РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

16 февруари 2012 година(*)

„Информационно общество — Авторско право — Интернет —Доставчик на услуги за съхраняване на информация — Обработка на информацията, съхранявана върху платформа на социална мрежа онлайн — Въвеждане на система за филтриране на информацията, за да се възпрепятства предоставянето на достъп до файлове, който нарушава авторските права — Липса на общо задължение да се контролира съхранената информация“

По дело C‑360/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Белгия) с акт от 28 юни 2010 г., постъпил в Съда на 19 юли 2010 г., в рамките на производство по дело

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

срещу

Netlog NV

SABAM е дружество за управление на авторски права, което представлява авторите, композиторите и издателите на музикални произведения. За тази цел то е натоварено по-специално с издаването на разрешения за използването от трети лица на техните защитени произведения.

Netlog поддържа платформа на социална мрежа онлайн, в която всяко регистрирало се в нея лице получава лично пространство, наречено „профил“, което този ползвател може да попълни лично и което е достъпно в целия свят.

Основната функция на тази платформа, която всекидневно се използва от десетки милиони лица, е да създава виртуални общности, посредством които тези лица могат да общуват помежду си и така да завързват приятелства. На своя профил ползвателите могат по-специално да си водят дневник, да посочват своите развлечения и предпочитания, да показват приятелите си, да излагат лични снимки или да публикуват видеоклипове.

SABAM приема обаче, че социалната мрежа на Netlog дава също така възможност на всички ползватели да използват посредством профила си музикални и аудио-визуални произведения от репертоара на SABAM, като предоставя тези произведения на разположение на потребителите по такъв начин, че други ползватели на посочената мрежа да имат достъп до тях, при това без да е получено разрешение от SABAM и без Netlog да е заплатило такса за това.

През февруари 2009 г. SABAM се свързва с Netlog с оглед сключването на споразумение за внасяне от Netlog на такса за използване на репертоара на SABAM.

С писмо от 2 юни 2009 г. SABAM отправя покана до Netlog да поеме задължение незабавно да преустанови за в бъдеще да предоставя на потребителите неразрешен достъп до музикални и аудио-визуални произведения от неговия репертоар.

На 23 юни 2009 г. SABAM предявява иск за преустановяване на нарушението срещу Netlog пред съда, като иска по-специално да се разпореди на Netlog незабавно да преустанови всяко незаконно предоставяне на достъп до музикалните и аудио-визуални произведения от репертоара на SABAM, а при неизпълнение на разпореждането — да му бъде наложена периодична имуществена санкция от 1 000 EUR за всеки ден забава.

При тези обстоятелства rechtbank van eerste aanleg te Brussel решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос:

„Допускат ли директиви 2001/29 и 2004/48, във връзка с директиви 95/46, 2000/31 и 2002/58, тълкувани по-специално с оглед на членове 8 и 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи[, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г.], държавите членки да разрешат на националния съд, сезиран в рамките на производство по същество и единствено въз основа на законовата разпоредба, която предвижда, че „[националните съдилища] могат също да постановят разпореждане за преустановяване срещу посредници, чиито услуги се ползват от трето лице за нарушаване на авторско право или на сродно право“, да разпореди на доставчик на услуги за съхраняване на информация да въведе за всички свои клиенти, in abstracto и превантивно, на свои разноски и без ограничение във времето, система за филтриране на по-голямата част от информацията, съхранявана на сървърите му, с цел да идентифицира електронните файлове, съдържащи музикални, кинематографски или аудио-визуални произведения, върху които SABAM твърди, че притежава права, и впоследствие да блокира обмена на тези файлове?“

На тези въпроси Съдът на ЕС дава следните отговори

По изложените съображения Съдът (трети състав) реши:

Директиви:

‑        2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“),

‑        2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество,

‑        2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост,

разгледани заедно и във връзка с изискванията, произтичащи от защитата на приложимите основни права, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпореждане, постановено от национален съд срещу доставчик на услуги за съхраняване на информация, да въведе система за филтриране:

‑        на информацията, съхранявана на сървърите му от ползвателите на неговите услуги,

‑        която да прилага без разграничение към всички тези ползватели,

‑        превантивно,

‑        изцяло на свои разноски и

‑        без ограничение във времето,

с която да може да се идентифицират електронните файлове, съдържащи музикални, кинематографски или аудио-визуални произведения, за които ищецът твърди, че притежава права върху интелектуална собственост, за да се блокира предоставянето в полза на потребителите на достъп до посочените произведения, който нарушава авторските права.

Прочети повече детайли