Начало//Авторско право//практика на Съда на ЕС

Разгласяване чрез телевизори в хотелски стаи

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 16 февруари 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Директива 2006/115/ЕО — Член 8, параграф 3 — Изключително право на излъчващите организации — Публично разгласяване — Места, достъпни за публиката срещу заплащане — Разгласяване на телевизионни и радиопредавания чрез приемници, с които са оборудвани хотелски стаи“

By |2018-08-30T06:44:32+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Разгласяване чрез телевизори в хотелски стаи

Разгласяване чрез мултимедиен плеър със стрийминг от уебсайт

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 26 април 2017 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Директива 2001/29/ЕО — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Продажба на мултимедиен плейър — Допълнителни модули (add-ons) — Публикуване на произведения без разрешението на притежателя на правата — Достъп до уебсайтове за поточно предаване (стрийминг) — Член 5, параграфи 1 и 5 — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Законно използване“

By |2018-08-30T06:42:54+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Разгласяване чрез мултимедиен плеър със стрийминг от уебсайт

Продажба по интернет на фалшив часовник от трета държава за лична употреба на физическо лице

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 6 февруари 2014 година(*) „Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1383/2003 — Мерки, целящи да се възпрепятства пускането на пазара на имитирани и пиратски стоки — Член 2 — Приложно поле на Регламента — Продажба по интернет на фалшив часовник от трета държава за лична употреба на физическо лице, живеещо в държава членка — Задържане на часовника от митническите органи при влизането му на територията на държавата членка — Законосъобразност на задържането — Условия — Условия, свързани с нарушението на правото на интелектуална собственост — Директива 2001/29/ЕО — Член 4 — Публично разпространяване — Директива 2008/95/ЕО — Член 5 — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 9 — Използване в търговската дейност“

By |2018-08-30T06:41:33+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Продажба по интернет на фалшив часовник от трета държава за лична употреба на физическо лице

Препродажба на копия от използвани компютърни програми

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 12 октомври 2016 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Директива 91/250/ЕИО — Член 4, букви а) и в) — Член 5, параграфи 1 и 2 — Директива 2009/24/ЕО — Член 4, параграфи 1 и 2 — Член 5, параграфи 1 и 2 — Правна закрила на компютърните програми — Препродажба на копия от „използвани“ компютърни програми с лиценз върху неоригинални материални носители — Изчерпване на правото на разпространение — Изключително право на възпроизвеждане“

By |2018-08-30T06:39:57+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Препродажба на копия от използвани компютърни програми

Пренасяне на образа на защитено произведение от хартиен постер върху платно за рисуване — Заменяне на носителя

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 22 януари 2015 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална собственост — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/EО — Член 4 — Право на разпространение — Правилото за изчерпване — Понятие за обект — Пренасяне на образа на защитено произведение от хартиен постер върху платно за рисуване — Заменяне на носителя — Въздействие върху изчерпването“

By |2018-08-30T06:38:12+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Пренасяне на образа на защитено произведение от хартиен постер върху платно за рисуване — Заменяне на носителя

Право на библиотеката да цифровизира произведение

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 11 септември 2014 година(*) „Преюдициално запитване — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права — Изключения и ограничения — Член 5, параграф 3, буква н) — Използване, за целите на частно изследване или проучване, на произведения или други закриляни обекти — Книга, предоставена на разположение на отделни лица от публиката чрез специализирани терминали в общодостъпна библиотека — Понятие за произведение, което не подлежи на „условия за покупка или лицензия“ — Право на библиотеката да цифровизира произведение, което е част от нейната колекция, за да го предостави на разположение на ползвателите чрез специализирани терминали — Предоставяне на разположение на произведението чрез специализирани терминали, които позволяват отпечатването му на хартия или съхраняването му на USB устройство“

By |2018-08-30T06:36:17+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Право на библиотеката да цифровизира произведение

Правна закрила на базите данни

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 18 октомври 2012 година(*) „Директива 96/9/ЕО — Правна закрила на базите данни — Член 7 — Право sui generis — База данни в реално време за срещи от първенства по футбол — Понятие за повторно използване — Място на повторното използване“

By |2018-08-30T06:34:52+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Правна закрила на базите данни

Права на продуцентите на звукозаписи

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 20 януари 2009 година(*) „Права, сродни на авторското право — Права на продуцентите на звукозаписи — Право на възпроизвеждане — Право на разпространение — Срок на закрила — Директива 2006/116/ЕО — Права на гражданите и юридическите лица на трети страни“

By |2018-08-30T06:33:28+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Права на продуцентите на звукозаписи

Права на възпроизвеждане и на публично съобщаване при колективно управление на права — Обхват

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 16 ноември 2016 година(*) „Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права — Членове 2 и 3 — Права на възпроизвеждане и на публично съобщаване — Обхват — „Изчерпани“ книги, които не се или вече не се публикуват — Национална правна уредба, която възлага на дружество за колективно управление да упражнява права за цифрово използване с търговска цел на изчерпани книги — Законова презумпция за съгласие на авторите — Липса на механизъм, гарантиращ действително и персонално уведомяване на авторите“

By |2018-08-30T06:31:55+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Права на възпроизвеждане и на публично съобщаване при колективно управление на права — Обхват

Посредник, чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху интелектуална собственост

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 7 юли 2016 година(*) „Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 2004/48/ЕС — Спазване на правата върху интелектуална собственост — Понятие за посредник, чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху интелектуална собственост — Наемател на покрит пазар, който пренаема търговските обекти — Възможност за налагане на забрана на този наемател — Член 11“

By |2018-08-30T06:30:33+00:00август 30th, 2018|практика на Съда на ЕС|Коментарите са изключени за Посредник, чиито услуги се ползват от трети страни за нарушаване на правото върху интелектуална собственост