Чл. 238 ГПК

Чл. 238, ал. 1 ГПК

Чл. 78, ал. 1 ГПК

Чл. 78, ал. 8 ГПК

Чл. 40 ЗАПСП

Чл. 40, ал. 10 ЗАПСП

Чл. 95 ЗАПСП

Чл. 95а, ал. 1, т. 1 ЗАПСП

Чл. 95б, ал. 1, т. 6 ЗАПСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ РАЙКИНСКА

СЕКРЕТАР: АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА

Като разгледа докладваното от съдията т.д. № 3392 по описа на СГС за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 95 във връзка с чл. 95а, ал. 1, т. 1 ЗАПСП и чл. 95б, ал.1, т. 6 от ЗАПСП (изм. ДВ бр. 28/2018 г.).

Ищецът С.на К., А.на Л.П., свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права М., в качеството му на С.по ЗЮЛНЦ за колективно управление на авторски права по чл. 40 ЗАПСП (отм.), сега чл. 94а, ал. 1, т. 1 ЗАПСП, вписано в регистъра на Министерство на културата под № 1 от 13.01.1994 година и пререгистрирано със заповед на Министъра на културата твърди, че ответникът „Т.О.Б.“ ЕООД нарушил авторските права на физически лица – К. и А.на текста и музиката на 7 песни, чрез публичното им изпълнение чрез звукозаписи посредством озвучаване на 13.11.2017 година в магазин „Forever 21“, който се намирал в МОЛ П.в гр. София, бул „******. Тези песни били следните:

„Хол харт“ / „Whole Heart“ – в изпълнение на Г.& Б.С./G.& B.S.Композитор и автор на текста: Ъ. Д. Р. /E.J.R., член на английското дружество PRS, представляван от М. Композитор и автор на текста: Г. Д./G.D., член на американското дружество BMI, представляван от М.. Композитор и автор на текста: Д. Д./J.D., член на английското дружество PRS, представляван от М.. Композитор и автор на текста: М.А. Д./M.A.J., член на английското дружество PRS, представляван от М.

Ай ем йорс /“I’m Yours“ – в изпълнение на Д. С. /J.S.. Композитор и автор на текста: К. К. Д./C.K.J., член на американското дружество BMI, представляван от М. Композитор и автор на текста: Г. Д./G. J., член на американското дружество BMI, представляван от М.. Композитор и автор на текста: Д. Д. М./J. J. M., член на американското дружество ASCAP, представляван от М. Композитор и автор на текста: М. М. Р. Д./M. M. R. J., член на американското дружество BMI, представляван от М.. Композитор и автор на текста: М. В. К./M. V. K., член на американското дружество BMI, представляван от М.. Композитор и автор на текста: М. С./M. S., член на американското дружество A., представляван от М..

Кент гийв ит ъп /“Can’t Give It Up“ – в изпълнение на И./E.. Композитор и автор на текста: О. П./O. P., член на английското дружество PRS, представляван от М.. Композитор и автор на текста: П. Р. К./P. R. C., член на английското дружество PRS, представляван от М.. Композитор и автор на текста: У. Р. Л./W. R. L., член на английското дружество PRS, представляван от М..

Савоар Фер/“Savoir Faire“ – в изпълнение на Б. Д./B. D.. Композитор и автор на текста: Д. Д. Е./D. J. E., член на американското дружество BMI, представляван от М.. Композитор и автор на текста: П. М. Б./P. M. B., член на американското дружество A., представляван от М..

„Би майн“/“Be Mine“ – в изпълнение на О. / O.. Композитор и автор на текста: Л. Д. Д. Л. Г./L. D. J. L. G., член на френското дружество S., представляван от М.. Композитор и автор на текста: Л. Д. Р. С. Т. Д./L. D. R. C. T., член на френското дружество S., представляван от М..

„Дъ промис /“The Promise“ – в изпълнение на У. и.Ро. /W. I. R.. Композитор и автор на текста: Ф. К./F.C., член на английското дружество PRS, представляван от М.. Композитор и автор на текста: М.А./M. A., член на английското дружество PRS, представляван от М.. Композитор и автор на текста: Н. М. А./N. M. A., член на американското дружество A., представляван от М.Т..

„Саунд“/“Sound“ – в изпълнение на Бе. М. /B. M.. Композитор и автор на текста: Г. Д./G. J., член на американското дружество A., представляван от М. Т ОР Композитор и автор на текста: Г.М./G. M., член на американското дружество A., представляван от М..

