Административноправна защата.
Наред с гражданскоправната защита ЗАПСП предвижда и административноправна защита при нарушаване на защитените от него права. Тя се състои в определени правомощия на Министъра на културата и на митническите органи да предприемат определени административни действия при извършване на нарушения на авторски и сродни права, които са уредени в чл.96б – 98г от закона.
Тези действия могат да се разделят на три групи.
Първата от тях е мерки, които се прилагат от митническите органи на границата (96б – 96д ЗАПСП). Осигуряването на защита на правата върху интелектуалната собственост на границата, на мястото, където се намират или където следва да се намират стоките под митнически надзор или митнически контрол, е ефикасен начин за бързо и ефективно предоставяне на правна защита на притежателя на правото, както и на ползвателите и групите производители.
Носителят на авторско и други упълномощени лица могат да поискат от митническите органи да задържат стоки, пренасяни през
118 Съдебното решение е достъпно в: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-484/14.
119 Вж. решение Bericap Zarodastechnikai, C 180/11, EU:C:2012:717, точка 75.
– 117 –
държавната граница на Р България, 3а които има основание да се смята, че нарушават закриляно от закона право. Не се задържат стоки с нетърговски характер, пренасяни като част от багажа на пътници, при условие че са в количество, определено за безмитен внос или износ. След задържането молителят трябва да започне съдебна процедура, в рамките на която да докаже твърдяното от него нарушение. Ако в срок 10 работни дни, след като е бил уведомен за задържането, молителят не представи доказателства, че е започната процедура пред съответния съд за решаване на спора по същество или че е допуснато обезпечение, митническите органи освобождават задържаните стоки при условие, че са спазени всички изисквания за редовен внос или износ.
Задържане може да се постанови от митническите органи не само по искане на носителя на защитеното право, но и служебно от органа или по искане на друг държавен орган, което е още един показател за засилената защита на авторското право в закона.
Когато нарушенията на авторското право се извършва при митническа обработка на стоките от митнически органи в държава членка, различна от държавата члетка на носителя на правото, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи. Регламентът въвежда ефективна процедура за административно сътрудничество с кратки административни срокове. Съгласно Регламента държавите членки определят компетентни митнически служби, които получават заявления по регламента за намеса. Компетентната митническа служба уведомява подателя за своето решение, с което удовлетворява или отхвърля заявлението, в срок от 30 работни дни от получаването на заявлението. Когато компетентният митнически орган уважи заявлението, той отлага вдигането на стоките или ги задържа, освен в случая на бързоразвалящи се стоки. Митническите органи предоставят на притежателя на решението и на декларатора или държателя на стоките възможност да инспектират стоките, чието вдигане е отложено или които са задържани. Митническите органи могат да вземат представителни проби за стоките единствено с цел анализ и улесняване на последващата процедура по отношение на фалшифицирани и пиратски стоки. Регламентът предвижда и процедура за унищожаване на стоките.
– 118 –
Втората група административни мерки (чл.96е от ЗАПСП), се изразяват в правомощията на министъра на културата да налага принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения на закона. Министърът има следните правомощия:
• да разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението на този закон;
• да разпореди писмено на нарушителя предприемането на конкретни мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
• да изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението на този закон и ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние;
• да разпореди прекратяване на всяко нарушение на този закон и ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване на нарушението обществено достояние.
Принудителните административни мерки се прилагат с мотивирана заповед. В заповедта се определят видът на принудителната административна мярка, както и подходящ срок, в който да се представят доказателства за нейното изпълнение. Заповедта, с която е приложена принудителна административна мярка, подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Последната група административни правомощия се състои в ангажирането на административно-наказателната отговорност на лицата, които нарушават защитени от защкона права. Законът изброява шестнайсет вида незаконни дейности, които се наказват с глоба, освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. Когато е налице случай на второ и последващо нарушение в рамките на една година от датата на първото наказание, глобата е в петкратен размер.
В случаите на системни нарушения мястото за извършване на нарушението, което може да е магазин, студио, места за забавление, киносалон, театър, и други подобни, се запечатва за срок от три до шест месеца. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва от министъра на културата по Закона за административните нарушения и наказания. Събраните суми от глобите се разходват само за развитието на културата и за защита на авторското право.