Обхват на изключителните права
Подобно на другите изключителни права върху обекти на индустриална собственост, правото на притежателя върху топология се състои от три групи права: правото да се разпорежда с нея, да използва топологията лично и да забрани използването Й в търговската дейност от трети лица без неговото съгласие. Чл. 15, ал. 2 от ЗТИС дефинира понятието „използване в търговската дейност“ като възпроизвеждане, продажба, замяна, даване под наем или в заем, внос и износ или друг начин на търговско разпространение, както и предложение за такова разпространение на топологията или на изделие, в което тя е включена. Изключителното право има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на топологията в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.