Наследяване на авторското право.
От самото начало на защитата на авторските права идеята установява, че срокът на закрила трябва да бъде свързан с живота на автора. По-късно продължителността на защитата е удължена отвъд естествената продължителност на живота му. В началото на 20 век тя е била само 10 години след смъртта на авторите.
В българския закон за авторско право в сила от 19.11.1951г., в редакцията си до изменението през 1956г. предвижда, че авторското право е пожизнено, като след смъртта на автора същото преминава върху неговите наследници – за съпругата пожизнено, а за децата до навършване на пълнолетие. Впоследствие кръгът на наследниците е разширен като се включват и родителите, а в редакцията след 1993 година наследяването е по общият ред.
Чл.17 от ЗАПСП урежда упражняването на някои от неимуществените права на автора от неговите наследници. Законът изрично посочва, че правото да променя произведението си и правото да да спре използването на произведението поради промени в убежденията си не могат да се упражняват от наследниците.
– 72 –
Съгласно чл.32 от ЗАПСП „След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници по завещание и по закон съгласно Закона за наследството“. Кръгът на наследниците трябва да бъде определен в съответствие със закона 3а наследството, в сила към момента, в който авторът е починал. Авторското право се наследява до края на срока на закрила. Наследниците могат да упражняват не само имуществените, но и неимуществените права. Изключение правят две от неимуществените права-правото да променят произведението и правото да спрат използваенто на произведението от трети лица, поради промяна в убежеденията. Със смъртта на автора тези две права се погасяват и не може да бъдат упражнявани от наследниците.
Ако авторът няма наследници или наследниците починат преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата, която го упражнява до изтичане на срока, чрез Министерството на културата. В случай че починалият автор или негов наследник е бил член на организация за колективно управление на права, тези права продължават да се упражняват до края на срока на времетраенето им от организацията, за нейна сметка75.