Посочените по-горе А.били членове на изброените организации за колективно управление на авторски права, които С.М., на основание чл. 40, ал. 10 от ЗАПСП, представлява на територията на Република България и отстъпва правата им за използване на техните П.. С цел използването на музикални П. с уредени авторски права, ищецът сключвал договори с различни категории ползватели, въз основа на които дава разрешение от името на своите членове и на членовете на сродните дружества за използването на техните П.. Сред ползвателите по смисъла на §2, т. 6 от ДР на ЗАПСП били и търговските обекти и всякакви публични места, където се използват П. за озвучаването им, без значение дали това озвучаване се извършва посредством изпълнения „на живо“ или чрез техен звукозапис. За тази цел ползвателите следвало да имат сключени писмени договори по чл. 58 от ЗАПСП за предварително отстъпени авторски права със съответните правоносители директно или чрез организацията за колективно управление, която управлява съответната категория права в държавата, в която се осъществява използването.

Ответното дружество „Т.О.Б.“ ЕООД нямало отстъпени права да използва гореописаните П., въпреки че е използвало процесиите П. за озвучаване на своя обект, с което нарушило нормата на чл.18, ал. 2, т. 3, предл. 2 от ЗАПСП и причинило вреди на описаните по-горе правоносители, тъй като в резултат на неговите действия, носителите на права били лишени от възнагражденията за своя творчески труд.

Въз основа на изложеното ищецът моли съда да постановите решение, с което да осъди „Т.О.Б.“ ЕООД да му заплати сумата от общо 7 000 лв. (седем хиляди лева), представляваща обезщетение за претърпени вреди (под формата на пропуснати ползи от неполучено възнаграждение), поради нарушаване на правата на авторите – членове на сродни дружества за колективно управление на права, представлявани на територията на Република България от С.М. върху всеки от обектите по чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП, включен във всяка песен, а именно: по 500 лв. за музиката и 500 лв. за текста (литературното произведение, свързано с музика) в процесиите песни. Иска още да бъде съден ответника да разгласи за своя сметка диспозитива на решението в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.

Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба в законоустановения едномесечен срок.

В първото открито съдебно заседание ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира, че с оглед неявяването на представител на ответника „Т.О.Б.“ ЕООД в първото открито съдебно заседание по делото, неподаването на отговор на исковата молба в законоустановения и указан от съда срок, липсата на искане от страна на ответника за разглеждане на делото в негово отсъствие, са налице предпоставките на чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение по исковете на ищеца С.на К., А.на Л.П., свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „М.“. Налице са и предпоставките на чл. 239, ал. 1 ГПК – на ответника редовно е връчена исковата молба и призовка за първото открито съдебно заседание; при връчване на исковата молба (в съобщението по чл. 367 ГПК) са му указани и последиците от неподаване на отговор и от неявяването им в първото съдебно заседание, и липсата на искане делото да се гледа в негово отсъствие. От друга страна, обективно съединените искове са допустими и вероятно основателни с оглед посочените в исковата молба обстоятелства, представените писмени доказателства и липсата на каквото й да е изявление на ответника.

Предвид изложеното, съдът следва да постанови срещу ответника „Т.О.Б.“ ЕООД неприсъствено решение, като присъди на ищеца и сторените по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Той е доказал и поискал разноски за държавна такса в размер на 330 лева и депозит за вещо лице – 500 лева, които следва да бъдат присъдени на ищеца в пълен размер. Ищецът е бил защитаван от юрисконсулт, на когото съдът определя възнаграждение по реда на чл. 78, ал. 8 ГПК в размер на 300 лева, платими от ответника.

Воден от изложеното и при условията на чл. 238 и сл. ГПК, съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА „Т.О.Б.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на С.на К., А.на Л.П., свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „М.“, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, сумата 7000 (седем хиляди) лева – обезщетение за неразрешено използване на 13.11.2017 г. в магазин “ F.**“, находящ се в гр. София, МОЛ П., бул. „******, с цел озвучаване, на следните песни: „Хол харт“/“Whole Heart“, „Ай ем йорс“ /“I’m Yours“, „Кент гийв ит ъп“ /“Can’t Give It Up, Савоар Фер /“Savoir Faire“, „Би майн“/“Be Mine“, „Дъ промис“ /“The Promise“, „Саунд“/ „Sound“, с А.на текста и музиката, описани по-горе в решението, от което обезщетение за всяка песен по 500 лева за текста и по 500 лева за музиката, по иск с правно основание чл. 95 във връзка с чл. 95а, ал. 1, т. 1 ЗАПСП.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 95б, ал. 1, т. 6 ЗАПСП решението да бъде огласено за сметка на ответника „Т.О.Б.“ ЕООД, в два всекидневника – във в. „Труд“ и в. „Дневник“.

ОСЪЖДА „Т.О.Б.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на С.на К., А.на Л.П., свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права „М.“, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, сумата 1 130 (хиляда сто и тридесет) лева – разноски по делото, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.