Нарушения и средства за защита
Изключителното право, предоставено от чл. 19, ал. 2 от ЗПД дава право на собственика на дизайн да изключи трети лица от следните действия:
а) използването на дизайна чрез производство на продукт;
б)
внос, предлагане на пазара и продажба на продукт, който
възпроизвежда защитения дизайн;
в)
съхраняване на такъв продукт за горните цели.
315 На това основание, регистрацията може да бъде заличена служебно и от Патентното ведомство.
– 211 –
Чл. 55 от ЗПД предоставя на притежателя на промишлен дизайн правото да образува производство за нарушение в съответствие с разпоредбите на ЗЗД (гражданска отговорност), когато правата му са нарушени. Всички искове за нарушение на марка са допустими и за нарушаване на правото върху промишления дизайн.316 Освен това всяко заинтересовано лице може да заведе дело в Софийски градски съд, за да установи правото на преждеползване на дизайн, на служебен дизайн и авторство или съавторство на дизайн.
Административната и наказателна отговорност са уредени в чл. 65 от ЗПД, който предвижда същите санкции, които са предвидени за нарушение на марка. Такива стоки се конфискуват в полза на държавата, независимо чия собственост са те и след това се унищожават в присъствието на титуляря или упълномощеното лице.317
В някои случаи Патентното ведомство, което е упълномощено и задължено служебно да следи за такива нарушения и да налага административни наказания, трябва да конфискува стоките на склад, преди да са били пуснати на пазара, независимо от собствеността върху тези продукти. Конфискацията може да бъде наложена не само от Патентното ведомство, но и от съд, който решава спорове за неразрешено използване на промишлен дизайн по искане на заинтересовано лице. Административната отговорност е независима от гражданската и наказателната отговорност.
Умишленото нарушение на нерегистриран дизайн с цел нелоялна конкуренция се урежда от чл. 35, ал. 1 от ЗЗК. Става дума за имитиране на външния вид на продукта или неговата опаковка или етикетиране, които подвеждат или могат да заблудят по отношение на произхода, производителя, продавача и/или други характеристики на стоките.
Член 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс покрива и нарушението на промишления дизайн, въз основа на който може да се търси наказателна отговорност за извършителя, като предвиденото наказание е лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева.
316 За повече подробности относно гражданската отговорност виж Г лава 4, § 10 Нарушение и средства за защита на марки, която е напълно приложима за дизайните.
317 Тази санкция не се прилага в случаите, когато стоките могат да бъдат преработени по такъв начин, че да не бъде нарушено правото на титуляря.