РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

7 юли 2016 година(*)

Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2004/48/ЕС — Спазване на правата върху интелектуална собственост — Понятие за посредник, чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху интелектуална собственост — Наемател на покрит пазар, който пренаема търговските обекти — Възможност за налагане на забрана на този наемател — Член 11“

По дело C494/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Nejvyšší soud (Върховен съд, Чешка република) с акт от 25 август 2015 г., постъпил в Съда на 21 септември 2015 г., в рамките на производство по дело

Tommy Hilfiger Licensing LLC,

Urban Trends Trading BV,

Rado Uhren AG,

Facton Kft.,

Lacoste SA,

Burberry Ltd

срещу

Delta Center a.s.,

Delta Center е наемател на покрит пазар, наречен „Pražská tržnice“ (покрит пазар — хали, Прага, Чешка република). То пренаема на търговци различните търговски обекти, намиращи се в този пазар. Сключените с тези търговци договори за наем ги задължават да спазват разпоредбите, регламентиращи техните дейности. Освен това им е раздадена съставена на чешки и виетнамски език брошура, в която се съдържа „Предупреждение към продавачите“. В брошурата се подчертава, че продажбата на подправени стоки е забранена и може да доведе до разваляне на договора за наем на търговския обект.

Ищците в главното производство произвеждат и продават маркови изделия. Тъй като установяват, че в пражкия покрит пазар — хали, се продават фалшификати на техните изделия, те сезират Městský soud v Praze (Общински съд, Прага) по-конкретно с искане да задължи Delta Center:

‑        да не сключва или да не продължава срока на договори за наем на търговски обекти в посочения пазар с лицата, за които е установено с влязло в сила съдебно решение или решение на административен орган, че с действията си нарушават или могат да нарушат правата върху търговските марки, посочени в искането,

‑        да не сключва или да не продължава срока на такива договори, ако в тях не е уговорено нито задължение за търговеца да се въздържа от нарушаване на правата върху интелектуална собственост на ищците, нито клауза, според която Delta Center може да развали договора при нарушаване или опасност от нарушаване на тези права, и

‑        при някои описани от ищците хипотези да се извини писмено и да публикува за своя сметка съобщение във вестник Hospodářské noviny.

Съдът на ЕС дава следното тълкуване:

1)      Член 11, трето изречение от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост трябва да се тълкува в смисъл, че понятието „посредни[к], чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху интелектуална собственост“ по смисъла на тази разпоредба включва наемателя на покрит пазар — хали, който пренаема различните търговски обекти, разположени в този пазар, на търговци, някои от които използват обектите си, за да продават стоки, фалшифициращи маркови изделия.

2)      Член 11, трето изречение от Директива 2004/48 трябва да се тълкува в смисъл, че условията, на които трябва да отговаря забраната по смисъла на тази разпоредба, наложена на посредник, който доставя услуга по отдаване под наем на търговски обекти в покрит пазар — хали, са идентични на тези относно забраните, които могат да бъдат налагани на посредниците на електронен пазар, посочени от Съда в решение от 12 юли 2011 г., L’Oréal и др. (C‑324/09, EU:C:2011:474).

Прочети повече детайли