Колективно управление на права I. Източници. Уредба в правото на ЕС.
През 2014г. в ЕС се прие Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар текст от значение за ЕИП. Във връзка с тази Директива българският Закон за авторско право и сродните права претърпя сериозно изменение в тази му част76.
Национално право (ЗАПСП)
От 29 март 2018 година са в сила новите правила, съгласно които се извършва колективното управление на авторски или сродни на тях права. Това е дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на права в тяхна обща полза. Тази дейност включва в себе си:
75 Вж. Каменова, Цв. Международно и национално авторско право, С:ИПН БАН, 2004, с. 96-97.
76 Вж. Саракинов, Г. Колективно управление на авторски и сродни права, Сиби, 2008.
– 73 –
1. отстъпване на ползватели на права върху обекти на закрила;
2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими възнаграждения, включително компенсационни;
3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
4. защита на управляваните права, включително и съдебна защита;
5. мониторинг върху начина, по който правата се упражняват.
Съгласно чл.94 ал.3 от закона: „Не се смята за колективно
управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудио-визуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права“.
II. Субекти на колективно управление на права
Допуска се колективното управление на права да се извършва от два вида субекти: организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права.
1. Организация за колективно управление на права. Регистрация.
Организациите за колективно управление на права се учредяват, управляват и контролират от своите членове – носители на права. Организациите сключват договори с носители на права или с други организации със същата дейност за взаимно представителство, по силата на които, организацията се упълномощава да извършва колективно управление на права. Тази дейност следва да бъде единствена или основна дейност на организацията. Тя не може да упражнява по занятие дейности, при които произведения или други обекти на закрила се използват по смисъла на ЗАПСП.
Организациите за колективно управление на права са сдружения с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и вписани в регистъра за юридически лица с нестопанска цел към Агенция по вписвания, съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ЗТРРЮЛНЦ). Това означава, че за неуредените в ЗАПСП случаи се прилага ЗЮЛНЦ. За да упражняват
– 74 –
дейност по колективно управление на права е необходима и регистрация от министъра на културата, който води и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация за колективно управление на права. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата77. Завляние за регистрация се подават от сдружение с нестопанска цел или търговско дружество, регистрирано по българското законодателство или по
законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или лице, което има право да управлява колективно авторски или сродни права съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или на трета държава.
Заявлението за регистрация се подава на български или с превод на български език, и е по утвърден образец. В него се посочват правният статут на заявителя, категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които се иска регистрация, както и налице ли са условията за регистрация. В чл.9461 са изброени изчерпателно документите, които следва да бъдат приложени.
Регистрацията се извършва от министъра на културата, в случаите когато:
заявителят е упълномощен с два или повече писмени договора
с носители на права или от друга организация за колективно
управление на права по силата на договор за взаимно
представителство да извършва от нейно име колективно
управление на права съгласно посоченото в заявлението;
заявителят отговаря на условията по чл. 94ф1, ако
заявлението е за многотериториално разрешаване на
използването в интернет на музикални произведения по глава
единадесета „и“;
уставът, съответно дружественият договор или
учредителният акт на заявителя предвижда колективно
управление на категориите права, видовете права,
произведения или други обекти на закрила, за които се отнася
77 Вж. регистъра http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=456&sp=0&t=0&z=0.
– 75 –
искането 3а регистрация, като единствена или основна дейност;
Заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
Заявлението 3а регистрация е подадено след изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията.
Подадените документи се разглеждат в двумесечен срок. Отказът за регистрация може да бъде оспорван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Ако заповедта на министира регистрира организацията се издава и удостоверение за регистрация. Удостоверението е безсрочно. При промяна във вписаните обстоятелства регистрираното лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната уведомява министъра на културата и представя заверени копия от съответните документи.
Когато заявлението е за регистрация на организация за колективно управление на права за многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от страна на носителите на авторски права и по време на процедурата по регистрация постъпи заявление от друго сдружение с нестопанска цел, регистрация получава заявителят, който вече е регистриран за колективно управление на такива права на територията на Р България, а когато няма такова – заявителят с по-широка представителност.
В случай че вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят трябва да представи споразумение за представителство с регистрираната организация.
Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права за излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел, публично изпълнение или предлагане по безжичен път или по кабел и за това вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят получава регистрация след представяне на споразумение за представителство с вече регистрираната организация. Регистрираната организация не може необосновано да отказва сключването на такова споразумение. Необоснован е отказът, когато основанията за него не са свързани със съдържанието на споразумението за представителство и/или с регистрацията на организацията за колективно управление на права.
