Чл. 74 ЗАПСП

Чл. 79 ЗАПСП

Чл. 83 ЗАПСП

Чл. 83, ал. 5 ЗАПСП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

СЕКРЕТАР: Д. ТАКОВА

Като разгледа т.д. № 1140/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 83, ал. 5 ЗАПСП.

Ищецът М.Н., гражданин на Р.И., твърди, че в продължение на повече от десет години извършва дейност по организиране на балетни спектакли, като съдейства за сключване на договори с артисти-изпълнители и за осигуряване на материално-техническата обезпеченост на спектаклите /звуково оформление, наемане на костюми и т.н./. Поддържа, че в това си качество е участник и представител на артистична група, сформирана в края на 2010 г. под наименованието Балет София. Тази група поставила първите си балетни представления през декември 2010 г., а впоследствие – в същия си състав – изнесла и други представления в гр. С., Италия /през юли 2011 г./. Въпреки че наименованието на групата Балет София вече било използвано от посочения състав артисти-изпълнители, ответникът Р.Ю.Г. през ноември 2011 г. недобросъвестно регистрирала в Регистъра на наименованията на артистичните групи името на групата, като за нейни участници посочила себе си и лицето М.Ч.. Ищецът не бил упоменат като участник в групата, за която е регистрирано наименованието, поради което счита, че регистрираната група е различна от групата, ползвала до датата на регистрацията наименованието Балет София. За постигане на целите на заличаване на така извършената регистрация ищецът моли съда да установи факта на преждеползване. Претендира разноски.

Ответникът Р.Ю.Г. оспорва иска, като твърди, че артистите-изпълнители, участвали в сочените от ищеца представления, не са обединени в артистична група по смисъла на чл. 83 ЗАПСП, а са участвали в постановките като „гостуващи“ артисти. Дори да се приеме наличието на група, ответникът счита, че ищецът няма качеството на участник в нея с оглед извършваните от него единствено организаторски дейности. Претендира разноски.

Съдът, като съобрази събраните доказателства, достигна до следните фактически и правни изводи:

Безспорно между страните е, че на основание чл. 83 ЗАПСП под № 383/17.11.2011 г. е регистрирано наименование на артистична група Балет София, представлявана съгласно чл. 79 ЗАПСП от ответника Г.. Групата е с артистично-изпълнителска дейност, свързана с балетното изкуство, и е заявена с участници Г. и М.Ч..

Спорен е въпросът, дали преди датата на регистрация на това наименование същото е било използвано от друга група, участник в която е ищецът. Отговорът на този въпрос предполага да се установи обемът на понятието „участник в артистична група“, кому принадлежи правото на защита на наименованието на групата и при какви предпоставки се осъществява то.

Уредбата на регистриране на наименованието на артистичната група е законова /чл. 83 ЗАПСП/ и подзаконова /Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи/. От съвкупния анализ на разпоредбите, регулиращи процесните обществени отношения, е видно, че в производството по регистриране могат да се обособят няколко категории лица: 1. участници в групата /чл. 3, ал. 2, т. 4 НРНАГ/; 2. лица, упълномощени по чл. 3, ал. 1 НРНАГ; 3. лица, упълномощени по чл. 79 ЗАПСП вр. чл. 3, ал. 2, т. 3 НРНАГ. От обстоятелството, че те са изведени в различни разпоредби, се налага изводът, че участник в групата е по-тясно понятие от кръга на всички лица, които се посочват в заявлението за регистрация – извън кръга на участниците са както техният представител по пълномощие да извършва действия по регистрация, така и представителят им по чл. 79 ЗАПСП.

Участник в групата е това лице, което осъществява действия, обект на сродно авторско право – всеки участник в творческия процес по създаване и реализиране на изпълнението съгласно чл. 74 ЗАПСП /музикант, танцьор, озвучител, режисьор, хореограф и т.н./. Лицата, имащи отношение само към търговската реализация на изпълнението, нямат качеството на участници в артистична група по смисъла на чл. 79 ЗАПСП, тъй като не се явяват „артист-изпълнител“ по смисъла на чл. 74 ЗАПСП.

Според настоящия състав правото на защита на наименованието на артистичната група принадлежи само на участник в нея. Това е част от правомощията, включени в сродното авторско право на артиста-изпълнител – когато участва в колективно изпълнение, участникът може да участва и в регистрирането на наименование на този колектив, съответно да защитава правото на регистриране срещу трети лица /така, както артистът-изпълнител може да защитава неимущественото право да бъде посочван като изпълнител, така същият може да защитава и неимущественото право да участва в колективни изпълнения под определено наименование/. От своя страна упълномощените по чл. 3, ал. 1 НРНАГ са лица, действащи от името и за сметка на участниците в групата, а упълномощените по чл. 79 ЗАПСП са лица, които имат отношение само към правото да се използва авторския продукт от трети лица без да имат самостоятелно право на регистрация /освен ако наред с това си качество са и участници в групата в тесния смисъл на понятието/. Следователно те нямат и самостоятелно право на защита на правото на регистрация.

