Многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения
Глава единадесета „и“ от ЗАПСП се съдържа реда 3а многотериториалното резрешаване на използването в интернет на музикални произведения. Този ред се прилага и по отношение разрешаването на използване в интернет на литературни произведения, свързани с музика, както и по отношение на музикални произведения, включени във филм или в друго аудио-визуално произведение. От обхвата на тази глава са изключени разрешенията за използването в интернет на музикални произведения под формата на партитури. Тази глава не се прилага за организациите за колективно управление на права, когато те предоставят разрешение за многотериториално използване в интернет на музикални произведения на радио- или телевизионни организации, чиито програми се използват в интернет едновременно или след първоначалното им излъчване, включително в материали като предварителни прегледи и самопромоционални съобщения, които са спомагателни към началните радио- или телевизионни програми.
Организациите за колективно управление на права са единствените субекти, които законът допуска да извършват многотериториално разрешаване на използването по интернет на музикални произведения. Основните функции, които организациите изпълняват са: обработване на данни по електронен път по ефикасен и прозрачен начин, идентифициране на репертоара и проследяване на използването му. Те събират приходите от управлението на правата и разпределят сумите, дължими на носителите на права.
на изборните органи на управление и надзор и представляващите лица; общата политика за разпределение на суми, дължими на носителите на права;общата политика за удръжките за собствената издръжка; общата политика за удръжките от приходи от колективно управление на права и от приходи от инвестиране на приходите от колективно управление на права, включително удръжки за социални, културни или образователни услуги, различни от удръжките за собствената издръжка; списък на договорите за взаимно представителство и споразуменията за представителство, както и наименованията на организациите или независимите дружества, с които са сключенщобщата политика за използването на суми, които не може да бъдат разпределени; списък на членовете; списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от неякакто и категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се отнася; списък на носителите на права, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения; реда за разглеждане на жалби и решаване на спорове.
– 85 –
Организацията 3а колективно управление на права е задължена да:
установява точно, изцяло или частично, музикалните
произведения, които е упълномощена да представлява;
установява точно, изцяло или частично, по отношение на всяка
релевантна територия правата и техните носители за всяко
музикално произведение или част от него, които е
упълномощена да представлява;
използва уникални кодове за идентифициране на носителите на
права и музикалните произведения, като държи сметка, ако е
възможно, за стандартите и практиките, прилагани на
международно ниво или на ниво Европейски съюз;
използва подходящи средства за установяване и отстраняване,
бързо и ефективно, на несъответствия в данните, с които
разполагат другите организации за колективно управление на
права, които разрешават многотериториалното използване в
интернет на музикални произведения.
Законът издига точността и прозрачността на информацията, като основни принципи при разрешаването на използването по интернет на произведенията.
След получаване на мотивирано искане Организацията изпраща актуална информация за произведенията, които представлява, правата върху тях и обхвата на представителството по територия. Тя е длъжна, без отправено искане, по нейна инициатива да изпраща на доставчиците на услуги в интернет актуална информация, позволяваща идентифицирането на музикалния репертоар, който представлява. Информацията трябва да е точнау актуална и да се предоставя в съответствие със стандартите и практиките, прилагани при обмяна на данни на международно ниво или на ниво Европейски съюз.
Разпределянето на получените възнаграждения на носителите на права следва да се извършва в разумен срок. Ако има забавяне, то може да е само по причини дължащи се на доставчика на услугата.
Организациите за колективно управление на права сключват споразумения за представителство, с което едната организация упълномощава другата да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения от своя репертоар. Това споразумение може да бъде само на неизключителна основа. Упълномощаващата организация информира своите членове за условията на споразумението, включително за срока на действието му
– 86 –
и 3а разходите по услугите. Упълномощената организация информира упълномощаващата организация за условията, при които дава разрешение за използване в интернет на репертоара, предмет на споразумението, включително за видовете права и произведения, размера на възнаграждението, срока на разрешението, сроковете за плащане и обхванатите територии.