РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

10 ноември 2016 година(*)

„Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Право на отдаване под наем и в заем на защитени произведения — Директива 2006/115/ЕО — Член 1, параграф 1 — Отдаване в заем на копия от произведения — Член 2, параграф 1 — Отдаване в заем на обекти — Отдаване в заем на екземпляр от книга в дигитален формат — Обществени библиотеки“

По дело C‑174/15

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Rechtbank Den Haag (Райнен съд, Хага, Нидерландия) с акт от 1 април 2015 г., постъпил в Съда на 17 април 2015 г., в рамките на производство по дело

Vereniging Openbare Bibliotheken

срещу

Stichting Leenrecht,

в присъствието на:

Vereniging Nederlands Uitgeversverbond,

Stichting LIRA,

Stichting Pictoright,

По искане на министъра на образованието, културата и науката (Нидерландия) Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (Институт по информационно право към университета в Амстердам, Нидерландия) и консултантската агенция SEO съставят доклад, в който се стига до заключението, че дигиталното отдаване в заем на електронни книги от библиотеките не попада в обхвата на посоченото изключение.

Въз основа на този доклад нидерландското правителство изготвя проектозакон, в който по отношение на дигиталното отдаване в заем на електронни книги от разстояние се предвижда създаването на национална дигитална библиотека. Този проектозакон се основава на схващането, че дигиталните отдавания в заем на електронни книги не се обхващат от същото изключение.

Понастоящем обществените библиотеки предоставят електронни книги на разположение в интернет въз основата на сключени с притежателите на правата лицензионни споразумения.

VOB оспорва този проектозакон, като впоследствие сезира запитващата юрисдикция с жалба, с която иска по същество да бъде съдебно установено, че случаите на дигитално отдаване в заем са вече обхванати от настоящия закон за авторското право.

При тези обстоятелства Rechtbank Den Haag (Районен съд, Хага) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Следва ли член 1, параграф 1, член 2, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1 от Директива 2006/115 да бъдат тълкувани в смисъл, че под „отдаване в заем“ съгласно тези разпоредби трябва да се разбира и предоставянето за ползване на защитени с авторски права романи, сборници с разкази, биографии, пътеписи, детски книги и юношеска литература, което предоставяне за ползване няма за цел извличането на пряка или непряка икономическа или търговска облага и се предлага от публично достъпна институция,

‑        при положение че екземпляр от произведението в дигитален формат е качен на сървъра на институцията (възпроизвеждане от тип А), което позволява на ползвателите да възпроизвеждат този екземпляр чрез свалянето му на техните собствени компютри (възпроизвеждане от тип Б), а

‑        възпроизведеният чрез сваляне от ползвателя екземпляр (възпроизвеждане от тип Б) повече не може да бъде ползван след изтичането на определен срок, и

‑        докато тече този срок, други ползватели не могат да свалят екземпляра (чрез възпроизвеждане от тип А) на техните компютри?

2)      При утвърдителен отговор на първия въпрос, препятства(т) ли член 6 от Директива 2006/115 и/или друга разпоредба от правото на Съюза възможността държавите членки да обвържат прилагането на ограничението на правото на отдаване в заем по член 6 от посочената директива с изпълнението на условието екземплярът от произведението (получен чрез възпроизвеждане от тип А) да бъде пуснат в обращение в Съюза чрез първа продажба или друго първо по ред прехвърляне на правото на собственост върху този екземпляр от притежателя на правото или с неговото съгласие по смисъла на член 4, параграф 2 от Директива 2001/29?

3)      При отрицателен отговор на втория въпрос, поставя ли член 6 от Директива 2006/115 други изисквания по отношение на произхода на екземпляра, предоставен за ползване от посочената институция (вследствие на възпроизвеждане от тип А), като например изискването да е законен източникът, от който е възпроизведен този екземпляр?

4)      При утвърдителен отговор на втория въпрос, следва ли член 4, параграф 2 от Директива 2001/29 да се тълкува в смисъл, че под първа продажба на дадени обекти или под друго първо по ред прехвърляне на правото на собственост върху този екземпляр по смисъла на тази разпоредба следва да се разбира и ограниченото във времето предоставяне за ползване на възпроизведени в дигитален формат екземпляри от защитени романи, сборници с разкази, биографии, пътеписи, детски книги и юношеска литература, което предоставяне за ползване се извършва онлайн — чрез свалянето на тези екземпляри?“.

Прочети повече детайли