Установява се, че ищецът в настоящото производство е имал отношение към организиране на група с цел представяне на произведения на балетното изкуство, като е съдействал за сключване на договори за провеждане на спектакли, за наемане на костюми, организиране на пътуванията в чужбина. Същият обаче не е участвал в колективно изпълнение по смисъла на чл. 79 ЗАПСП, тъй като не е изпълнявал в този колектив действия, предмет на сродно авторско право. Ето защо същият няма право на защита на това наименование, вкл. чрез установяване на недобросъвестното му регистриране от трето лице. Обстоятелството, че третото лице, регистрирало наименованието, също е действало в нарушение на материално-правните разпоредби за това /напр. посочено е за участник без да има това качество/, може да обуслови други права, различни от предявените в настоящото производство, вкл. права, произтичащи от правото на вече регистрираната търговска марка.

Дори да се приеме, че правото на защита на наименованието на артистичната група принадлежи и на лица, които не осъществяват пряко действия, включени в обхвата на сродното авторско право /изпълнители/, то искът е неоснователен поради недоказване съществуването на две различни артистични групи. От събраните гласни доказателствени средства се установява, че под организаторството, осъществявано както от ищеца, така и от ответника, са изпълнявани балетни постановки в страната и в чужбина с участието на балетисти с относително постоянен състав, сред които и разпитаните свидетели П., М. и Т.. Основното ядро на състава, участвал в организираните от страните представления, е било сформирано от балетисти към Русенската опера, а балетистите от Софийската опера са взимали участие „като гости“ /според свидетеля П./, „гостуващи изпълнители“ /според свидетеля М./. Този състав от участници в колективните изпълнения е различен от заявения при регистрацията на процесното наименование състав на артистичната група – в последния са включени ответникът Г. и лицето М.Ч., за която се установи, че е „балетен човек, артист“, без да се установи конкретно нейно участие в доказаните представления на групата.

От изложеното обаче съдът не може да направи категоричен извод, че в обективната действителност са съществували две относително самостоятелни, обособени групи с различен субектен състав. Необходимо е да се прави разлика между съществуването на две отделни групи, ползващи едно и също наименование /в който случай единствено може да е налице институтът на преждеползването/, и наличието на регистрация на една съществуваща група с неправилно посочване на нейните участници. В първия случай – когато в обективната действителност съществуват две отделни групи – регистрирането на наименованието може да се защитава по реда на чл. 83, ал. 5 ЗАПСП, докато във втория случай е налице спор относно кръга участници в една обективно съществуваща група, който спор не може да бъде решен по пътя на установяване на преждеползването. Това е така, защото във втория случай се установява обективното съществуване само на една група, а не на две, какъвто е фактическият състав на чл. 83, ал. 5 ЗАПСП.

Както беше посочено, в процесния случай се установява, че една артистична група, ползваща наименованието Балет София, е осъществявала колективни изпълнения с участници от Русенската и Софийската опера. Тази група е била организирана със съвместните действия на страните по делото – избор на време и място за представления, осъществяване на техническата обезпеченост и т.н. Към момента на процесната регистрация – 2011 г. – не се установява друга, самостоятелно обособена група, с различен състав, да е имала колективни изпълнения и като такава да е регистрирала наименованието. Фактът на регистрацията на името не е конститутивен за възникване на групата – напротив, именно съществуването на групата под формата на колективно изпълнение по смисъла на чл. 79 ЗАПСП е основание за регистриране на ползваното от нея име. Ето защо, самата регистрация на група с определен кръг участници не води до извода, че такава група действително е съществувала.

Поради това според настоящия състав е налице не преждеползване от една група на името, регистрирано от друга група, а неправилно вписване на участниците в групата, чието наименование е регистрирано. Това не попада във фактическия състав на преждеползването. В случай, че ищецът търпи вреди от така извършената неправилна регистрация, същите могат да бъдат обезщетени по съответния ред /разбира се, само ако се установи, че ищецът е имал право на заявяването му като участник и от това незаявяване търпи вреди/.

По изложените съображения – липса на качеството „участник в колективно изпълнение“ за ищеца и липса на конкуриращо ползване от втора /разична/ артистична група искът следва да бъде отхвърлен.

По разноските:

Ищецът следва да заплати на ответника сумата от 1505 лв. разноски.

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Н., гражданин на Р.И., ЛЧН********, срещу Р.Ю.Г., ЕГН **********, иск с правно основание чл. 83, ал. 5 ЗАПСП за установяване преждеползване на наименованието Балет София, регистрирано като наименование на артистична група в Регистъра на наименованията на артистичните групи в Министерство на културата под № 383/17.11.2011 г.

ОСЪЖДА М.Н., гражданин на Р.И., ЛЧН********, да заплати на Р.Ю.Г., ЕГН **********, на основание чл. 78, ал. 3 ГПК сумата от 1505 лв. разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.