Източници – законодателство I. Международни договори
Република България е ратифицирала следните международни договори по отношение на правото за закрила на интегрални схеми:
• Споразумението TRIPS, посочено по-горе.
• Договора 3а интелектуална собственост на интегралните схеми,
наречен Вашингтонски договор, приет на 26 май 1989 г. във
Вашингтон.318 Р България все още не го е подписала.
Въпреки че България все още не е член на Вашингтонския договор, страната е хармонизирала законодателството си с изискванията на Директива 87/54 / ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. 3а закрила на топологиите на интегрални схеми.319
II. Национално законодателство
Проблемът, свързан със закрилата на топологиите на интегралните схеми (микрочипове), е относително нов за България, въпреки че Патентното ведомство наблюдава развитието му от 1985 г. насам.320 Като член на СТО и след подписването на споразумението TRIPS, България е задължена да прилага в своето национално законодателство и да спазва изискванията на чл. 35 – 38 от TRIPS, свързани със закрилата на оформлението (топологиите) на интегрални схеми, които по същество се отнасят до разпоредбите на Вашингтонския договор. Това задължение произтича и от чл. 9 от Търговския договор, подписан между Р България и САЩ през 1991 г.321 На 2 септември 1999 г. Народното събрание на Р България прие специален закон в тази област, който влезе в сила на 15 декември 1999 г.322
318 Вашингтонският договор осигурява закрила на дизайна на оформлението (топология) на интегрални схеми. Договорът е ратифициран от следните държави: Босна и Херцеговина, Египет и Сейнт Лусия. Вашингтонският договор все още не е влязъл в сила поради липсата на ратификации, депозирани в СОИС от най-малко пет страни.
319 Виж ДВ, бр. 24 от 27.01.1987 г., стр. 36.
320 Ведомство беше представено от свой експерт в Експертния комитет на СОИС за изготвяне на проект на международен договор за закрила на интегралните схеми; първото заседание на Комитета се състоя през ноември 1985 г. в Женева, където взе участие представител на Патентното ведомство.
321 Виж ДВ, бр. 83/1991 г.
322 Закон за топологията на интегралните схеми (ЗТИС), обн. ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., изменен в ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г .; Единственото изменение се отнася до чл. 28, ал. 2, когато „Софийският градски съд” е заменен със „Софийски административен съд” и