– 76 –
Споразумение 3а представителство не се изисква, когато
Заявлението 3а регистрация е подадено от заявител – независимо
дружество за управление на права, и се отнася до колективно управление
на права за публично изпълнение чрез озвучаване на публично достъпни
помещения, площи и превозни средства. Заявителят поддържа на
интернет страницата си информация за възложеното от носители на
права колективно управление на права: носител на права, категории
права, видове права, произведения и други обекти на закрила, срок и
територия.
Споразумението за представителство задължително
съдържа уговорки относно:
упълномощаването на регистрираната организация да
разрешава използването на произведенията и другите
обекти на закрила, за които на заявителя е възложено
колективно управление на права;
упълномощаването на регистрираната организация да
събира съгласно своите тарифи възнагражденията, дължими
за използването;
категориите права, видовете права, произведения и други
обекти на закрила, както и носителите на права, за които
споразумението се отнася;
видовете произведения и други обекти на закрила, за които
на заявителя е възложено колективно управление на права;
срока и територията на представителството;
доказателствата от заявителя относно представляваните
от него носители на права и произведения и други обекти на
закрила, както и периодичността на актуализирането им;
начина за определяне на дела от събраните възнаграждения,
дължими на заявителя съгласно използването на
произведенията и другите обекти на закрила, за които е
възложено колективното управление на права, и сроковете за
изплащането им на заявителя; регистрираната организация
не носи отговорност за последващото разпределение на
възнагражденията, изплатени на заявителя;
начина за обмяна на информация за идентифициране на
произведенията или другите обекти на закрила и
носителите на права;
– 77 –
начина и срока за уреждане на отношенията между страните
по споразумението и ползвателите при прекратяване или
разваляне на споразумението за представителство;
начина и срока за уведомяване на министъра на културата за
прекратяването или развалянето на споразумението за
представителство, който не може да бъде по-дълъг от 14 дни
от прекратяването или развалянето.
Учредяване на организация 3а колективно управление на права.
Организациите 3а колективно управление на права се учредяват, управляват и контролират от своите членове – носители на права. Членове на организация за колективно управление на права могат да бъдат физически и юридически лица – носители на права, други организации за колективно управление на права, сдружения на носители на права и други организации, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията. Изискванията за членство се публикуват на интернет страницата на организацията за колективно управление на права. Принципът е, че организацията не може да отказва членство на лице, което желае да упълномощи организацията да управлява авторските му права. Допуска се изключение в два случая:
• когато лицето иска да се управляват негови права, които не влизат в предмета на дейност на организацията;
• когато лицето се представлява и от друга организация, която вече е член на организацията за колективно управление на права.
Отказите за приемане на членство са писмени и мотивирани. Членовете имат право да бъдат информирани за дейността на организацията, както и да участват при взимането на решения свързани с тази дейност. Достапът до информация следва да бъде улеснен, затова законът изисква от организациите да създадат условия за електронна комуникация между тях.
Като лице с нестопанска цел, организацията за колективно управление на права не може да реализира печалба и е длъжна да разпределя и изплаща всички суми, получени от колективното управление на права, между носителите на права, след като удържи необходимото за издръжката на своята дейност. Дейността на организацията се осъществява в интерес на лицата, чиито права управлява, и не може да им налага задължения, които не са обективно
– 78 –
необходими 3а защитата на правата и интересите им или 3а ефективното им управление.
Върховен орган на организацията е общото събрание. Всеки член има право да участва в обощото събрание и да гласува по поставените въпроси в дневния ред, освен ако в устава е предвидено друго. Ограничения могат да бъдат налагани само съглсно два критерия: продължителност на членството и/или размер на получените или дължимите суми от организацията. Тези ограничения следва да бъдат установени по „справедлив и пропорционален начин“.
Ако в организацията има различни категории членове в зависимост от категориите права или видовете произведения и други обекти на закрила, включително по жанрове, те трябва да бъдат справедливо и балансирано представени в общото събрание. Когато се гласува в общото събрание и член на общото събрание е упълномощил писмено и изрично друго лице от общото събрание да го представлява, то е необходимо упълномощителят и упълномощеният да принадлежат към една категория членство или една и съща група права. В противен случай е налице конфликт на интереси.
Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. Общото събрание взема решения за:
приемане, изменение и допълване на устава;
избира и освобождава членовете на управителния съвет и на надзорния съвет;
одобрява размера на възнагражденията и другите придобивки, които членовете на управителния съвет и на надзорния съвет получават от организацията;
взема решение за прекратяване на организацията; 5. приема, изменя и допълва правилата за разпределение на приходите от колективно управление на права;
взема решения относно:а)правилата за използване на сумите, които не могат да бъдат разпределени; б) общата инвестиционна политика по отношение приходите от колективното управление на права и от инвестираните приходи от колективното управление на права; в) общата политика относно удръжките от приходите от колективното управление на права и от всеки приход от инвестирането на
– 79 –
тези приходи; г) използването на сумите, които не могат да бъдат разпределени.
