Определение на Съда (девети състав) от 21 октомври 2014 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch

(Дело C-348/13)1

(Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Интернет връзки, предоставящи достъп до закриляни произведения — Използване на технологията „framing“)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: BestWater International GmbH

Ответник: Michael Mebes, Stefan Potsch

BestWater International се занимава с производство и продажба на системи за филтрация на вода. За рекламни цели тя има рекламен филм , с продължителност около две минути, за продуктите , замърсяващи водите. Към момента на настъпване на фактите, филмът е на разположение на видео платформата „YouTube“. Въпреки това, BestWater International твърди, че рекламният филм е качен там без тяхното съгласие.

 

Г-н Мебес и г-н Potsch са самонаети лица и извършват същата дейност като конкурентна компания BestWater International. Всеки от тях поддържа собствен уебсайт, където популяризира продуктите, продавани на техните клиенти. През лятото на 2010 г. чрез интернет връзка чрез т. Нар. framing те са предоставили достъп на посетителите на уебсайтовете си до рекламния филм на BestWater International.  

От BestWater International епредявяват иск пред съда за ограничаване на разпространението на филма и за заплащането на вредите и възстановяване на разходите по делото.

При тази фактическа обстановка Съдът на ЕС прави следното тълкуване:

Единствено фактът че защитено произведение, свободно достъпно на интернет сайт, което е включено в друг интернет сайт посредством връзка, която използва технологията „framing“, като използваната в главното производство, не може да бъде квалифициран като „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, доколкото разглежданото произведение нито се предава на нова публика, нито разгласяването е резултат от специфичен технически способ, който е различен от първоначалното разгласяване.