Предмет на закрила
Полезният модел, който поради ограничения му обхват на закрила също се нарича „мини патент“, е нов обект на индустриална собственост за българското законодателство, но добре познат за българската практика по патентоването на изобретения в чужбина. По
205 Налице е единствено предложение за директива на Европейската комисия за адаптиране на законовите изисквания за закрила на изобретенията като полезни модели от 17 декември 1997 г. (Бюлетин на ЕС № С36 / 3.2.1998 г., стр. 13 и сл.).
206 Виж Beier, F.K., Gebrauchsmusterreform auf halbem Wege: Die tiberholte Raumform, GRUR 1986, H. 1, S. 1 и др.; Р. KraBer, Die Entwicklung des Gebrauchsmusterrechts, в: Festschrift zum hundertjahrigen Bestehen der Deutschen Vereinigung fur gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift GRUR, Band 1, 1991, S. 617 и др.; Kern, M., Towards a European Utility Model Law, Report on the Symposium of the Max-Planck- Institute at Ringberg Castle from November 7-12. 1993, 5 IIC 1994, 617 et seq.; Diskussionsentwurf des Max-Planck-Institute fur Auslandisches und Internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht fur ein europaisches Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int. 1994, S. 569 ff.
207 http://www.bpo.bg/images/stories/laws/legislation/Указания относно съдържанието на заявката за регистрация процедурата по нея HM.pdf
– 153 –
същество „полезният модел“ е просто понятие, дадено на някои технически решения, а именно изобретения в областта на техниката, които понякога се описват като устройства или полезни обекти. Така, например, чл. 73, ал. 2 от ЗП от 1993 г. посочва, че обекти с конструктивно-технически особености, отнасящи се до усъвършенстване на конструкцията, формата или пространственото съчетаване на елементите на изделия, инструменти, устройства, апарати или техни части, материали и други с производствено или битово предназначение, които отговарят на изискванията по ал. 1 от същия член могат да бъдат защитени като полезни модели.208 Това ограничително определение на полезния модел се основаваше на т. нар. „триизмерна форма“ на изобретението, която концепция беше изоставена в Германия още през 1985 г.
Измененият ЗПРПМ от 2006 г. не съдържа определение за предмета на закрила на полезния модел. Чл. 73, ал. 4 препраща към ограниченията при закрила на изобретенията с патент. Предметите, посочени в чл. 6, ал. 2 и 4 от ЗПРПМ не се считат за полезни модели, доколкото се търси правна закрила за тях като такива. Не се предоставя регистрация на полезен модел за биотехнологични изобретения по смисъла на чл. 7а, методи, химични съединения или тяхното използване и обектите, посочени в чл. 7 от ЗПРПМ.
Както знаем, изобретенията, защитени като полезни модели, се различават от изобретенията, за които се предоставят патенти, главно в три аспекта:
а) в случай на изобретение, защитено като полезен модел, изискванията за състоянието на техниката е по-занижено (по- ниски изисквания към изобретателската стъпка), отколкото състоянието на техниката, който се изисква в случай на изобретение, защитено с патент (високи изисквания към изобретателската стъпка);
б) максималният срок за закрила на полезните модели обикновено е много по-кратък (10 години от датата на подаване на заявката) от максималния срок на закрила на патентите (20 години от датата на подаване на заявката);
208 Изключени от закрила са методите и обектите по чл. 6, ал. 2 и чл. 7 и 7а от ЗП (биологични изобретения).
– 154 –
в) продължителността на процедурата 3а регистрация на полезни модели е много по-бърза от процедурата 3а издаване на патент.
Правната уредба на тези три аспекта и закрилата на полезния модел като цяло от изменения ЗПРПМ показва, че законодателят е изоставил изискването за триизмерната форма на изобретението, а е въвел критерия за изобретателска стъпка и бърза процедура за регистрация на полезни модели без разглеждане по същество.