РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

5 юни 2014 година(*)

Авторско право — Информационно общество — Директива 2001/29/EО — Член 5, параграфи 1 и 5 — Възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Създаване на копия от сайт в интернет на екрана и в кешираната памет на твърдия диск при търсенето в интернет — Действие на временно възпроизвеждане — Преходно или инцидентно действие — Неразделна и съществена част от технологичен процес — Законно използване — Самостоятелно стопанско значение“

По дело C360/13

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Supreme Court of the United Kingdom (Обединеното кралство) с акт от 24 юни 2013 г., постъпил в Съда на 27 юни 2013 г., в рамките на производство по дело

Public Relations Consultants Association Ltd

срещу

Newspaper Licensing Agency Ltd и др.

PRCA е организация, обединяваща професионалисти в областта на връзките с обществеността. Те използват услугата по преглед на медиите, предлагана от групата от дружества Meltwater (наричана по-нататък „Meltwater“), която им осигурява достъп онлайн до доклади, в които се прави преглед на публикувани в интернет статии от пресата, като тези доклади се правят въз основа на посочени от клиентите ключови думи.

NLA e организация, създадена от издателите на вестници в Обединеното кралство, за да дава колективни лицензи за съдържанието на вестници.

NLA смята, че Meltwater и неговите клиенти трябвало да получат разрешение от притежателите на авторски права, за да предоставят и съответно да получават услугата по преглед на медиите.

Meltwater се съгласява да заплати за лиценз за бази данни в интернет. PRCA обаче продължава да поддържа, че не се изисква лиценз за получаването онлайн на обзорни доклади от клиентите на Meltwater.

Образуваното производство се отнася до въпроса дали интернет потребителите, които разглеждат сайтове в интернет на компютрите си, без да ги изтеглят или разпечатват, нарушават авторските права поради създаването на копия на екрана и кеширани копия, освен ако имат разрешение от притежателите на правата да правят такива копия.

При това положение Върховният съд решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

Когато:

‑        краен потребител разглежда уеб страница, без да изтегля информация, разпечатва или действа по какъвто и да е друг начин, за да направи копие от нея,

‑        копия от тази страница автоматично се записват на екрана и в кешираната памет на твърдия диск [на компютъра] на крайния потребител,

‑        създаването на тези копия е необходимо за технологичните процеси, свързани с правилното и ефективно търсене в интернет,

‑        копието на екрана остава върху екрана, докато крайният потребител затвори съответната страница, когато то се заличава автоматично при нормалното функциониране на компютъра,

‑        кешираното копие остава в кешираната памет, докато бъде заменено с друго съдържание, когато крайният потребител разглежда други уеб страници, когато то е автоматично унищожено при нормалното функциониране на компютъра; и

‑        копията се запазват не повече от времето, през което протича обикновеният процес, свързан с използването на интернет, посочен по-горе в [четвърто и пето тире],

временни, преходни или инцидентни ли са тези копия и представляват ли неразделна и съществена част от технологичния процес по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО?“.

На тези въпроси Съдът на ЕС дава следното тълкуване на Директивата:

Член 5 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че копията на екрана на компютъра на потребителя и копията в кешираната памет на твърдия диск на този компютър, направени от краен потребител при разглеждане на сайт в интернет, отговарят на условията тези копия да са временни, да имат преходен или инцидентен характер и да представляват неразделна и съществена част от технологичен процес, както и на определените в член 5, параграф 5 от тази директива условия и при това положение могат да се правят без разрешението на титулярите на авторски права.

Прочети повече детайли