Чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК

Чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК

Чл. 18, ал. 2, т. 1 ЗАПСП

Чл. 18, ал. 2, т. 10 ЗАПСП

Чл. 40 ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Чл. 94 ЗАПСП

Чл. 94, ал. 1 ЗАПСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ

СЕКРЕТАР: П. СЛАВОВА

Разгледа докладваното от съдията търг.дело № 344 по описа за 2017год, за да се произнесе взе предвид следното :

Предявени са при условията на обективно кумулативно съединяване искове с прав но основание чл. 94а, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 94 ЗАПСП и чл. 95, ал. 1, т. 6 ЗАПСП от „М.“ – С.НА К., А.НА Л.П.и М.И.за К.У.на А.П.срещу „Б.Х.С.“ ЕООД.

Ищецът „М.“ твърди, че в три стопанисвани от ответника „Б.Х.С.“ ЕООД обекти се е състояло публично изпълнение на музикални произведения, без ответното дружество да има сключен договор с „М.“ (в качеството му на организация за К.У.на права върху музикални произведения и свързани с тях литературни произведения) за отстъпване на правата за използване на музикалните произведения по посочения начин. Твърди, че са извършени следните конкретни нарушения: На 27.02.2012 г. в хотел „Пирин“ – гр. Банско, стопанисван от ответника, са изпълнени публично чрез звукозапис посредством озвучаване с телевизионен приемник песента „Winds of change“ в изпълнение на Scorpions с автoр на музиката и текста К.М., член на немското дружество за К.У.на права GEMA, песента „No ordinary“ в изпълнение на Love Shade с автори на музиката и текста Х.Ф.А.и С.К.М., членове на английското дружество за К.У.на А.П.PRS, и песента „Evening of love“ в изпълнение на Vaya Con Dios, с автори на музиката и текста А.О., член на американското дружество за К.У.на А.П.ASCAP, Д.К., член на белгийското дружество за управление на А.П.SABAM и С.Д.Р., член на американското дружество за управление на А.П.BMI. На 23.01.2014 г. бар на хотел „Мура“, находящ се в гр. Банско и стопанисван от ответника, са изпълнени публично чрез запис, посредством озвучаване с телевизионен приемник песента „Catch the raionbow“ в изпълнение на Rainbow с автори на музиката и текста Р.Б., член на английското дружество за К.У.на А.П.PRS и Рони Дио, член на американското дружество за управление на А.П.BMI, и песента „Umbrella“ в изпълнение на Rihanna с автори на муиката и текста Л.Т.Х., Ш.С.К., Т.Я.Н.и К.Е.С., членове на американското дружество за К.У.на А.П.ASCAP. На 28.01.2015 г. в бара на хотел „Банско“, находящ се в гр. Банско, ул. „*******, стопанисван от ответника, са изпълнени публично чрез запис посредством озвучаване с телевизионен приемник песента „How come, how long“ в изпълнение на Babyface с автори на музиката и текста К.Б.Е., член на американското дружество за управление на А.П.BMI, и Стиви Уондър, член на американското дружество за управление на А.П.ASCAP, и песента „What took you so long“ в изпълнение на Е.Б. с автори на музиката и текста Е.Б., Д. Г., М.П.Х., Д.Т.А.М., Р.Ф.С.и Д.Т., членове на английското дружество за К.У.на А.П.PRS.

Твърди, че ответното дружество не е сключило договор и няма отстъпени права да използва гореописаните произведения по посочения начин. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата от общо 7000 лв., представляваща обезщетения в размер на 500 лв. за нарушаване на всяко от авторските права върху музиката и текста на процесните седем на брой музикални произведения, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 16.01.2017 г., до окончателното изплащане на вземането, както и да постанови разгласяване за сметка на ответника на диспозитива на решението в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие. Претендира присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски, включително и един адвокатски хонорар.

