Нарушения и средства 3а защита
Счита се 3а нарушение всяко използване на регистрирана топология в търговската дейност без съгласието на притежателя на правото върху нея. Последният има възможност да предяви иск пред Софийски административен съд срещу нарушителя, за преустановяване нарушението; той може също така да предяви иск за обезщетение за вреди, както и да предяви иск за установяване на факта на нарушението, когато последното не е очевидно. Лицензополучателят на изключителна лицензия също може да предяви иск, ако притежателят сам не упражни това право в едномесечен срок от получаване на уведомление от лицензополучателя за нарушението. Лицензополучателят на неизключителна лицензия може да предяви иск само със съгласието на притежателя, ако друго не е предвидено в договора.
Освен гореизброените искове, ищецът може също така да поиска преработване или унищожаване на предмета на нарушението, както и публикуване на решението на съда в два всекидневника за сметка на нарушителя. В случай, че е предявен иск за нарушение на правото върху топологията, ответникът има възможност да предяви иск за заличаване на регистрацията.
За разлика от другите закони в областта на индустриалната собственост, които отнасят такива въпроси за разрешаване до Патентното ведомство, искът за заличаване на регистрацията е подсъден на Софийски административен съд. За съжаление все още няма съдебна практика по искове за заличаване на регистрирана топология. Когато е предявен насрещен иск за заличаване, би било препоръчително искът за нарушението и искът за заличаване да бъдат разгледани от един и същи състав на Софийски административен съд и да не бъдат разпределяни между различни състави на съда, какъвто е случаят с патентите и марките.
Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗТИС, правото на иск за заличаване на регистрирана топология принадлежи на всяко заинтересовано лице през целия срок на закрилата на топологията. В този случай въз основа на влязло в сила съдебно решение Патентното ведомство заличава регистрацията и извършва публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.