Тези правомощия не могат да бъдат изземвани от други органи на организацията, освен ако по решение на общото събрание, част от тях не бъдат делегирани на контролния съвет.
Основен орган на управление на организациите за колективно управление на права е Управителният съвет. Правомощията на управителният съвет се посочват в устава на организацията.
Надзорният съвет е органът, който наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на лицата, които управляват организацията, включително изпълнението на решенията на общото събрание. В устава на организацията могат да бъдат предвидени и други правомощия. Управителният и надзорният съвет се отчитат пред общото събрание веднъж годишно.
2. Независимо дружество 3а управление на права
Независимо дружество за управление на права е търговско дружество, което не се притежава и не се контролира пряко или непряко, изцяло или частично от носители на права и e упълномощено по договори с носители на права да извършва дейност по колективно управление им управление. Макар и търговски дружества, те не могат да извършват друга търговска дейност, освен като придружаваща основната дейност на дружеството по управление на авторските права. Тези дружества се регистрират в търговския регистър към Агензцията по вписвния, по реда на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ. За да упражняват дейност по колективно управление на права е необходима допълнителната регисрация от министъра на културата по реда на ЗАПСП, съответна на регистрацията на организациите за колективно управление на права.
Договорите с носителите на права влизат в сила от деня на издаването на удостоверение за регистрация на независимото дружество.
Упълномощаването за колективно управление на права се извършва писмено и изрично за всяка категория права, видове права, видове произведения или други видове обекти на закрила.
За различните видове права или различните видове произведения, носителят на права може да предостави управлението на различни организации. Носителят на права може да дава индивидуално разрешение за използване с нетърговска цел на обекта на закрила, но е длъжен да уведомява организацията за колективно управление на права. Във всички
– 80 –
останали случаи индивидуалното отстъпване на права 3а използване на произведението, трябва да е допустимо от устава на организацията, като носителят на права отново дължи уведомление.
Носителят на права може да прекрати упълномощаването на организацията за колективно управление на права или да оттегли от нея колективното управление на отделни права или видове права за избрани от него територии с писмено предизвестие, чийто срок е не по-дълъг от 6 месеца. Организацията за колективно управление на права може да предвиди в устава си, че такова прекратяване или оттегляне има действие от началото на следващата календарна година. Когато колективното управление на права е задължително, носителят на права може да упълномощи само друга организация за колективно управление на права. Всички суми постъпили до влизане в сила на прекратяването, както и всички суми постъпили след пракратяването, но по дадено разрешение преди това са дължими на носителя на правата. Организация за колективно управление на права не може да ограничава упражняването на правата по прекратяване на договора или изплащане на възнаграждения с поставянето на допълнителни условия.
III. Управление на приходите от колективното управление на права.
Правила 3а инвестиране
Приходите се инвестират изцяло в интерес на носителите на правата, в съответствие с общата инвестиционна политика и политиката на управление на риска.
Инвестирането трябва да съответства и на следните изисквания, посочени в чл.94л ал.3, а именно:
когато е налице потенциален конфликт на интереси, организацията гарантира, че инвестициите са направени само в интерес на носителите на права;
активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на
инвестицията като цяло;
активите се разпределят така, че да се избегне прекомерната зависимост от определен актив, както и прекомерното акумулиране на риск в инвестициите.
Правила 3а удръжки от организацията
Удръжките се определят въз основа на обективни критерии и трябва да са съобразени с услугите, предоставени на носителите на
– 81 –
права. Когато се предоставят социални, културни или образователни услуги, финансирани със средства на организацията, критерия за разпределението им, достъпа до тях и техния обхват следва да са справедливи и прозрачни. Удръжките следва да са равни на докуменираните разходи по колективно управление на права извършени от организацията. Като ЮЛНЦ нейна крайна цел не може да бъде формирането на печалба.
Разпределение на дължимите суми на носителите на права
В срок не по-късно от 30 септември, следваща годината, в която сумите са събрани, организацията изплаща на носителите на права техните възнаграждения. Този срок може да не бъде спазен единствено по обективни причини свързани с получаването на информация от ползвателите.
Организацията за колективно управление на права или неин колективен член, който представлява носители на права, разпределя и изплаща редовно, точно и с дължимата грижа дължимите суми съгласно правилата за разпределение на приходите от колективно управление на права. Организацията има за задължение да предприема действия с идентифицирането на носителите на права и установяването на тяхното местонахождения, като част от дължимата грижа по редовното и точно разпределяне и изплащане на възнагражденията.