Ответникът „Б.Х.С.“ ЕООД депозира писмен отговор на исковата молба в срок. Оспорва исковете като недопустими, поради липса у ищеца на активна процесуална легитимация за защита на процесните права. Посочва, че по делото не са ангажирани каквито и да е доказателства в подкрепа на изложените в исковата молба твърдения във връзка с авторството на процесните музикални произведения. Оспорва извършването на твърдяните в исковата молба нарушения. Счита, че доколкото нито ответникът асоциира конкретен свой туристически продукт или услуга с което и да е от процесните музикални произведения, нито евентуалното им използване е довело до повишаване на пазарния дял на ответника или друго положителен комерсиален ефект, то не би следвало да се дължи обезщетение. Възразява срещу дължимостта на обезщетението, поради обстоятелството, че от страна на ищеца не се твърди наличието на каквито и да е конкретни вреди. Прави възражение за изтекла погасителна давност по отношение на вземанията за обезщетение, претендирани на основание нарушения, извършени на 27.02.2012 г. в хотел „Пирин“ – гр. Банско.

Съдът е приел на осн. чл. 146, ал. 1, т. 4 от ГПК за безспорно и ненуждаещо се от доказване, обстоятелството, че „М.“ е сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и организация по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) за К.У.на А.П.на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели, както и обстоятелството, че „М.“ има договори за взаимно представителство с посочените в исковата молба чуждестранни организации за К.У.на авторски права, а именно – (GEMA), ASCAP, SABAM, PRS и BMI.

Съдът е указал на осн. чл. 146, ал. 1, т. 5 от ГПК, че е в доказателствена тежест на ищеца да ангажира доказателства, че посочените в исковата молба лица притежават А.П.върху музиката и текста на процесните музикални произведения, както и че тези А.П.са нарушени.

Съдът като прецени доводите на страните,събраните по делото доказателства ,приема следното от фактическа и правна страна :

Предявеният от ищеца иск е с правно основание Чл.94, ал.1 от ЗАПСП.Тази разпоредба следва да се разглежда като приложение на общия принцип на Чл.45 и следв. от ЗЗД в областта на авторското право и сродните му права-така наречената деликтна отговорност.За да се уважи един такъв иск ищецът трябва да докаже, че е носител на авторско право или на сродно на него право върху защитен от закона обект; че ответникът виновно и противоправно е нарушил това право и че в резултат на нарушението са му причинени вреди, в пряка и причинна връзка с него.

Доказването на имуществените вреди се осъществява като се установи какви са реално претърпените загуби от ищеца и какви ползи е пропуснал в следствие на нарушението.Доказването на неимуществените вреди става посредством гласни доказателства, както и от други допустими от процесуалния закон доказателствени средства, като размерът им се определя от съда по справедливост.

Първата предпоставка за уважаване на предявения иск е доказване на обстоятелствата, от които произтича активната легитимация на ищеца. В настоящия случай между страните не се спори, а и се установява, че ищецът „М.“ е сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и организация по чл.40 от Закона за авторското право и сродните му права за К.У.на А.П.на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели, както и обстоятелството, че „М.“ има договори за взаимно представителство с посочените в исковата молба чуждестранни организации за К.У.на авторски права- GEMA), ASCAP, SABAM, PRS и BMI.

Установява се, че тези организации изрично са упълномощили ищеца да ги представлява на територията на Р България за управлението и защита на авторските права, които упражняват тези организации. Това е видно от текста на всеки от договорите за двустранно представителство- страните по тях взаимно са си дали изключително право на територията на страната, на която действат да дават разрешение за всички публични изпълнения на музикални произведения, с текст или не, които представляват закриляни обекти по силата на разпоредбите на националното законодателство, двустранни спогодби и многостранни международни конвенции, чийто предмет са правата на автора/авторско право, интелектуална собственост и др./, които съществуват понастоящем или ще възникнат и станат обект на закрила през срока на действие на договора. По смисъла на всеки от договорите словосъчетанието „публични изпълнители“ включва всички звукове и изпълнения, които е възможно да бъдат чути от аудитория на което и да е мястото в рамките на територията на действие на всяко от договарящите дружества, независимо с помощта на какви средства, дали тези средства са познати и се използват или пък ще бъдат открити впоследствие и пуснати в експлоатация при срока на действие на договора.

