Ограничение на обхвата на закрила – принудителни лицензии
Чл. 17 от ЗТИС посочва определени действия на трети лица, предприети без разрешението на притежателя, които не се считат за нарушение на правото върху топологията. Първо, това е възпроизвеждането изцяло или на част от регистрираната топология чрез включването Й в интегрална схема или по друг начин, с изключение на тези части от нея, които не са оригинални, ако то се осъществява за лични потребности, оценка, анализ, изследване или обучение. Когато в резултат на оценка или анализ по гореописания начин трето лице създаде друга топология, която отговаря на изискванията за оригиналност, това лице може да използва така създадената топология с търговски цели.
– 218 –
Използването на регистрираната топология не се счита 3а нарушение, когато е извършено или използването е поръчано от лице, което не знае или няма основания да предполага, че регистрирана топология е реализирана неправомерно в използваната интегрална схема или в изделие, в което се съдържа такава интегрална схема. Когато лицето узнае за това, то може да продължи използването на интегралната схема в рамките на наличния запас стока или стоката, поръчана преди узнаването за неправомерното реализиране. В този случай, по искане на притежателя на правото върху топологията трябва да заплати справедливо възнаграждение, каквото би заплатил при свободно договорена лицензия.