До края на календарната година организацията за колективно управление на права предоставя достъп до информацията за произведенията и другите обекти на закрила, за които един или повече носители на права не са били идентифицирани или чието местонахождение не е било установено. Достъп до информацията получават както носителите на права, които организацията представлява, така и до организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство.
Когато носителите на права не могат да бъдат идентифицирани или местонахождението им не може да бъде установено, в едногодишен срок след изтичането на края на календарната година, в която са станали изискуеми, организацията за колективно управление на права оповестява публично на интернет страницата си информацията относно заглавието на произведението, името на носителя на права (респ. издател или продуцент), както и всяка друга информация, която би могла да помогне за идентифицирането на носителя на правата. Ако въпреки това не се открият носителите на правата и поради това
– 82 –
дължимите възнаграждения не могат да бъдат разпределени в тригодишен срок, считано от края на годината, през която са събрани, тези възнаграждения се смятат за неподлежащи на разпределение. Общото събрание взема решение как да бъдат разходвани тези суми. Освен за финансиране на социални, културни и образователни дейности, те могат да бъдат разходвани и в полза на носителите на права.
IV. Отношения с ползвателите. Отстъпване на права 3а използване.
Организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права може да отстъпват на ползвател само права, за които изрично са упълномощени или ги представляват по договор за взаимно представителство. Те могат да отстъпват на ползвател само права в рамките на категориите и видовете права и за обекти на закрила, вписани в удостоверението за регистрация. Ако законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само чрез организация за колективно управление на права, всяка регистрирана организация за управлението на съответните права, действа и от името на носители, които не са нейни членове. Тя е длъжна да урежда отношенията си с тях при същите условия, както с членовете си.
Отстъпването на права на ползватели се извършва чрез сключването на договор, чийте предмет е колективно управляваните права за използване на произведения или на други обекти на закрила. Страни по договора са организацията за колективно управление на права или независимото дружество, от една страна, а от друга ползвателят на който се отстъпват правата за използване на произведенията или други обекти на закрила. Всяка една от страните е длъжна да предостави на другата страна информацията, необходима за сключването на договор. Постъпването на искане от ползвател за сключване на договор за отстъпване на колективно управляваните права, задължава организацията да изпрати проект на договор, заедно с тарифата си за съответния вид използване или ако отказва да сключи договор с този ползвател трябва да се мотивира. Тя предоставя на ползвателя и списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, обектите за които се отнася несъгласието, както и категориите видове права, за които това несъгласие се отнася.
Ползвател, който е сключил договор с организация за колективно управление на права, предоставя наличната при него информация под
– 83 –
формата на отчет 3а използването на отстъпените му права. Той е длъжен да предостави цялата налична информация, която позволява точното определяне, събиране и изплащане на възнагражденията на носителите на правата.
V. Отношения с други организации 3а колективно управление на права
Организациите за колективно управление на права сключват договори за взаимно представителство, в които се уреждат всички въпроси свързани със събирането, разпределението и изплащането на сумите събирани от представляваните от тях права и от инвестирането на тези суми. Условията по изплащането, особено по отношение на размерите на възнаграждение не могат да бъдат различни от тарифите, които се прилагат за останалите носители на авторски права, които организациите представляват. Удръжки, извзън обичайните, свързани с издръжката на организацията могат да бъдат правени, само ако изрично са договорени в договорите за взаимно представителство. Разпределението и изплащането на дължимите суми става при условията и сроковете, които се прилагат към всички членове на организацията.
Информация предоставяна на другите организации за колективно управление на права
Организацията за колективно управление на права имат задължение да предоставят информация в електронен вид най-малко веднъж годишно на другите организации, с които имат сключени договори за взаимно представителство. Тази информация се отнася да определен период и нейното минимално съдържание е определено в чл. 94т от закона. За получаването на допълнителна информация носителите на права и организациите трябва да се обосноват.
Отделно от задължението за уведомяване на своите контрагенти, организациите имат задължения да оповестяват публично информацията, която касае обществен интерес. Тази информация следва да се поддържа актуална и да се публикува на интернет страницата на организацията78. публикацията съдържа най-малко
следната информация.
78 Публикацията съдържа най-малко следната информация: съдържанието на устава; условия за прекратяване на упълномощаването за колективно управление на права, ако те не са включени в устава; стандартни договори за отстъпване на колективно управляваните права и действащите тарифи, включително предвидените отстъпки; списък на членовете