От горното следва да се направи извода, че по силата на обсъдените по-горе договори посочените в исковата молба автори и чуждестранни организации за колективно упражняване и защита на А.П.са отстъпили на „М.“ правата по чл. 18, ал. 2, т. 1 и т. 10 от ЗАПСП – за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведенията от място и по време, индивидуални избрани от всеки от тях, съответно ищецът е упълномощен да упражнява права за съдебна защита на тези права, когато са накърнени от трети лица.

Същевременно между страните не се спори, а и от представените по делото и приети като доказателства административно-наказателна преписка по Наказателно постановление № 5027/04.08.2015год.; Наказателно постановление № 4163/02.09.2014год. и Наказателно постановление № 3045/12.10.2012год. се установява, че на 27.02.2012 г. в хотел „Пирин“ – гр. Банско, стопанисван от ответника, са изпълнени публично чрез звукозапис посредством озвучаване с телевизионен приемник песента „Winds of change“ в изпълнение на Scorpions с автoр на музиката и текста К.М., член на немското дружество за К.У.на права GEMA, песента „No ordinary“ в изпълнение на Love Shade с автори на музиката и текста Х.Ф.А.и С.К.М., членове на английското дружество за К.У.на А.П.PRS, и песента „Evening of love“ в изпълнение на Vaya Con Dios, с автори на музиката и текста А.О., член на американското дружество за К.У.на А.П.ASCAP, Д.К., член на белгийското дружество за управление на А.П.SABAM и С.Д.Р., член на американското дружество за управление на А.П.BMI; че на 23.01.2014 г. в бара на хотел „Мура“, находящ се в гр. Банско и стопанисван от ответника, са изпълнени публично чрез запис, посредством озвучаване с телевизионен приемник песента „Catch the raionbow“ в изпълнение на Rainbow с автори на музиката и текста Р.Б., член на английското дружество за К.У.на А.П.PRS и Рони Дио, член на американското дружество за управление на А.П.BMI, и песента „Umbrella“ в изпълнение на Rihanna с автори на муиката и текста Л.Т.Х., Ш.С.К., Т.Я.Н.и К.Е.С., членове на американското дружество за К.У.на А.П.ASCAP, че на 28.01.2015 г. в бара на хотел „Банско“, находящ се в гр. Банско, ул. „*******, стопанисван от ответника, са изпълнени публично чрез запис посредством озвучаване с телевизионен приемник песента „How come, how long“ в изпълнение на Babyface с автори на музиката и текста К.Б.Е., член на американското дружество за управление на А.П.BMI, и Стиви Уондър, член на американското дружество за управление на А.П.ASCAP, и песента „What took you so long“ в изпълнение на Е.Б. с автори на музиката и текста Е.Б., Д. Г., М.П.Х., Д.Т.А.М., Р.Ф.С.и Д.Т., членове на английското дружество за К.У.на А.П.PRS.

От приетата и неоспорена съдебно-техническа експертиза, изготвена от специалист по авторско право и чието заключение съдът кредитира изцяло като обективно и професионално изготвено се установява, че след запознаване от вещото лице със съдържанието на международната база данни за идентификация на правоносители I.P.I и за идентификация на произведения W.I.D, че авторите на горепосочените музикални произведения/музика и текст/, както към момента на извършване на твърдяните нарушения, така и към момента на предявяването на исковата молба са изброените по-горе композитори и автори на текстове.

От заключението на вещото лице съдебно-оценителна експертиза се установява, че претендираното обезщетение следва да бъде определено на базата на дължимото възнаграждение ако при публично използване на музикални и свързани с тях литературни произведения в заведения за хранене и развлечения и в места за настаняване за публично използване на произведения от репертоара на Музиаутор съобразно утвърдената от него тарифа, ако беше сключен договор за предоставяне правото на разпространение. Това дължимо възнаграждение е различно в зависимост от категоризацията на обекта, местата за настаняване и населеното място, като в последния може по преценка на Мюзикаутор да бъдат начислявани и отстъпки в определен процент. Конкретно възнаграждението на легло за предоставяне правото на разпространение в средство за подслон с категория 4 звезди, каквото представлява хотел „Пирин“, гр.Банско ще възлиза на 0,35 лева за период от един месец. Тъй като в хотел „Пирин“ има 68 стаи/или общо 136 броя легла/, то съгласно тези критерии и определените тарифни стойности общо дължимата сума на Музиаутор при наличието на договор за разрешаване на използването на музика със съгласието на сдружението би възлизала на 47, 60 лева на месец или общо на 95,20 лева на песен/като сбор от дължимото възнаграждение за музиката и текста на песента/. Или общият размер на възнаграждението за м. февруари за произведенията излъчени на 27.02.2012год. в хотел „Пирин“,гр.Банско ще възлиза на сумата от 285,60 лева.

