РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

13 февруари 2014 година(*)

Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Информационно общество — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Интернет връзки („активни интернет връзки“), предоставящи достъп до закриляни произведения“

По дело C466/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Svea hovrätt (Швеция) с акт от 18 септември 2012 г., постъпил в Съда на 18 октомври 2012 г., в рамките на производство по дело

Nils Svensson,

Sten Sjögren,

Madelaine Sahlman,

Pia Gadd

срещу

Retriever Sverige AB,       

Жалбоподателите в главното производство са журналисти, написали статии, които са публикувани, от една страна, във вестника GöteborgsPosten, и от друга страна, на уебсайта на GöteborgsPosten. Retriever Sverige е оператор на уебсайт, който предоставя на клиентите си отговарящи на нуждите им списъци с активни интернет връзки към статии, публикувани на други уебсайтове. Страните в главното производство не спорят, че въпросните статии са били свободно достъпни на сайта на вестника Göteborgs-Posten. Според жалбоподателите в главното производство при активиране на някоя от тези връзки на клиента не се указва ясно, че за да получи достъп до интересуващото го произведение, ще бъде прехвърлен към друг сайт. Retriever Sverige обаче счита, че за клиента е ясно, че когато активира някоя от тези връзки, ще бъде прехвърлен на друг сайт.

Жалбоподателите в главното производство предявяват пред съда, тъй като считат, че това дружество е използвало без разрешение някои от статиите им, като ги е предоставило на разположение на клиентите си.

При тези условия националният съд решава да спре производството и да постави на Съда на ЕС следните преюдициални въпроси:

1)      Представлява ли публично разгласяване на произведение съгласно член 3, параграф 1 от Директива [2001/29] фактът, че лице, различно носителя на авторск[ото] прав[о] върху дадено произведение, предоставя на уебсайта си активна интернет връзка към него?

2)      От значение ли е за разглеждането на първия въпрос фактът, че произведението, към което препраща интернет връзката, е на уебсайт, достъпен за всеки без ограничения, или напротив, е на уебсайт, достъпът до който по един или друг начин е ограничен?

3)      При разглеждането на първия въпрос следва ли да се прави разлика според това дали, след като активира интернет връзката, потребителят вижда произведението на друг уебсайт, или напротив, остава с впечатлението, че то се показва на същия [уеб]сайт?

4)      Може ли държава членка да предостави по-широка защита на изключителното право на автора, като включи в понятието за публично разгласяване и други действия, освен предвидените в член 3, параграф 1 от Директива 2001/29?“.

Съдът на ЕС дава следното тълкуване:

1)      Член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкува в смисъл, че предоставянето на уебсайт на активни интернет връзки към свободно достъпни на друг уебсайт произведения не представлява акт на публично разгласяване съгласно тази разпоредба.

2)      Член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска възможност държава членка да предостави по-широка защита на носителите на авторско право, като включи в понятието за публично разгласяване и други действия, освен предвидените в тази разпоредба.

Прочети повече детайли