът на правна закрила е оформлението (топологията) на интегралната схема. Не се предоставя закрила на технологията за производство на интегралната схема, нито за съхраняваната в нея информация. Съгласно легалното определение на § 1 от допълнителните разпоредби на ЗТИС, топологията на интегралната схема е „тримерно разположение на елементите и на връзките между тях в интегралната схема, представено по произволен начин, или такова разположение, подготвено 3а интегрална схема, предназначена за производство“.
В точка 1 от същия параграф интегрална схема се определя като „изделие в окончателна или междинна форма, предназначено да изпълнява функции по генериране, предаване, приемане, обработка и/или съхранение на информация, в което елементите и някои или всички връзки са изпълнени неразделно във и/или върху обща подложка“. Трябва да се отбележи, че това определение за интегрална схема се различава от определението в чл. 2, ал. 1 от Вашингтонския договор, който се позовава на TRIPS.324 Определението, дадено в ЗТИС, например, изрично посочва електронните функции на схемата, което води до стесняване на обхвата Й. Освен това в дефиницията липсва изискването интегралната схема да съдържа най-малко една активна съставка. Това изискване също не е налице в дефиницията на интегрална схема.
изменената разпоредба е както следва: Решението по ал. 1 може да се обжалва в тримесечен срок по АПК пред Софийския административен съд; Английски текст в: http://www.bpo.bg/images/stories/laws/law topography eg.pdf.
323 Публикувано само на български
http://www.bpo.bg/images/stories/laws/instr topographv.pdf.
324 Законопроектът, който беше предложен в Народното събрание, съдържаше определение за интегрална схема, хармонизирана с Вашингтонския договор, но след разискване то беше променено, което по мое мнение беше неточно.