Чл. 97, ал. 1 ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Чл. 97, ал. 1, т. 6 ЗАПСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ДИАНА ГАНЕВА

СЕКРЕТАР: Г. Д.

ПРОКУРОР: ТИХА СТОЯНОВА

Разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 18 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата против Решение № 106/11.11.2016г., постановено по НАХД № 365/2016г. на Районен съд – Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 5818 от 21.06.2016г., с което, на основание чл.98а, ал.1, вр. с чл.97, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права, на „Макском – Кейбъл“ ЕООД, гр.Бургас с ЕИК ***, представлявано от управителя Н.Г.Р., е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл. трето от ЗАПСП.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като касаторът счита, че съдът не е обсъдил всички доказателства в тяхната съвкупност, поради което не е установил действителната фактическа обстановка, поради което и правните му изводи счита за неправилни. Излага доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на санкционираното дружество на соченото основание, поради което се иска отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не изпраща представител.

Ответникът по касация „Макском – Кейбъл“ ЕООД се представлява от управителя на дружеството, който моли за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на жалбата поради събраните множество косвени доказателства за извършеното нарушение от страна на дружеството.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд – Поморие е приел, че установената от административнонаказващия орган фактическа обстановка не е безспорно установена, което е довело и до неправилно ангажиране на отговорността на „Макском – Кейбъл“ ЕООД за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.3 от ЗАПСП. Преценил е, че наказващият орган е процедирал по начин, по който не може несъмнено да се докаже, че от страна на дружеството е било извършено вмененото му нарушение, като изводите на административнонаказващия орган са били направени въз основа на предположения, с оглед на което е отменил наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение не страда от сочените от касатора пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане.

Изпълнителното деяние на нарушението по чл.97, ал.1, т.6 от ЗАПСП представлява излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел на произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио – или телевизионни програми без съответно разрешение от страна на радио или телевизионната организация, която притежава правата по чл.91, ал.1 от ЗАПСП. Всяка една телевизионна програма е обект на интелектуална собственост по силата на чл.72 от ЗАПСП, като носителят на правата по чл.91, ал.1 от с.з. може да сключва лицензионни договори с кабелните оператори, срещу заплащането на възнаграждение за предаването й по кабел. Решаващият съд е обосновал извод, че в случая, в административнонаказателното производство не е доказано по несъмнен начин препредаването на програмата BTV CINEMA по смисъла на §1, т.17 от ДР на Закона за радиото и телевизията/ЗРТ/, тъй като не било установено, че изградената в хотел „Здравница Санта Марина“ локална мрежа за доставка на телевизионен сигнал е била свързана именно с мрежа на дружеството – ответник по касация. Изводът за това наказващият орган е направил въз основа на външни наблюдения, проследявайки кабел, излизащ от сградата, където се помещава офиса на дружеството, но без самият този офис да е бил посетен и на място в него да са направени констатации за наличието на мрежа (кабел), който да се идентифицира с този външен кабел, който е бил проследен по външните електрически стълбове. В този смисъл и настоящият съд приема, че нарушението не е било безспорно установено и това правилно е било преценено като основание за отмяна на издаденото наказателно постановление.

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVI-ти състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106/11.11.2016г., постановено по НАХД № 365/2016г. на Районен съд – Поморие.

Решението е окончателно.