Възнаграждението за използване на музикалното произведение, осъществено на 23.01.2014год. в бара на хотел „Мура“, в гр. Банско, който е с категоризация 2 звезди ще възлиза на 0,75 лева за период от един месец, като за 2014г. е предвидено, че възнаграждението се увеличава с коефицент 1,2. Тъй като в заведението за хранене и развлечение има капацитет 37 места на закрито, то съгласно тези критерии и определените тарифни стойности общо дължимата сума на Музиаутор при наличието на договор за разрешаване на използването на музика със съгласието на сдружението би възлизала на 33,30 лева на месец или общо на 66,60 лева на песен/като сбор от дължимото възнаграждение за музиката и текста на песента/. Или общият размер на възнаграждението за м. януари за произведенията излъчени на 23.01.2014год. в бара на хотел „Мура“, в гр. Банско ще възлиза на сумата от 133,20 лева.

Възнаграждението за използване на музикалното произведение, осъществено на 28.01.2015год. в бара на хотел „Банско“, в гр. Банско, който е с категоризация 3 звезди ще възлиза на 0,85 лева за период от един месец, като за 2015г. е предвидено, че възнаграждението се увеличава с коефицент 1,3. Тъй като в заведението за хранене и развлечение има капацитет 35 места на закрито, то съгласно тези критерии и определените тарифни стойности общо дължимата сума на Музиаутор при наличието на договор за разрешаване на използването на музика със съгласието на сдружението би възлизала на 38,68 лева на месец или общо на 77,36 лева на песен/като сбор от дължимото възнаграждение за музиката и текста на песента/. Или общият размер на възнаграждението за м. януари за произведенията излъчени на 28.01.2015год. в бара на хотел „Банско“, в гр. Банско ще възлиза на сумата от 154,72 лева.

При това положение общият размер на дължимото обезщетение за неправомерното излъчване и използване без съгласието на носителя на правото, респ. на представляващото го на територията на страната лица ще възлиза на сумата от 573,52 лева. При определяне размера на дължимото обезщетение не следва да се използват за база предвидените в Методиката на М. отстъпки, тъй като предоставянето на такива е по преценка на М. при сключването на всеки конкретен договор за предоставяне правото за разпространение на музикално произведение.

Предвид изложеното и на основание Чл.94, ал.1 от ЗАПСП ответникът следва да бъде осъден да заплати сумата 573,72 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за нарушаване на всяко от авторските права върху музиката и текста на процесните седем на брой музикални произведения, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 16.01.2017 г., до окончателното изплащане на сумата.

На осн. чл.78, ал.1 ГПК и с оглед на направеното искане ответникът следва да бъде осъден да заплати направените от ищеца разноски по производството в размер на 500 лева, съобразно с уважената част от предявените искове.

Водим от гореизложеното Софийски градски съд

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „Б.Х.С.“ ЕООД, ЕИК********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „М.“ – С.НА К., А.НА Л.П.и М.И.за К.У.на авторски права, Булстат ********, със седалище и адрес на управление *** сумата 573,72 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди за нарушаване на всяко от авторските права върху музиката и текста на процесните седем на брой музикални произведения, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 16.01.2017 г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля иска за разликата до пълния предявен размер.

ОСЪЖДА „Б.Х.С.“ ЕООД, ЕИК********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „М.“ – С.НА К., А.НА Л.П.и М.И.за К.У.на авторски права, Булстат ********, със седалище и адрес на управление *** сумата 500 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски по производството.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.